Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt protokołu Nr XIII/12 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku

 

Projekt protokołu Nr XIII/12
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 26 kwietnia 2012 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 12.00.

Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy w niej 19 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich zebranych. Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Beatę Zabielną.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. Przewodniczący wniósł o dokonanie zmiany do porządku obrad, tj. wprowadzenie podpunktu 12) o treści "12) projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia". Dodał, że projekt uchwały był opiniowany przez radnych na posiedzeniach komisji. "Za" wprowadzeniem zmiany do porządku obrad głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek z wprowadzoną zmianą został przyjęty i przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Namysłowie (prezentacja).
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję w latach 2012-2015,
  2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
  3) zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Nie chcemy być gorsi",
  4) przyjęcia i zatwierdzenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów na lata 2012-2032",
  5) przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015,
  6) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015,
  7) określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów,
  8) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora lub pełniącemu inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych,
  9) zasad publikowania projektów uchwał, uchwał lub interpelacji w magazynie samorządowym,
  10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  11) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
  12) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.
 6. Przedstawienie przez Burmistrza Namysłowa oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Namysłów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 9. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej:
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XII sesji w dniu 1 marca 2012 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od dnia 1 marca br. do 25 kwietnia 2012 r. (w/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu).
Burmistrz nawiązując do informacji dot. spadku przychodów Spółki ZAN, spowodowanego brakiem najemcy lokalu użytkowego przeznaczonego do prowadzenia punktu gastronomicznego w Ratuszu poinformował, że przez dłuższy czas lokal ten nie funkcjonował. Po kilku przetargach, jakie się odbyły jest już nowy najemca, który obecnie prowadzi w lokalu prace remontowo-adaptacyjne. Wyraził nadzieje, że wkrótce lokal zostanie otwarty.
Ponadto poinformował, że pozyskał już szczegółowe informacje co do kosztów generowanych przez każdy obiekt sportowy, w rozbiciu na poszczególne media. Informacje te pozwolą w przyszłości w sposób racjonalny zarządzać tymi obiektami, obojętnie kto miałby nimi zarządzać, czy spółka czy inny zarządca.

Ad. 3 Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Namysłowie (prezentacja):
Przewodniczący Rady
powitał p. Dorotę Niewiadomską - Z-cę Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie oraz Naczelnika Pana Mariusza Boducha, którzy przedstawili i omówili prezentację multimedialną obrazującą funkcjonowanie Banku Spółdzielczego w Namysłowie.
(Zakres przedstawionych informacji zawiera materiał stanowiący załącznik do niniejszego protokołu).
Burmistrz K. Kuchczyński podziękował przybyłym przedstawicielom Banku za przedstawioną prezentację, która poza standardowymi informacjami dotyczącymi finansów ukazała jak Bank Spółdzielczy w Namysłowie postrzegany jest na zewnątrz, czy jakimi nagrodami został wyróżniony. Poinformował, że po 4 letniej przerwie, w drodze przetargu Bank Spółdzielczy w Namysłowie został wyłoniony do obsługi Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
Przewodniczący Rady J. Iwanyszczuk podziękował w imieniu Rady za wystąpienie, pogratulował zdobytych osiągnięć, życzył owocnej współpracy oraz sukcesów w dalszej działalności Banku.

Ad. 4 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
Przewodniczący obrad
poprosił przewodniczących, stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń, w kolejności, w jakiej odbywały się komisje i tak:

 1. Pan Zbigniew Juzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja obradowała dwukrotnie, tj. 20 marca br., wówczas przeprowadziła kontrolę procedury udzielenia zamówienia publicznego wybranych dwóch zadań inwestycyjnych, tj.:
  a) Utworzenie ogólnodostępnego centrum rekreacji dziecięcej przy szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie  - dostawa maszyn i urządzeń do pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnia wraz z kontenerem.
  b) Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Staromiejskiej w Namysłowie.
  Komisja nie wniosła zastrzeżeń do kontrolowanego zakresu.
  Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 20 kwietnia br., kiedy to przeprowadzono analizę skarg mieszkańców kierowanych do Burmistrza w 2011 r., Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości ani zastrzeżeń. Ponadto  pozytywnie zaopiniowano projekty, uchwał będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, poza jednym (nr 9) - opinia negatywna;
 2. Pan Władysław Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poinformował, że w dniu 23.04.2012 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję;
 3. Pan Tadeusz Jaroszewski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska przekazał, że na posiedzeniu w dniu 23.04.2012 r. pozytywnie zaopiniowano wszystkie projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji;
 4. Pani Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 24.04.2012 r. Komisja pozytywnie oceniła działalność Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 r., zaopiniowała pozytywnie  projekty uchwał, oprócz projektu nr 9 - oddano 2 głosy "za" i 5 przeciwnych. Ponadto Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wnioski Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami odnośnie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych;
 5. Pani Jadwiga Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury przekazała, że posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 25.04.2012 r., na którym zapoznano się z informacją nt. funkcjonowania Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA NZOZ przedstawioną przez prezesa Piotra Rogalskiego. Następnie zapoznano się z analizą kształtowania się płac pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy oraz stanem zatrudnienia, przedstawioną przez Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej Sławomira Hinborcha. Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, przy czym nr 9 - 4 osoby "za", 3 przeciwne.

Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej wyrażonych na druku:

1) w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję w latach 2012-2015:
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że są to wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2012-2015. Poprosił p. W. Mycę - przewodniczącą zespołu opiniującego kandydatów na ławników o przedstawienie opinii o kandydatce.
Pani W. Myca poinformowała, że ze względu na zbyt małą ilość ławników, Sąd Okręgowy w Opolu zgłosił kandydaturę Pani Krystyny Grzegorczyk na ławnika do tego Sądu.
Następnie p. W. Myca przedstawiła protokół z posiedzenia zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję lat 2012-2015 z dnia 25.04.2012 r. oraz pozytywną opinię o zgłoszonej kandydatce na ławnika do Sądu Okręgowego w Opolu p.Krystynie Grzegorczyk.
(Protokół wraz z opinią o kandydatce na ławnika stanowi załącznik do protokołu sesji).
Przewodniczący Rady zaproponował powołanie Komisji skrutacyjnej w takim samym składzie osobowym jak przy poprzednich wyborach ławników sądowych, które miały miejsce w październiku 2011 r., tj.;

 1. Urszula Łyżniak,
 2. Artur Włodarczyk,
 3. Wojciech Kowalczyk.

Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na uczestnictwo w pracach komisji skrutacyjnej.
"Za" powołaniem komisji skrutacyjnej w powyższym składzie głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Komisja Skrutacyjna po ukonstytuowaniu się i przygotowaniu kart do głosowania, wyjaśniła zasady głosowania i przystąpiła do przeprowadzenia wyborów. Po kolei, zgodnie z listą obecności, radni głosowali, w sposób tajny (za parawanem).
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.
Po ustaleniu wyników głosowania i sporządzeniu protokołu Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Urszula Łyżniak, odczytała protokół, z którego wynika, że p. Krystyna Grzegorczyk otrzymała 19 głosów "za".
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Opolu, którym została wybrana p. Krystyna Grzegorczyk.
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała przyjęta jednogłośnie - Nr XIII/157/12.
(W trakcie głosowania nad podjęciem uchwały wzięło udział 17 radnych, dwoje radnych - Pani Jolanta Wilczyńska i Pan Dariusz Głąb opuścili salę obrad).

2) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XIII/158/12;

3) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Nie chcemy być gorsi":
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XIII/159/12;

4) w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów na lata 2012-2032":
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XIII/160/12.
(Obecnych na posiedzeniu radnych 18 - na obrady wróciła pani Jolanta Wilczyńska);

5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XIII/161/12;

6) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XIII/162/12;

7) w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XIII/163/12;

8) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora lub pełniącemu inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XIII/164/12;

9) w sprawie zasad publikowania projektów uchwał, uchwał lub interpelacji w magazynie samorządowym:
Radny M. Lewandowski stwierdził, że z wypowiedzi, które miały miejsce na posiedzeniach komisji wywnioskował, że mylnie odczytano intencje projektu uchwały tzn., że realizując uchwałę, po jej podjęciu, większość uchwał, projektów uchwał i interpelacji musiałaby zostać zamieszczona w miesięczniku samorządowym. Wyjaśnił, że projektodawcom uchwały - grupie radnych chodziło o to, że w wyjątkowych sytuacjach, jak zapisano w projekcie, tylko na pisemny wniosek będzie możliwe zamieszczanie w gazecie uchwał, projektów uchwał, czy interpelacji.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciwnych - 11, wstrzymujących się - 0. Uchwała nie została podjęta;

10) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:
Skarbnik Gminy poinformowała, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz zmieniająca budżet na rok 2012 ulegnie zmianie w dwóch pozycjach: strona dochodowo-wydatkowa zostanie zwiększona o kwotę 70 tys. zł. wynika to z faktu, iż do gminy zwróciła się firma zajmująca się budową farm wiatrowych, zaoferowała darowiznę w kwocie 70 tys. zł na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmianę studium pod budowę farm wiatrowych.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciwnych - 0, wstrzymujących się - 5 radnych.
Uchwała została podjęta - Nr XIII/165/12;

11) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciwnych - 0, wstrzymujących się - 5 radnych.
Uchwała została podjęta - Nr XIII/166/12;

12) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia:
Naczelnik W. Myca wyjaśniła, że wkradł się błąd do projektu uchwały. W §2 ust. 2 należy dopisać w punktach od 1 do 4 wyraz "do" przy określeniu procentowego dochodu miesięcznego i związanej z tym odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XIII/167/12.

Ad. 5 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.:
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli uwag, przyjęli je poprzez aklamację.
(Materiał stanowi załącznik do protokołu sesji).

Ad. 6 Przedstawienie przez Burmistrza Namysłowa oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Namysłów:
Do przedstawionej oceny radni nie wnieśli uwag, przyjęli ją poprzez aklamację. (Materiał stanowi załącznik do protokołu sesji).

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych:
Przewodniczący Rady
poinformował, że wpłynęła odpowiedź Burmistrza z dn. 14.03.2012 r. znak: Or.0003.2.2012  na interpelację grupy radnych, tj.: M. Lewandowskiego, A. Włodarczyka, M. Teodorczyk, S. Spóra, J. Wilczyńskiej, J. Płaczka, L. Czarny dot. wyjaśnienia kwestii inwestycji hydrotechnicznej na Starym Mieście na rzece Widawie,
Następnie przedstawił interpelację radnej L. Czarny w sprawie planu zaopatrzenia w energię oraz odpowiedź Burmistrza  na interpelację z dn. 26.03.2012 r. znak: Or.0003.3.2012.
Radna L. Czarny poinformowała, że nie jest usatysfakcjonowana odpowiedzią, którą otrzymała na piśmie. Wskazano w niej na jakie lata uchwalono Plan, pomimo, że w roku 2004 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, która zobowiązywała do wielu zmian, m.in. w tym temacie. Jest tu pewna nieprawidłowość, której nie będzie komentować. Uważa tylko, że powinien być sporządzony Plan realizując i uwzględniając dyrektywy unijne.
Naczelnik T. Bagiński wyjaśnił, że Plan zaopatrzenia w energię elektryczną zgodnie z ustawą uchwalano na 15 lat, obecnie ma lat 10, więc nadal jest aktualny. Podkreślił, że w Polsce tylko 15% gmin posiada taki dokument. Gmina Namysłów, jest więc w tym przypadku liderem. Sądzi, że istotne jest to, iż gmina pomyślała o tym wcześniej. W związku z narzuceniem w 2010 r. warunków przez Unię gmina przystąpi do aktualizacji Planu w przyszłym roku. Nie można tu mówić o kwestii zaniechania, czy bezczynności. Jest to bardzo dobrze zrobiona robota.
Następnie Przewodniczący odczytał interpelację radnego R. Wołczańskiego z dn. 16.04.2012 r. w sprawie wyburzenia starego - murowanego przystanku autobusowego w Głuszynie.

Ad. 8 Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących:
Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej, od.:

 1. mieszkańców Głuszyny z dn. 24.04.2012 r. w sprawie położenia na drogach gminnych nawierzchni asfaltowej.
  Przewodniczący zaproponował skierować pismo wg. kompetencji do Burmistrza. Radni wyrazili zgodę.
 2. Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - prezes Zarządu Piotr Rogalski znak: NCZSA.DNA.1421/2012 z dn. 27.03.2012 r. informacja dot. stanu ekonomicznego spółki wraz z prośbą o zaproszenie prezesa na obrady sesji w celu złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania.
  Przewodniczący Rady przekazał, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury, poinformował p. Rogalskiego, że zostanie zaproszony na sesję po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną przyjęte dokumenty do wiarygodnej dyskusji;
 3. Anima Montis sp. z o.o. Wrocław - deklaracja gotowości przekazania Gminie Namysłów darowizny w kwocie 70 tys. zł.
 4. p. Marty Bieniek zam. w Namysłowie - prośba o udzielenie poparcia wnioskowi w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na skrzyżowaniu ul. Łączańskiej z ul. Boh. Warszawy, w związku z realizacją zadania przebudowy drogi krajowej nr 39 na odcinku Namysłów-Kamienna;
 5. p. Romana Surdyka - Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr III w Namysłowie - prośba o udzielenie poparcia wnioskowi w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na skrzyżowaniu ul. Łączańskiej z ul. Boh. Warszawy, w związku z realizacją zadania przebudowy drogi krajowej nr 39 na odcinku Namysłów-Kamienna.
  Przewodniczący zaproponował przychylić się do dwóch powyższych próśb w tej samej sprawie i udzielić poparcia przez Radę Miejską tym wnioskom. Nie wniesiono sprzeciwu. Radni udzielili poparcia w przedstawionej sprawie.
  Burmistrz poinformował, że wnioski poparte przez Radę Miejską zostaną przekazane inwestorowi;
 6. Burmistrza Namysłowa z dn. 10.04.2012 r. znak: or.1511.2.2012 - w sprawie przekazania do rozpatrzenia przez Radę Miejską skargi p. Z. Jeziorskiego dot. przyznawania pomocy finansowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie.
  Przewodniczący Rady zaproponował skierowanie skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną i zajęcie stanowiska w jej sprawie.
  "Za" przyjęciem propozycji głosowało 18 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Skargę przekazano do Komisji Rewizyjnej.
 7. Wojewody Opolskiego z dn. 13.03.2012 r. znak: NK.III.4100.30.2012.AR - dot. udzielenia wyjaśnień w sprawie podjętej uchwały Nr XII/132/12 Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie włączenia Gimnazjum w Ligocie Książęcej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej oraz odpowiedź Przewodniczącego Rady do Wojewody.
 8. Wojewody Opolskiego z dn. 22.03.2012 r. znak: NK.III.4131.1.36.2012.AR - zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr XII/130/12 Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2012 roku oraz odpowiedź Przewodniczącego Rady.
  Burmistrz odnosząc się do powyższej sprawy stwierdził, że do tej pory nie wpłynęła do Urzędu odpowiedź, czy stanowisko Wojewody, a minęło już blisko 30 dni. Przekazał także spostrzeżenia jego kolegów samorządowców, którzy twierdzą, że istnieje interpretacja prawa ogólnopolska i "księstwa opolskiego", co daje dużo do myślenia;
 9. Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Nadzoru i Kontroli z dn. 19.04.2012 r. znak: NK.I.414.1.2.2012 - przypomnienie o obowiązku i terminie składania oświadczeń majątkowych;
 10. Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Biura Wojewody z dn. 16.04.2012 r. znak: BW.0330.1.2012.AS - dot. opublikowania sprostowania w Gazecie Namysłowskiej do artykułu zamieszczonego w marcu 2012 r. pt. "Droga Głuszyna - Brzezinka - Wojewoda nie miał racji" oraz prośba, by Rada Miejska użyła swoich kompetencji kontrolnych w aspekcie prowadzenia rzetelnej i odpowiedzialnej polityki informacyjnej.
  Przewodniczący Rady poinformował, że tekst sprostowania stanowi duży materiał, nie będzie go czytał, ponieważ sprawa dotyczy konfliktu pomiędzy Wojewodą Opolskim a byłym Starostą Namysłowskim, którego przedmiotem jest droga powiatowa, zatem nie dotycząca Rady Miejskiej. Jednak skoro została poruszona w gazecie gminnej, sprostowanie to zostanie zamieszczone na jej łamach. Dodał, że jeżeli radni chcą zapoznać się z treścią sprostowania udostępni każdemu po sesji.
  Burmistrz poinformował, że w celu uniknięcia zbędnych sporów, czy dyskusji sprostowanie Wojewody będzie zamieszczone w "Gazecie Namysłowskiej". Zaniepokoił go natomiast drugi aspekt pisma, w którym, jego zdaniem, rzecznik Wojewody próbuje kierować informatorem lokalnym. Strona ma prawo do sprostowań, natomiast burmistrz nie zgodzi się na wskazówki, żeby Rada Miejska podejmowała czynności co do prowadzenia pisma.
  Głos zabrał Pan M. Ilnicki prezes Spółki "ZAN", który stwierdził, że jeżeli chce się bezstronnie napisać w gazecie nt. drogi Brzezinka-Głuszyna to proponuje wydrukować całą decyzję Wojewody Opolskiego, na podstawie której uchylił decyzję ówczesnego Starosty, oraz opracowanie rzeczoznawcy powołanego przez obecnego Starostę Namysłowskiego, dotyczące tych zastrzeżeń, wówczas sprawa będzie przedstawiona obiektywnie. Wyjaśnił, że Wojewoda uchylił jego decyzję ze względu na dwie zasadnicze rzeczy: droga została wybudowana na gruntach, które nie stanowią własności powiatu namysłowskiego i że rowy w miejscowości Brzezinka nie spełniają swojej funkcji. Rzeczoznawca natomiast uchylił te dwie decyzje, dlatego artykuł, który ukazał się w gazecie jest artykułem prawdziwym. Pan Ilnicki zapowiedział, że jeżeli sprostowanie Wojewody zostanie wydrukowane w piśmie, to on do tego sprostowania będzie chciał napisać swoje sprostowanie. Sprawa więc się jeszcze nie zakończy, bo albo drukujmy wszystko od początku do końca, albo w ogóle nie drukujmy.
  Przewodniczący prosił, aby nie toczyć dyskusji w tym temacie na obradach sesji, bo to nie dotyczy spraw Rady Miejskiej.
  Burmistrz zadeklarował zamieszczenie sprostowanie z gazecie.
  Pan M. Ilnicki sugerował zaproszenie Wojewody na sesję, aby mógł odpowiedzieć na pytania związane z tą sprawą.
  Przewodniczący zamknął dyskusję w sprawie artykułu, jednocześnie przypominając, że przekaże chętnym radnym do wglądu treść sprostowania Wojewody, spełniając w ten sposób prośbę rzecznika Wojewody Opolskiego.
  Następnie Przewodniczący przedstawił wyniki zawodów sportowych i osiągnięcia uczniów szkół podstawowych nr 3 i nr 4 w Namysłowie. Pogratulował dyrektorom i sportowcom oraz nauczycielom.
  Naczelnik W. Myca przekazała pismo z prośbą do radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli aby rozważyli propozycje przesyłania im materiałów na sesje drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia zgody prosiła o podanie adresu e-mail.

Ad. 9 Przyjęcie protokołu z  XII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie:
Uwag do protokołu nie wniesiono, przyjęto go jednogłośnie.

Ad. 10 Sprawy różne i wolne wnioski:
Radna I. Klucowicz
zapytała, czy istnieje szansa pozyskania przez gminę środków na budowę drogi na odcinku Namysłów-Józefków. Przypomniała, że sprawę tą porusza już od kilku lat. Dokumentacja na budowę drogi została opracowana. Nie przyznano gminie dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ze względu na położenie gruntów. Może istnieją inne programy, dzięki którym możnaby naprawić tą drogę?
Burmistrz stwierdził, że radna I. Klucowicz dobrze wie, że realizacja zadania zależy od możliwości finansowych. Przed momentem rozmawialiśmy o kanalizacji, teraz o drodze. Zwrócił uwagę, że jest dobre połączenie między Kamienną a zaporą. Dzisiaj wpłynął wniosek Rady Sołeckiej Głuszyny o wybudowanie 6 km drogi, bo mieszkańcy nie mają przejazdu. Teraz jest dylemat, czy lepiej wybudować drogę w Głuszynie, czy odcinek spacerowo-rowerowy ze Starego Miasta do Józefkowa. Wspomniał, że wniesie do Rady Miejskiej o zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej dróg za ul. Oławską, o czym przypomniał mu radny J. Kozyra. Jednak to wszystko uzależnione jest od gminnych możliwości finansowych. Gmina nie otrzymała dofinansowania z PROW na budowę drogi Namysłów-Józefków ze względu na bieg drogi w granicach administracyjnych miasta.
Poinformował także, że przyznano gminie dotację na budowę drogi ze "Schetynówki", jednak gmina nie skorzysta z niej, ponieważ na realizację zadania potrzebny jest wkład własny w wysokości 1.300.000 zł. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy gmina nie będzie realizowała dużych inwestycji drogowych. Koszt zadania budowy odcinka drogi, o który wnosiła radna I. Klucowicz szacuje się na ok. 1 mln zł. Może w przyszłości uda się pozyskać środki z zewnętrznych źródeł na to zadanie.
Naczelnik T. Bagiński poinformował, że  nowa transza finansowa na drogi, będzie opracowana na lata 2013-2020. W tej chwili w Brukseli opracowywany jest budżet i od tego zależy ile będzie pieniędzy i czy w ogóle będą na zadania operacyjne krajów członkowskich. Aktualnie programy dyrektywy 2007-2014 zostały zakończone i na razie nowych naborów, czy konkursów nie ma. Natomiast za pół roku okaże się czy będą.
Przewodniczący Rady przypomniał, że 30 kwietnia br. mija termin składania oświadczeń majątkowych oraz zaprosił zebranych do uczestnictwa w obchodach rocznicowych 3. Maja.

Ad. 9 Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miejskiej:
Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w Namysłowie o godz. 14.10.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała:
Beata Zabielna

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Zabielna
Data wytworzenia: 2012-05-21
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-21