Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt protokołu Nr XIV/12 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 19 czerwca 2012 roku

Projekt protokołu Nr XIV/12
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 19 czerwca 2012 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 12.00.

Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy w niej 21 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich zebranych.
Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Beatę Zabielną.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję wraz z porządkiem  obrad i projektami uchwał. Zapytał, czy są propozycje zmian porządku obrad. Propozycji zmian nie wniesiono. Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok,
  2) absolutorium dla Burmistrza Namysłowa,
  3) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2011 rok,
  4) ustalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług,
  5) ustalenia wkładu własnego Gminy Namysłów na realizację projektu pod nazwą Pomocna dłoń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  6) skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej,
  7) zmiany nazwy Gimnazjum nr 2 w Namysłowie,
  8) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów,
  9) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  10) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2012 roku,
  11) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów,
  12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami za rok 2011.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z  XIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej:
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XIII sesji w dniu 26 kwietnia 2012 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od dnia 26 kwietnia do 19 czerwca 2012 r.
(w/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu).
Ponadto Burmistrz zaprosił wszystkich obecnych do udziału w obchodach "Dni Namysłowa", które odbędą się od 22 do 24 czerwca br., a szczególnie do udziału dnia 23.06.br. o godz. 11.00 w oficjalnym otwarciu dworca PKP i PKS.
Następnie zwrócił uwagę na zdobiące salę obrad akwarele autorstwa p. Sołtysa i p. Kowalczyka, którzy namalowali najładniejsze zakątki miast Sycowa, Oleśnicy i Namysłowa. Gmina Namysłów zakupiła całą kolekcję dotyczącą Namysłowa. Chciałby zaprezentować te obrazy w muzeach przy ul. Szkolnej i Piastowskiej w Namysłowie, które mają powstać jeszcze w tym roku.

Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
Przewodniczący
obrad poprosił przewodniczących, stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń, w kolejności, w jakiej odbywały się komisje i tak:

 1. Jadwiga Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że między sesjami komisja spotykała się trzykrotnie. Jedna z komisji była wyjazdowa, na której oceniono warunki dydaktyczno-wychowawcze i bazowe w Gimnazjum Nr 1, Nr 2 w Namysłowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej, w tym opracowano wnioski. Kolejno analizowano działalność obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę "ZAN" oraz zapoznano się z planami w zakresie promocji obiektów. Następnie na posiedzeniu  w dniu 12 czerwca br.  oceniano pozyskiwanie przez Gminę środków zewnętrznych w dziedzinie kultury, sportu i oświaty, pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem obrad sesji i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
 2. Pan Zbigniew Juzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że w okresie między sesjami Komisja obradowała trzykrotnie. Pierwsze posiedzenie odbyło się 18 maja br., na którym rozpatrywano skargę p. Z. Jeziorskiego na pracę Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie. Skarga jednogłośnie została uznana przez komisję jako bezzasadna. Komisja przeprowadziła kontrolę sprawozdawczo-finansową obiektów sportowych.  Komisja nie miała zastrzeżeń do kontrolowanego zakresu. W dniu 22 maja Komisja rozpatrywała sprawozdanie finansowe Gminy Namysłów, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r. wraz z opinią RIO w Opolu o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia Gminy Namysłów. Opracowano stanowisko Komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza, w tym wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa z wykonania budżetu za 2011 rok. Trzecie posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 13 czerwca br., na którym zapoznano się z opinią RIO w Opolu nt. wniosku Komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa. Ponadto Komisja pozytywnie - jednogłośnie zaopiniowała materiały na dzisiejszą sesję. Uchwałę RIO w Opolu nr 281/2012 w sprawie wniosku o absolutorium dla Burmistrza Namysłowa przedstawi Przewodniczący Rady przed głosowaniem nad podjęciem uchwały.
 3. Pan Tadeusz Jaroszewski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska przekazał, że Komisja odbyła dwa posiedzenia. W dniu 14 czerwca br. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
 4. Pani Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że Komisja obradowała w dniu
  15 czerwca br., pozytywnie oceniła funkcjonowanie Spółki "EKOWOD" za 2011 r. projekty uchwał na dzisiejszą sesję, a także sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
 5. Pan Władysław Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poinformował, że w dniu 18 czerwca br. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2011 r.

Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej, wyrażonych na poniższych drukach:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok:
Przewodniczący Rady Jarosław Iwanyszczuk przedstawił treść Uchwały nr 186/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2011 r., które zostało zaopiniowane z uwagami. Jednocześnie przypomniał, że na posiedzeniach stałych komisji Rady Miejskiej, Skarbnik Gminy Iwona Wilczyńska wyjaśniła radnym czego dotyczyły w/w uwagi.
Przewodniczący Rady przedstawił także Uchwałę Nr 281/2012 z dnia 22 maja 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie absolutorium za 2011 rok, zgodnie z którą pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Namysłowa z wykonania budżetu za 2011 rok.
Radni nie wnieśli uwag i zapytań. Przystąpili do podjęcia uchwały.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XIV/168/12;

2) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa:
Przewodniczący Rady Jarosław Iwanyszczuk odczytał Uchwałę Nr 2/13/2012 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie opinii z badania wykonania budżetu Gminy Namysłów i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa, zgodnie z którą Komisja wnioskuje do Rady Miejskiej w Namysłowie o udzielenie Burmistrzowi Namysłowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2011rok.
Po przedstawieniu w/w dokumentów Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa i zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały.
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciwnych nie było, 7 wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XIV/169/12;

Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza K. Kuchczyńskiego, pogratulował mu uzyskania absolutorium, życzył sukcesów w dalszym pełnieniu funkcji burmistrza.
Burmistrz K. Kuchczyński podziękował Radzie za udzielenie mu absolutorium. Jednak stwierdził, że uznanie to należy się całemu samorządowi namysłowskiemu, czyli pracy wielu ludzi na różnych szczeblach, tj. sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych, dyrektorów i nauczycieli jednostek podległych, prezesów spółek gminnych, jednostek organizacyjnych gminy, pracowników Urzędu Miejskiego, oraz Rady Miejskiej. Podziękował wszystkim współpracownikom za wkład pracy związany z wykonaniem budżetu za 2011 rok.
O godzinie 12.40 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach sesji, która ma potrwać do godziny 12.50.
Burmistrz K. Kuchczyński poprosił sołtysów o podejście do małej sali narad Urzędu na spotkanie z przedstawicielami Ochotniczych Hufców Pracy, którzy przekażą kilka informacji.

3) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2011 rok:
W tym momencie na sesji obecnych było 20 radnych. Wyszedł z obrad radny Jacek Płaczek.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XIV/170/12;

4) w sprawie ustalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług:
Radna I. Klucowicz ponownie poprosiła Burmistrza o rozważenie możliwości wyrównania stawki za odprowadzenie ścieków bytowych dla mieszkańców miasta i wsi. Radna stwierdziła, że jej zdaniem, nie ma przeszkód w tym zakresie, ponieważ opłata za odprowadzanie ścieków w Namysłowie jest znacznie niższa niż w innych gminach, a mieszkańcy wsi nie będą mieli żalu, że traktuje się ich inaczej niż mieszkańców miasta.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XIV/171/12;

5) w sprawie ustalenia wkładu własnego Gminy Namysłów na realizację projektu pod nazwą Pomocna dłoń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XIV/172/12;

6) w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XIV/173/12;

7) w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 2 w Namysłowie:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XIV/174/12;

8) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XIV/175/12;

9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów:
Radny M. Lewandowski zapytał, czy zmiana przeznaczenia terenu położonego w kierunku Łączan za dawnymi zakładami ziemniaczanymi, uwarunkowana jest wnioskiem konkretnej firmy, która zamierza inwestować na tym terenie, czy może wynika z wewnętrznych decyzji włodarzy miasta?
Burmistrz poinformował, że prowadzone są oficjalne rozmowy z potencjalnym inwestorem. Ale po zapoznaniu się przez niego z planem zagospodarowania przestrzennego, sugerował wprowadzenie zmiany dotyczącej podwyższenia ewentualnych kominów przy zabudowie terenu. Obecnie plan zakłada możliwość zabudowy do 13 m, chcemy podwyższyć do 20m. Wpłynie to na większą możliwość inwestycyjną na tym terenie.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XIV/176/12;

10) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2012 roku:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XIV/177/12;

11) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XIV/178/12;

12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:
Głos zabrała p. Iwona Wilczyńska - Skarbnik Gminy, która wyjaśniła, że załącznik nr 2 do projektu uchwały przedłożonego w dniu dzisiejszym uległ zmianie, poprzez dopisanie liczby porządkowej nr 6. Dotyczy to przystąpienia przez gminę do Programu Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III szkół podstawowych. Program ten realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowany termin realizacji zadania to lata 2012-2013.
W związku z powyższym konieczne było wprowadzenie tej zmiany.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XIV/179/12;

13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XIV/180/12;

Ad. 4 Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami za rok 2011:
Uwag i pytań do przedstawionego sprawozdania radni nie zgłosili. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę poprzez aklamację.

Ad. 5 Interpelacje i zapytania radnych:
Przewodniczący Rady
poinformował, że wpłynęła na jego ręce odpowiedź na interpelację radnego Ryszarda Wołczańskiego z dn. 30.04.2012 r. w sprawie wyburzenia murowanego przystanku autobusowego w Głuszynie i postawienie nowego - oszklonego.
Następnie Przewodniczący odczytał interpelacje radnej Ireny Klucowicz, tj.:

 1. z dn. 21.05.2012 r. w sprawie wyrównania i utwardzenia podwórka przy ul. Piłsudskiego w Namysłowie oraz odpowiedź Prezesa Spółki "ZAN" - pismo znak: ZAN.VII-2010/19/2012 z dn. 6.06.2012 r.
 2. z dn. 1.06.2012 r.  w sprawie poprawienia widoczności na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza i Piłsudskiego w Namysłowie oraz odpowiedź Burmistrza na interpelację znak: Or.0003.7.2012 r. z dn. 11.06.2012 r.

Ad. 6 Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących:
Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej, od.:

 1. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu znak: GDDKiA-O/OP-Z-2n-4091/16/2012 - odpowiedź na pismo Rady Miejskiej w Namysłowie znak: Or.000.3.2012 z dn. 30.04.2012 r. dot. wykonania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Łączańskiej z ul. Bohaterów Warszawy w Namysłowie w ciągu drogi krajowej nr 39;
 2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu znak: NA.-I-4211-10/2012 z dn. 21.05.2012 r. - zawiadomienie o toczącym się postępowaniu nadzorczym w sprawie uchwały nr XIII/163/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów, a następnie uchwałę nr 10/20/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie w/w uchwały, w której orzeka nieważność kilku zapisów.

  Pisma do wiadomości Rady Miejskiej, tj.;
   
 3. Burmistrza Namysłowa adresowane do p. Tomasza Łuczaka - sołtysa Głuszyny - odpowiedź na pismo w sprawie położenia nowej nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Głuszynie.
 4. Sejmiku Wojewódzkiego znak: BS.0007.4.2012 z dn. 30.04.2012 r. - przekazanie uchwały Nr XVII/263/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dn. 24.04.2012 r. w sprawie ustanowienia w województwie opolskim dnia 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej;
 5. Społecznego Komitetu Protestacyjnego „Rynek” w Namysłowie J. Sypko, Z. Filarowski, z dn. 8.06.2012 r. - prośba o przywrócenie miejsc parkingowych w rejonie placu przed Ratuszem i Rynku w Namysłowie;
 6. Burmistrza Namysłowa znak: GK.7231.9.2012 z dn. 15.06.2012 r. - odpowiedź na powyższe pismo p. J. Sypko i Z. Filarowskiego;
 7. Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w lokalach znajdujących się w namysłowskim Rynku (32 podmioty) - prośba o ponowną analizę decyzji w sprawie zamknięcia ruchu kołowego w tym miejscu i przywróceniu możliwości parkowania aut w rejonie placu przed Ratuszem.

Burmistrz K. Kuchczyński poinformował, że kwestia ruchu samochodowego w Rynku oraz parkowania w Namysłowie zostanie podobnie rozwiązana jak w Opolu. Zwrócił uwagę, że w okolicy Rynku jest wiele miejsc parkingowych, do których łatwo dojechać poszczególnymi bocznymi uliczkami.
Przewodniczący Rady dodał, że w Opolu Rynek jest zamknięty dla ruchu samochodowego i nikt z mieszkańców miasta nie neguje takiego rozwiązania.
Następnie Przewodniczący Rady pogratulował prezesowi START Namysłów oraz zawodnikom za utrzymanie zespołu w III lidze piłki nożnej.
Poinformował, że na wczorajszym posiedzeniu "Prezydium Rady" omówiono sprawę diet wypłacanych radnym, w związku z opinią radcy prawnego w tej sprawie. Stwierdził, że na najbliższą sesję zostanie przygotowany projekt uchwały zmieniający dotychczasowe zasady wypłaty diet, tj. za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu będzie potrącana ustalona kwota.

Ad. 7 Przyjęcie protokołu z  XIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
Uwag do protokołu nie wniesiono, przyjęto go jednogłośnie.

Ad. 8 Sprawy różne i wolne wnioski.
Radna Irena Klucowicz
zwróciła uwagę na zorganizowany niedawno wspólnie z miastem Rychtal paradny przyjazd motocyklistów wraz z pokazami jazdy ekstremalnej na motocyklach i gokardach, zakończonego imprezą na wyspie w Namysłowie. Impreza ta bardzo podobała się mieszkańcom Namysłowa. Głównym organizatorem był Burmistrz Namysłowa K. Kuchczyński i p. Przemysław Krygiel - prezes Namysłowskiego Stowarzyszenia Motocyklistów.
Następnie radna I. Klucowicz poinformowała, że z ogromną przyjemnością przyjęła informację, iż p. Janusz Nowak - Prezes Spółki "ZEC" otrzymał wyróżnienie w rankingu "Gazele Biznesu" dla najdynamiczniejszych małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo zdobywa środki pieniężne nie tylko poprzez produkcję i dostawę energii cieplnej, ale również przez świadczenie usług instalacyjno budowlanych. Pan Prezes jest nie tylko znakomitym biznesmenem, ale skromnym i prawym człowiekiem. Radna serdecznie pogratulowała mu zdobytego wyróżnienia.
Sołtys Kowalowic Zbigniew Ogonowski prosił o naprawę ubytków w nawierzchni przy ul. Szkolnej w Kowalowicach.
Radny Jacek Płaczek sugerował odświeżyć wszystkie witacze przy wjazdach do Namysłowa. Dodał, że pozjeżdżały z nich flagi miast partnerskich.
Sołtys Nowego Folwarku Adam Bochenek zwracając się do Burmistrza zapytał kiedy powstanie nowa świetlica wiejska w Nowym Folwarku. Stwierdził, że we wsiach po prawej stronie gminy stale się coś robi, a o Nowym Folwarku zapomniano. Zapytał, czy w Nowym Folwarku straszy? Od kilku lat nikt z włodarzy nie odwiedził mieszkańców wsi. Zapraszał Zastępcę Burmistrza na zebranie z mieszkańcami, ale do tej pory z gminy nikt się nie pojawił. Ostatni raz Burmistrz był we wsi trzy lata temu, wówczas stwierdził, że obiekt "świetlicy" nie nadaje się do remontu, nie ma sensu w niego inwestować. Zwrócił uwagę, że jest to obiekt gminny, a on jako sołtys jest tylko jego użytkownikiem. Ktoś mu kiedyś powiedział, że skoro mieszkańcem wsi będzie wojewoda to wieś zyska, okazało się jednak, że teraz nie ma nic.
Burmistrz zapewnił, że nie boi się Nowego Folwarku. Uważa, że jest to bardzo ładna wioska. Przyjdzie czas, że grupa samorządowców odwiedzająca sołectwa przyjedzie do Nowego Folwarku. Obiekt, o którym sołtys wspominał rzeczywiście nie nadaje się do remontu. Ale także na razie gminy nie stać, aby wybudowała nową świetlicę. Mieszkańcy będą mogli korzystać ze świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu, która wkrótce zostanie oddana do użytku.
Sołtys A. Bochenek zapytał dlaczego Burmistrz chce aby jego dzieci jeździły kilka kilometrów do innej wioski do świetlicy. Jest to dla niego niezrozumiałe.
Burmistrz stwierdził, że jeżeli gminę było by stać, to dla każdej wioski można by wybudować świetlice wiejskie, ale niestety nie ma na to środków finansowych. Należy patrzeć racjonalnie na wydatki. Przypomniał, że sołtys z Kowalowic zgłosił potrzebę remontu drogi we wsi.
Sołtys A. Bochenek przypomniał także o piśmie sołtysa z Głuszyny, który wnioskował o remonty nawierzchni dróg we wsi. Sądzi, że na to na pewno zostaną przekazane środki gminne.
Burmistrz poinformował, że jego zastępca p. A. Galla wraz z innymi pracownikami w ostatnim czasie odwiedzają wsie gminne. Jest to tzw. objazd informacyjny, tzn. co zostało przez gminę zrobione, jakie koszty poniesione na poszczególne zadania, udziały własne gminy, zaciągnięte kredyty. Takie informacje pomogą uświadomić mieszkańcom o możliwości gminy w zakresie realizacji ich oczekiwań.
Sołtys Nowego Folwarku stwierdził, że chciałby, aby takie spotkanie odbyło się także w jego wsi.
Zastępca Burmistrza A. Galla poinformował, że wspólnie z p. B. Ciupą - Naczelnikiem Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami i innymi osobami odwiedzali poszczególne wsie. Jednak w związku z pracami polowymi rolników nastąpiła przerwa na okres letni. Od września wznowi objazdy i do końca roku na pewno odwiedzi wszystkie sołectwa, Nowy Folwark także.
Radny A. Włodarczyk poprosił Prezesa Spółki "EKOWOD" o naprawę wycieku wody przy ul. 3 Maja w Namysłowie. Dodał, że mieszkańcy od trzech tygodni próbowali interweniować w Spółce o naprawę tej awarii.
Prezes Spółki "EKOWOD" A. Masiowski odpowiedział, że sprawa wycieku jest mu znana, lecz jest to drobny wyciek, który może sam się wyeliminować. Poza tym celowo nie podjęto naprawy, ze względu na planowaną przebudowę całego wodociągu na tym odcinku. Remont wycieku wiązałby się z rozkopaniem jezdni i wstrzymaniem ruchu samochodowego.
Radny R. Wołczański w związku z wypowiedzią sołtysa Nowego Folwarku dotyczącą Głuszyny stwierdził, że byłoby dobrze gdyby każda wioska przyłożyła się do czynu społecznego jak mieszkańcy Głuszyny.
Następnie jako prezes NKS START Namysłów, podziękował Burmistrzowi za dotychczasową pomoc i wsparcie w działalności klubu, także i dla tych najmłodszych kilkuletnich zawodników. Jednocześnie poprosił o dalsze wsparcie.
Burmistrz stwierdził, że zawsze, w zależności od możliwości finansowych, stara się wspomóc kluby piłkarskie. Zwłaszcza tych małych, kilkuletnich sportowców, może w przyszłości wybitnych piłkarzy. Dodał, że Ci najmłodsi uczestniczyli w  wyjeździe zagranicznym w Danii, teraz w związku z wymianą, młodzież z Danii przyjedzie na obóz do Namysłowa.
Następnie głos zabrał mieszkaniec Namysłowa p. Kilan, który przedstawił się jako emeryt od kilku lat mieszkający w Namysłowie. Wyraził słowa uznania dla poczynań włodarzy miasta a zwłaszcza dla Burmistrza K. Kuchczyńskiego, dzięki któremu nastąpiła w mieście rewolucja infrastruktury drogowej i kolejowej. Powstały nowe obiekty sportowe, tj. boiska, czy basen. Szczególne znaczenie ma przejęcie od PKP budynku dworca i jego remont oraz zagospodarowanie terenu wokół. Cieszy go, że powstał tam ład i porządek.
Poprosił, aby w miarę możliwości doprowadzić jeszcze do przebudowy przejazdów kolejowych w Namysłowie.
Burmistrz ucieszył się, że Namysłów jest postrzegany w taki sposób przez osobę z zewnątrz. Jednak wszystkie te zasługi nie należą się tylko jemu, ale wszystkim tu obecnym samorządowcom. Rzeczywiście można uznać za sukces przejęcie przez gminę dworca PKP, zwłaszcza, że z tą firmą negocjacje są bardzo trudne. W dniu 23 czerwca br. w czasie uroczystego otwarcia dworca PKP przyjedzie kilku życzliwych przedstawicieli PKP S.A, dzięki którym udało się to przedsięwzięcie.
Burmistrz poinformował, że zostanie przeprowadzony kapitalny remont przejazdu kolejowego przy ul. Piłsudskiego w Namysłowie. Jednak dokładnego terminu realizacji nie zna. Ponadto w przyszłym roku ma być poprawiony przejazd kolejowy przy Browarze. Zapewnił, że gmina cały czas monituje te sprawy. Jednak nie jest to takie łatwe, ponieważ kapitalny remont jednego przejazdu kolejowego to koszt dla właściciela ok. 1,5 mln zł. Chciałby, aby wszystkie cztery przejazdy w Namysłowie zostały wyremontowane, będzie starał się do tego doprowadzić.
Pan Kilan prosił aby podziękować zespołowi Naczelnika T. Bagińskiego za nadzór przy realizowanych inwestycjach.
Radna M. Teodorczyk potwierdziła słowa zachwytu nad miastem, bo rzeczywiście wygląda bardzo ładnie.  Zapytała o możliwość wyremontowania wejścia do ratusza od strony Urzędu Stanu Cywilnego. Wymaga ono przebudowy, bo na tle ostatnich inwestycji w Rynku i samego obiektu Ratusza nie wygląda dobrze.
Burmistrz odpowiedział, że gmina od strony organizacyjnej jest przygotowana na wymianę kilku drzwi Ratusza, odrestaurowania wejścia do Ratuszowej i Urzędu Stanu Cywilnego. Jest w posiadaniu projektów, uzgodnień co należy wykonać, ale nie ma pieniędzy na realizacje.
Mieszkaniec Namysłowa p. Wł. Paluch prosił o rozważenie możliwości wybudowania parkingu za parkiem miejskim w okolicy stadionu.
Przewodniczący Zarządu Osiedl nr IV w Namysłowie K. Dzidowski poprosił o naprawę oświetlenia ulicznego przy ul. Stawowej w pobliżu sklepu ALDI.
Sołtys Jastrzębia p. Danuta Łukasiak poinformowała, że uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu zdobyli I miejsce w konkursie ekologicznym ogólnokrajowym dotyczącym propagowania zdrowej żywności. Złożyła gratulacje uczniom i ich opiekunce p. Orlikowskiej.

Ad. 9 Zakończenie obrad XIV sesji Rady Miejskiej:
Przewodniczący Rady
poinformował, że nie planuje zwołania sesji w okresie wakacyjnym, ale jeżeli zaistniałaby pilna potrzeba to niewykluczone, że sesja może się odbyć. Życzył wszystkim udanego wypoczynku wakacyjnego.
Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w Namysłowie o godz. 13.55.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała:
Beata Zabielna

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Zabielna
Data wytworzenia: 2012-07-13
Data udostępnienia do publikacji: 2012-07-19