Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt protokołu Nr XVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 25 października 2012 roku

Projekt protokołu Nr XVI/12
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 25 października 2012 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 12.00.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk
otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy w niej 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich zebranych.
Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Beatę Zabielną.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję wraz z porządkiem  obrad i projektami uchwał. Zapytał, czy są propozycje zmian do przedstawionego porządku obrad. Nie zgłoszono propozycji zmian.
Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) ustalenia podziału Gminy Namysłów na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  2) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  3) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów",
  4) przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Nr V w Namysłowie,
  5) skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie,
  6) zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania,
  7) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  8) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
 4. Informacja z działalności Zakładu Administracji Nieruchomościami "ZAN" Sp. z o.o. w Namysłowie za 2011 rok.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Namysłów - rok szkolny 2011/2012.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z  XV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2  Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej:
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XV sesji w dniu 6 września 2012 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od dnia 7 września do 25 października 2012 r.
(w/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu).

Ad. 3 Podjecie uchwał Rady Miejskiej:
Przewodniczący Rady
poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń, w kolejności, w jakiej odbywały się komisje i tak:

 1. Radny Władysław Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 22.10.2012 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oraz informację z działalności "ZAN" Sp. z o.o. w Namysłowie za 2011 r. oraz  informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Namysłów - rok szkolny 2011/2012.
 2. Radny Zbigniew Juzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  poinformował, że Komisja obradowała dwukrotnie, tj. 14.09.2012 r. rozpatrywała skargę na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, jednogłośnie uznając skargę za niezasadną. Na drugim posiedzeniu w dniu 22.10.2012 r. głównym tematem była ocena zgodności realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Rynku w Namysłowie, z udzielonym zamówieniem publicznym oraz prawidłowości rozliczenia finansowego wykonanych robót - informację przyjęto bez zastrzeżeń. Wszystkie projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię komisji. Ponadto zapoznano się z informacją z działalności "ZAN" Sp. z o.o. w Namysłowie za 2011 r. oraz informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Namysłów - rok szkolny 2011/2012 - komisja nie wniosła żadnych zastrzeżeń.
 3. Radna Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej przekazała, że w dniu 23.10.2012 r. Komisja pozytywnie oceniła działalność Spółki "ZAN" za 2011 r. oraz projekty uchwał, będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Komisja zapoznała się także z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Namysłów - rok szkolny 2011/2012. Pozytywnie zaopiniowała wnioski Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie sprzedaży działek.
 4. Radny Tadeusz Jaroszewski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska przekazał, że Komisja na posiedzeniu w dniu 23.10.2012 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję, przyjęła informację o działalności Spółki "ZAN" oraz informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Namysłów - rok szkolny 2011/2012.
 5. Radna Jadwiga Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 24.10.2012 r. Komisja, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał od nr 2 do nr 9, projekt nr 1 nie uzyskał większości głosów "za". Ponadto Komisja pozytywnie oceniła działalność OPS w Namysłowie w zakresie pomocy udzielanej dla dzieci i młodzieży, a także zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Namysłów - rok szkolny 2011/2012 oraz informacją z działalności Spółki "ZAN" w Namysłowie za 2011 r.

Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej:

Nr 1) w sprawie ustalenia podziału Gminy Namysłów na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu:
Radny A. Włodarczyk w imieniu klubu radnych "Odnowa" złożył na ręce Przewodniczącego Rady pismo nazwane "poprawką do projektu uchwały nr 1 wraz z załącznikiem". Jednocześnie poprosił o skopiowanie dla wszystkich radnych przedłożonej propozycji zmian i ogłoszenie 15 minutowej przerwy.
Burmistrz K. Kuchczyński poprosił o przekazanie mu pisma złożonego przez radnego Włodarczyka. Chciałby się z nimi zapoznać, ponieważ jest to propozycja zmian do projektu uchwały, której on jest wnioskodawcą.
Ponadto Burmistrz zaproponował kontynuację punktu 3 porządku obrad i przystąpienie do podjęcia kolejnych uchwał.  Projekt uchwały nr 1) w sprawie ustalenia podziału Gminy Namysłów na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, przełożyć na koniec tego punktu i przystąpić do jej podjęcia  po przerwie.

Przewodniczący obrad przystąpił do podjęcia kolejnych uchwał:

Nr 2) w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XVI/191/12;

Nr 3) w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów":
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XVI/192/12;

Nr 4) w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Nr V w Namysłowie:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XVI/193/12;

Nr 5) w sprawie skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XVI/194/12;

Nr 6) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XVI/195/12;

Nr 7) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XVI/196/12;

Nr 8) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:
Skarbnik Gminy przypomniała o zmianach w załączniku nr 2 dotyczącym wszystkich przedsięwzięć realizowanych przez gminę. Zmiana polega na dopisaniu: w pkt. II. 3. "Konserwacja oświetlenia ulicznego, kwota na 2013 r. - 165 395 zł oraz pkt. VI. 1. Usługi pobierania opłat za rezerwację na placu targowym - na 2013 r. kwota 15 000 zł, na 2014 r. kwota 900 zł.
Skarbnik wyjaśniła, że zmiany podyktowane są możliwością zawarcia umowy w 2012 r. z okresem realizacji od 2013 r. Zadania te muszą być wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej. Jeżeli płatności przekraczają dany rok budżetowy również powinno to być uwzględnione w tej prognozie.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XVI/197/12;

Nr 9) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XVI/198/12;

Wiceprzewodniczący Rady J. Dróżdż nawiązując do wniesienia propozycji zmiany projektu uchwały nr 1 poinformował, że projekt ten był już uzgodniony z Państwową Komisją Wyborczą. Teraz chcąc wprowadzić do niego zmiany znowu trzeba powtórzyć całą procedurę. Nie wie, czy wystarczy czasu, aby dotrzymać ustawowego terminu na podjęcie tej uchwały.
Burmistrz stwierdził, że w przedstawionych propozycjach są takie zmiany, które od razu można by odrzucić, m.in. połączenie wsi z miastem w jednym okręgu, czy łączenie ulic z dwóch różnych osiedli w jeden okręg. Jednak po przerwie odniesie się do tych propozycji.
Naczelnik Wydz. Organizacyjnego p. W. Myca stwierdziła, że przytoczone przez Burmistrza propozycje radnych można stosować, ale tylko w wyjątkowych przypadkach. W Gminie Namysłów nie zachodzi taka konieczność. Poinformowała, że w czasie trwania prac nad projektem uchwały podobne propozycje, m.in. podział  osiedla nr II w taki sposób, że kilka ulic miało być przyłączonych do jednego okręgu łącznie z ulicami innego osiedla, były odrzucane przez PKW pomimo, że wydawały się korzystniejsze dla mieszkańców, pod względem pokonywanych odległości do lokali wyborczych. Wyjaśniła, że wybory samorządowe odbędą się dopiero w 2014 r. Po podjęciu uchwały, można ją weryfikować, dokonanie zmian następuje w ustawowym trybie, tj. należy przedłożyć Radzie Miejskiej projekt uchwały, zaopiniowany przez radcę prawnego oraz skonsultowany z PKW.
O godzinie 12.30 przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę w obradach sesji.

Przewodniczący Rady o godz. 12.45 wznowił obrady sesji.

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni obradują nad projektem uchwały:
Nr 1) w sprawie ustalenia podziału Gminy Namysłów na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu:
Burmistrz poinformował, że w czasie przerwy Naczelnik W. Myca i Radca Prawny skontaktowali się telefonicznie z Krajowym Biurem Wyborczym w Opolu. Burmistrz uznał, że przedstawione propozycje mają charakter wizjonerski, argumentując to przytoczył pkt 1 propozycji klubu radnych, odnoszący się do okręgu 1.
Stwierdził, że może za dwa lata będzie potrzeba dokonania zmian w tych okręgach ze względu na zachodzące zmiany demograficzne. Jednak teraz należy te okręgi wyborcze dostosować do stanu obecnego.
Burmistrz prosił radcę prawnego o zabranie głosu.
Radca Prawny W. Kucypera poinformował, iż nie można głosować nad propozycjami zmian do uchwały przedłożonymi przez grupę radnych, ponieważ nie jest to projekt uchwały, nie był on poddany konsultacji Państwowej Komisji Wyborczej, ponadto zapisy m. in. dotyczące połączenia miasta i wsi w jeden okręg są dopuszczalne tylko w uzasadnionych przypadkach, a tutaj takie nie zachodzą.
Burmistrz przypomniał, że wcześniej wpłynął wniosek sołtysa wsi Baldwinowice o przeniesienie wsi z okręgu nr 15 do okręgu Nr 17, wniosek uznał za zasadny i po konsultacji z PKW dokonano zmiany.
Radca prawny poinformował, że przed podjęciem uchwały istnieje obowiązek konsultacji projektu z PKW.
Burmistrz poprosił o poddanie pod głosowanie projektu uchwały w wersji jaką przedłożył Radzie.
Radny A. Włodarczyk odnosząc się do wypowiedzi radcy prawnego wyjaśnił, że radni nie przedłożyli projektu uchwały, tylko poprawkę do niego. Dlatego nie jest pewny, czy należało ją poddać konsultacji z PKW. Radni na sesji mogą wnosić poprawki do każdego projektu uchwały. Ponadto stwierdził, że w szczególnych przypadkach przy tworzeniu okręgów można łączyć sołectwa z osiedlami miejskimi. W tym przypadku sołectwo Ligotka i Smarchowice Małe terytorialnie połączone są tylko z Namysłowem. Uważa więc to za uzasadniony przypadek, gdzie można to zrobić.
Ponadto stwierdził, że to radni podejmują decyzje w sprawie przyjęcia uchwał przedłożonych przez Burmistrza. Prosił więc wszystkich radnych o zapoznanie się z przedstawionymi propozycjami zmian.
Radny R. Wołczański zapytał radnych z klubu "Odnowa", czy rozmawiali z mieszkańcami Ligotki i Smarchowic Małych o propozycji włączenia ich do okręgu miejskiego. Nie wie jaki to miałoby cel.
Radca Prawny stwierdził, że propozycję radnych klubu "Odnowa" nie można uznać za poprawkę do projektu uchwały, ponieważ prawie całkowicie zmienia ona projekt Burmistrza.
Radny A. Włodarczyk uznał, że Radca ma prawo mieć swoje zdanie. Jednak on obstaje za tym, iż złożył poprawkę do projektu uchwały. Odnosząc się do wypowiedzi radnego R. Wołczańskiego, stwierdził, że gdyby zapoznał się z uzasadnieniem tej poprawki, to wiedziałby dlaczego proponuje się połączyć Ligotkę i Smarchowice Małe z okręgiem miejskim. Poinformował, że ul. Grunwaldzka jest bardzo powiązana z Ligotką - okręg miejski z wiejskim. Dochodzi do rozbudowy domów mieszkalnych w Ligotce, w stronę Namysłowa. Terytorialnie mieszkańcom jest bliżej do ul. Grunwaldzkiej, czy ul. Oławskiej w Namysłowie, niż do Kamiennej.
Następnie stwierdził, że przedłożony przez Burmistrza projekt uchwały także nie był poddany konsultacji społecznej.
Burmistrz poprosił o zakończenie dyskusji. Stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję odpowiednio wcześniej. Zapytał dlaczego grupa radnych nie wniosła swoich uwag do projektu uchwały na posiedzeniach komisji. Dzisiaj zrodził się  nowy klub radnych "Odnowa", a wraz z nim nowe propozycje do zmiany uchwały. Jeżeli chodzi o Ligotkę i Smarchowice Małe, przy opracowywaniu projektu uchwały także brał pod uwagę przyłączenie tych wsi do Namysłowa. Jednak PKW nie zgodziła się na to rozwiązanie. Jest przekonany, że jego projekt uchwały jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a zaproponowana wersja podziału gminy jest najwłaściwsza. Kilku radnych chce teraz ogólnikami załatwić tą sprawę, jednak to Burmistrz będzie za wszystko odpowiadał.
Radny R. Wołczański, zwracając się do radnych klubu "Odnowy" zaapelował aby nie decydowali za mieszkańców wsi Ligotka i Smarchowice Małe. Sądzi bowiem, że mieszkańcy Ci woleliby wybierać radnego, który będzie reprezentował interesy wsi. Sądzi, że propozycja ta w ogóle nie była konsultowana z mieszkańcami tych dwóch sołectw. Zaproponował przerwanie dyskusji.
Radny J. Płaczek stwierdził, że bardzo dobrze, iż Burmistrz ma swoją propozycję uchwały. Ale prosił o nie lekceważenie propozycji grupy radnych dot. okręgów. Zwracając się do radcy prawnego stwierdził, iż nie ma chyba umocowań prawnych, które określają ile musi być punktów zmienionych w projekcie uchwały, aby nie uznać ich za poprawkę, ale całkowitą zmianę projektu uchwały. Zgodnie ze Statutem Gminy, każdy radny przed podjęciem uchwały ma prawo do zgłoszenia poprawek. Uważa więc, że Rada powinna przegłosować propozycję klubu radnych "Odnowa" oraz propozycję Burmistrza.
Burmistrz poprosił Radę o poddanie pod głosowanie jego projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący J. Dróżdż odnosząc się do dyskusji w sprawie braku konsultacji społecznych, przypomniał jak na komisjach Pani Naczelnik Myca informowała, że konsultacje społeczne rozpoczną się z chwilą, gdy będzie już konkretny projekt uchwały. Sądzi, że konsultacje społeczne mają sens, gdy społeczeństwo będzie wiedziało o czym ma dyskutować.
Przewodniczący Rady stwierdził, że jest to zbyt ważna uchwała, aby zaskakiwać pozostałych radnych nowymi propozycjami w trakcie obrad sesji, bezpośrednio przed podjęciem uchwały. Wszyscy otrzymali materiały, wśród których był projekt uchwały, nad którym można było dyskutować i konsultować się w czasie posiedzeń komisji. Uważa za mało poważne posunięcie, że na kilka minut przed przystąpieniem do głosowania nad podjęciem uchwały, przedstawia się nagle poprawki do niej. Aby się z nimi zapoznać i przeanalizować należałoby poświęcić więcej czasu.
Następnie przytoczył §48 Statutu Gminy Namysłów, mówiący o tym, że w pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, czyli taki, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest dalej idący, rozstrzyga przewodniczący obrad.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Burmistrza.
"Za" podjęciem uchwały nr 1 w sprawie ustalenia podziału Gminy Namysłów na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu głosowało 11 radnych, przeciwnych - 7 radnych, wstrzymujących się 2 radnych.
Uchwała została podjęta - Nr XVI/199/12.

Ad. 4 Informacja z działalności Zakładu Administracji Nieruchomościami "ZAN" Sp. z o.o. w Namysłowie za 2011 rok:
Radny J. Płaczek zapytał prezesa Spółki M. Ilnickiego, czy w ciągu dwóch lat działalności "ZAN" usiłowano pozyskać jakiekolwiek środki zewnętrzne na funkcjonowanie obiektów sportowych, a zwłaszcza tych, które wymagają dużych nakładów finansowych.
Prezes "ZAN" M. Ilnicki sprostował wypowiedź radnego informując, że Spółka "ZAN" zarządza od marca 2011 r., więc nie jest to okres dwóch lat. Poinformował, że spółka zarządza obiektami sportowymi. Wyjaśnił, że nie pozyskiwał środków zewnętrznych na w/w obiekty, ponieważ nie spotkał się z taką możliwością.
Radny M. Lewandowski odnosząc się do informacji dot. działalności Spółki "ZAN" za 2011 r. stwierdził, że z ekonomicznego punktu widzenia Spółka jest prowadzona w sposób niezadowalający. Została powołana w marcu 2011 r. po to, aby usprawnić zarządzanie nieruchomościami. Wcześniej był to "ADM". Patrząc na wyniki w stosunku do 2010 r. nie odnotowano zysku, jest strata, która została zwiększona w stosunku do 2010 r. o ponad 50%. Suma bilansowa, która świadczy o złym wyniku w działalności gospodarczej zmalała o 300 tys. zł. Wzrost zatrudnienia w stosunku do 2010 r. wynosi 68%. Burmistrz przekazując zarządzanie nieruchomościami do Spółki "ZAN" informował radnych, że nastąpi duże usprawnienie w zakresie zarządu nimi. Miało to przynieść efekt w postaci pewnych ekonomicznych wyników. Jednak Spółka przynosi stratę i uszczupla fundusze gminne.
Burmistrz przypomniał, że radny to samo pytanie zadał na komisji, na której wraz z prezesem starał się wytłumaczyć co jest tego przyczyną. Radny wówczas nie wyraził nieusatysfakcjonowania z odpowiedzi. Po objęciu przez Spółkę "ZAN" w marcu 2011 r. w zarządzanie dodatkowych obiektów, automatycznie wzrosła liczba pracowników tej Spółki. Ponadto tłumaczył radnemu, że ta spółka nigdy nie będzie przynosiła zysków. Nigdy osiągane zyski z działalności poszczególnych obiektów, nie przewyższą ponoszonych kosztów związanych z ich eksploatacją.
Ponadto wyjaśnił, że samorząd odpowiada za mieszkańców Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jeżeli mieszkaniec NSM nie opłaca czynszu za mieszkanie, Prezes Spółdzielni występuje do sądu o eksmisję mieszkańca i przyznanie mu lokalu zastępczego z zasobów gminy. Jeżeli gmina nie dysponuje lokalem, wówczas musi pokryć koszty zadłużenia mieszkańca spółdzielni.
Oprócz tego gmina przydziela mieszkania socjalne swoim obywatelom, w których wysokość czynszu jest niska, a mieszkańcy nawet i tego w pełni nie płacą. Dlatego deficyt Spółki urósł do kwoty 500 000 zł. Podsumowując stwierdził, że Spółka "ZAN" jest spółką specyficzną, która nigdy nie będzie nastawiona na zysk.
Prezes Spółki "ZAN" M. Ilnicki stwierdził, że nie oczekuje od opozycyjnych radnych chwalebnych wygłoszeń na swój temat i jego działalności w spółce "ZAN". Poprosił jednak o zdrowo rozsądkowe podejście do tej pracy. Przypomniał, że kilka miesięcy temu Burmistrz, podsumowując jego dziewięciomiesięczną działalność na rzecz Spółki informował, że o 30% zmniejszyły się koszty na obiektach. Sądzi więc, że obniżenie kosztów w przeciągu 9 miesięcy jest wielkim osiągnięciem. Poinformował, że także, że decyzje jakie zostały podjęte w 2011 r. efekt dadzą dopiero w 2012 r. Jest przekonany, że wyniki finansowe za 2012 r. będą pozytywniejsze.
Poinformował, że gdy przejmował zarządzanie spółką straty wynosiły 2 670 000 zł, gdyż były one kumulowane przez wiele lat.
Dodał, że Spółka "ZAN" jest "barometrem", przez który widać zubożenie mieszkańców, poprzez niepłacenie czynszu, gromadzenie funduszu remontowego, czy opłat za media. W efekcie przejawia się to brakiem nowych inwestycji remontowych na budynkach. Stwierdził, że obowiązkiem gminy, czy burmistrza jest właśnie dbanie o takie spółki jak "ZAN". Nigdzie na świecie nie przynoszą zysku. Odnotowuje się brak dostatecznej ilości mieszkań. Bardzo dobrym rozwiązaniem było zagospodarowanie budynku na bazie internatu przy szkole rolniczej i stworzenie 13 lokali dla samotnie wychowujących dzieci. Poinformował, że w przyszłym roku będzie realizowana inwestycja przygotowania mieszkań na bazie inkubatora przedsiębiorczości. Jednak to kropla w morzu potrzeb. Na dzień dzisiejszy na przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów "ZAN" oczekuje 50 osób i z każdym rokiem ta liczba wzrasta. Jeżeli nie będzie żadnego programu rządowego budowy mieszkań socjalnych, to sama gmina nie poradzi sobie z tym problemem. Prosił radnych, aby podeszli zdrowo-rozsądkowo i uczciwie do tej sprawy, a nie złośliwie. Ponieważ także mieszkają na terenie tej gminy i wiedzą jaka jest sytuacja.
Radny Sławomir Spór stwierdził, że dostosuje się do apelu Prezesa Spółki "ZAN" M. Ilnickiego, podejdzie do sprawy zdroworozsądkowo i przedstawi fakty.
Odnosząc się do wypowiedzi Prezesa, zgodnie z którą poinformował, że dzięki jego działaniom Spółka ograniczyła straty  w wysokości 2 670 000 zł zauważył, że Prezes nie poinformował Rady w jaki sposób straty zostały wyeliminowane, a mianowicie - wycofanie swoich udziałów ze spółki przez Burmistrza. Dzięki temu Prezes może pochwalić się, że strata jest rzeczywiście mniejsza.
Radny powrócił jeszcze do kilku innych kwestii. Zapytał Prezesa, czy nie łatwiej i czytelniej byłoby dla wszystkich, aby np. informację zawartą w Sprawozdaniu dot. gospodarowania obiektami użytkowymi - m. in. basenem, czy stadionem, przedstawić szczegółowiej. Można by rozbić dane, według konkretnych obiektów i poinformować, które z nich przynoszą zyski, a które straty i z czego one wynikają. A tu wszystkie dane są zbite w jedną kwotę - 1.690.000 zł. a radni mają się domyślać z czego ona wynika. Dlatego zrodziło mu się pytanie - co się pod tą kwotą ma ukryć?
Radnego zainteresowała również sprawa przydziału mieszkań w 2011 r. Przypomniał, że Prezes informował o przyznaniu w 2011 r. 13 mieszkań dla ubiegających się rodzin. Jednym z podstawowych warunków przydziału, jest to, że dana rodzina powinna zamieszkiwać na terenie Namysłowa od 2 lat, czy też status materialny powinien być na określonym poziomie. Wśród osób, które otrzymały przydział na lokal mieszkalny, znalazły się takie, które widniały na liście oczekujących od 2011 r. i w tym samym roku otrzymały mieszkanie. Natomiast niektóre rodziny czekają po kilka lub nawet kilkanaście lat na przydział lokalu.
Radny chciałby uzyskać jasną odpowiedź, czym się kierował Pan Prezes i czym się kierowała komisja w powyższej kwestii? Prezes podał, że wszystkie ubiegające się rodziny były badane przez komisję. Dlatego chciałby, aby Prezes przedstawił w formie pisemnej odpowiedź np. kiedy dana komisja rozpatrywała dany wniosek, jakie były decyzje i uzasadnienie komisji.
Zapytał także jakie podmioty uzyskały zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej, czy też gastronomicznej na terenie basenu.
W ich zamyśle było to, że wydzierżawiając w tym obiekcie lokale do prowadzenia małej gastronomii, będą one miały prawo bytu. A tutaj okazuje się, że nagle pojawia się przedsiębiorca, który wystawia budę z hot-dogami na terenie basenu letniego i prowadzi działalność - za pozwoleniem Prezesa - niezdrową konkurencję. Ludzie Ci opłacają czynsz i pozostałe opłaty, a tu nagle wydaje się pozwolenie innemu podmiotowi na prowadzenie działalności.
Radny poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie.
Przewodniczący zaproponował aby radny, z uwagi na wiele poruszonych spraw, złożył na piśmie konkretne zapytania w/w zakresie.
Radny S. Spór zauważył, że w protokole sesji będą ujęte jego zapytania.
Radna M. Teodorczyk poprosiła Prezesa Ilnickiego, aby odpowiedział co uważa za swój największy sukces osiągnięty przez okres 1,5 roku urzędowania. Co natomiast nie udało się osiągnąć, a mogłoby podnieść prestiż, czy w ogóle usprawniłoby życie zarządzanych podmiotów z terenu Namysłowa.
Prezes Spółki "ZAN" M. Ilnicki odnosząc się do wypowiedzi radnego S. Spóra, dot. "zniknięcia" strat w Spółce "ZAN", wyjaśnił, że w wypowiedzi swojej informował, że obejmując stanowisko Prezesa "ZAN" straty wynosiły 2 679 000 zł i o tą sumę został zmniejszony kapitał. Na dzień dzisiejszy kapitał Spółki wynosi 7 111 000 zł. Sądzi, że nie wypada się "chwalić" tym, że jego poprzednicy wygenerowali takie duże straty.
Zaprosił radnego do Spółki, do swojego biura, wówczas wyjaśni mu, co kryje się pod wykazanymi w sprawozdaniu danymi kontami. Stwierdził, że codziennie dysponuje raportem dot. dochodów i strat poszczególnych obiektów zarządzanych przez Spółkę. Jeżeli będzie taka wola udostępni radnemu taki dokument.
Poinformował, że wszystkie lokale, czy instytucje funkcjonujące na basenie są opodatkowane i płacą czynsz do kasy Spółki "ZAN". Nie ma punktów, które byłyby z tego zwolnione. Wszystkie podmioty prowadzą działalność na podstawie umowy, czy to na terenie basenu, czy innej placówki, którą gospodaruje Spółka.
Odpowiadając na zapytanie radnej M. Teodorczyk stwierdził, że jego sukcesem jest to, że w wielu przypadkach udało się zaspokoić potrzeby rodzin, poprzez wygospodarowanie, odświeżenie i udostępnienie mieszkań. Wiele zadowolenia przyniosła mu sprawa przydziału lokalu mieszkalnego rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem, która wcześniej mieszkała w Woskowicach Małych. Teraz dzięki temu dziewczynka nadal, bez przeszkód, może uczęszczać na rehabilitacje do przedszkola integracyjnego. Ponadto dzięki jego staraniom jeden z namysłowskich przedsiębiorców przekazał tej rodzinie nieodpłatnie materiały do przeprowadzenia remontu w mieszkaniu.
Radna L. Czarny odczytała pismo p. E. Jeżewskiej mieszkanki ul. 3 Maja w Namysłowie z prośbą o interwencję Rady w sprawie powiększenia mieszkania o wydzieloną wcześniej cześć pokoju i wykupienie go od Spółki "ZAN".
Ponadto poprosiła Prezesa Ilnickiego, aby poinformował, które konkretnie mieszkania komunalne w Namysłowie zostały wyremontowane. Zwróciła uwagę, że na ul. 3 Maja miała okazję zobaczyć lokale mieszkalne, będące własnością spółki, są one w bardzo złym stanie, tak samo jak toalety wspólne dla mieszkańców całego piętra.
Przewodniczący przypomniał, że sprawę tą radna poruszała już na komisji i przekazano ją Prezesowi Ilnickiemu.
Radna L. Czarny potwierdziła, że ustnie przekazywała sprawę Prezesowi na komisji, jednak dzisiaj p. Jeżewska poprosiła o odczytanie powyższego pisma na sesji. Następnie zauważyła, że na posiedzeniach komisji nie oddaje się głosu radnym opozycyjnym, wycisza się i prosi o skracanie wypowiedzi. Radni są po to, aby dyskutowali, wnosili poprawki. Zapytała, jak mogła odmówić mieszkance, która poprosiła ją jako radną o przedstawienie pisma na sesji.
Burmistrz poprosił radną aby zgłosiła Przewodniczącemu, kto konkretnie odbiera jej głos na obradach, ponieważ to Przewodniczący odpowiada za przebieg tych obrad.
Następnie zachęcił radną do obejrzenia wszystkich budynków mieszkalnych będących w zasobach Spółki "ZAN". Administrator mógłby oprowadzić i pokazać w jakim stanie są te obiekty. Sądzi, że po takiej "wycieczce" radna zmieniłaby zdanie nt. gospodarowania mieszkaniami. Poprosił radnych, aby w tym miejscu i w taki sposób nie budować sobie kapitału politycznego. Poinformował, że w czasie poniedziałkowych dyżurów - przyjmowania interesantów, wiele spraw, z jakimi przychodzą mieszkańcy, jest bardzo podobnych do tej przedstawionej przez radną. Zaapelował  do radnych, aby nie próbowali rozstrzygać indywidualnych spraw na sesji. Istnieją pewne procedury załatwiania spraw, które należy przestrzegać. Jeżeli mieszkanka ma zastrzeżenia do działań Spółki "ZAN" powinna złożyć odwołanie, czy skargę do Burmistrza. Jeżeli to by nie pomogło, to można złożyć skargę na Burmistrza do Rady Miejskiej. Takie procedury należy zachować.
Prezes M. Ilnicki zwracając się do radnej zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu z działalności Spółki wykazano, iż przez okres 9 miesięcy istnienia wydano ok. 700 000 zł na wszelkiego rodzaju prace remontowe.  W 2012 r. przeprowadzono remonty w mieszkaniach Spółki za ponad 1 300 000 zł. Poprosił, aby nie obciążać go winami z przeszłości, ponieważ w ciągu półtorej roku nie może dokonać "cudu" w Spółce.
Następnie odnosząc się do przedstawionej na komisji i dziś na sesji sprawy przez radną L. Czarny poinformował ją telefonicznie jak sprawa wygląda. Informował również na komisjach, że w przeszłości dzielono duże lokale na kilka mniejszych. Dlatego teraz pojawiają się problemy związane z brakiem kanałów wentylacyjnych, czy dymnych w lokalach. Dlatego można zauważyć na budynkach wyciągnięte na zewnątrz rury, które mają na celu ochronę przed zaczadzeniem mieszkańców. Poinformował, że w ślad za prośbami p. Jeżewskiej i radnej w powyższej sprawie poprosił sąsiadkę - mieszkankę przedzielonego pokoju o zgodę na zamianę mieszkania na inne. Jednak pani ta nie zgodziła się na propozycję, argumentując tym, ze wywiązuje się z wszystkich płatności za czynsz. Nie widzi podstaw do wyprowadzki z zajmowanego lokalu. Nie jest więc prawdą, że nie zareagował na prośby p. Jeżewskiej. Ponadto osobiście odwiedził jej mieszkanie, bo uważa, że na miejscu najlepiej rozstrzygać tego typu sprawy. Poinformował p. Jeżewską, że sąsiadka odmówiła przejścia do innego lokalu. Jest więc bezsilny w takim przypadku. Poradził, aby zebrała materiały udowadniające uciążliwość takiego sąsiedztwa. Byłoby to podstawą wystąpienia do sądu o eksmisję z lokalu. Jednak stwierdził, że z obserwacji jego i pracowników "ZAN" przede wszystkim chodzi tu o chęć powiększenia mieszkania przez p. Jeżewską.
Pani Jeżewska poinformowała, że zgłaszała tę sprawę na policję. Chodzi jej tylko o to, aby w tym przedzielonym pokoju zamieszkała osoba, z którą można funkcjonować.
Radna L. Czarny stwierdziła, że jest jej bardzo przykro, iż nie mogła spokojnie odczytać pisma mieszkanki, która poprosiła o to.
Radny R. Wołczański prosił przewodniczącego o zbadanie zarzutu radnej L. Czarny dotyczącego zabierania głosu radnym na posiedzeniach komisji.
Przewodniczący zakończył dyskusję nt. działalności spółki "ZAN". Odnosząc się do sprawy lokali mieszkalnych przy ul. 3 Maja, stwierdził, że sprawa jest przyjęta na komisji przez Prezesa "ZAN".

Ad. 5 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Namysłów – rok szkolny 2011/2012:
Nie wniesiono uwag do przedstawionego materiału.

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych:
Przewodniczący przedstawił interpelacje grupy radnych dot. przebudowy drogi gminnej ul. Staromiejskiej w Namysłowie oraz odpowiedź Burmistrza na interpelację.
Radny A. Włodarczyk odnosząc się do odpowiedzi na interpelację stwierdził, że niektóre odpowiedzi są nieco dziwne. Poinformował, że swego czasu chcąc rozebrać garaż musiał zamknąć odcinek drogi gminnej. Wiązało się to z wieloma dodatkowymi sprawami urzędowymi oraz uiszczeniem opłaty za zamknięcie drogi. Musiał to zgłosić w komendzie policji, starostwie powiatowym itd.
W/w inwestycja drogowa ul. Staromiejskiej, która trwała 2 dni, nie została zgłoszona na policji ani w starostwie powiatowym, nie powiadomiono komendę policji o zmianie organizacji ruchu. Jest kwestią dyskusyjną, czy wymiana kostki na asfalt na drodze, jest bieżącym utrzymaniem dróg. Zakres tych prac na pewno wymagał zgłoszenia. Jeżeli powodem niestabilności podłoża jest rzeka Widawa, czy nie należałoby w pierwszej kolejności ustabilizować skarpę rzeki, aby nie osuwała się dalej, a dopiero po tym pomyśleć o wymianie kostki na asfalt, jeżeli zaistniałaby taka potrzeba. Radny stwierdził, że koszt wymiany 60m2 kostki na asfalt wyniósł 13 500 zł, co uważa za kolosalną cenę. Dodał, że cena 1m2 załatania dziur w drodze specjalnym materiałem kosztuje 13 zł. Za tę kwotę możnaby załatać ok. 1 tysiąca m2 dróg w gminie Namysłów. Sądzi, że w każdej wsi, czy na terenie osiedla w mieście możnaby wskazać przynajmniej jedną drogę, która wymaga natychmiastowej naprawy w ramach bieżącego utrzymania dróg.
Burmistrz  polecił udzielenie odpowiedzi Naczelnikowi T. Bagińskiemu.
Naczelnik T. Bagiński odpowiedział, iż stwierdzono, że budynek w którym mieszka Burmistrz zaczyna pękać. Po wykonaniu badań okazało się, że wpływ na pękanie budynku, które w przyszłości może zagrozić katastrofą budowlaną, jest droga. Osiadanie drogi z kostki granitowej, różni się od osiadania drogi o nawierzchni bitumicznej stanowiącej płytę wiązaną.
Naczelnik T. Bagiński poinformował, iż po stwierdzeniu, że budynek, w którym akurat mieszka Burmistrz, zaczyna pękać i wykonaniu badań okazało się, że wpływ na pękania, które w przyszłości mogą zagrozić katastrofie budowlanej jest droga. Uznano, że jedyną szansą uratowania budynku przed katastrofą i nie narażanie gminy na koszty związane z jego odbudową, to wymiana nawierzchni z kostki granitowej na nawierzchnię bitumiczną.
Następnie Naczelnik Bagiński odnosząc się po kolei do każdego z punktów odpowiedzi na interpelacje wyjaśnił, co następuje:
1) Dlaczego nie było zmiany organizacji ruchu?
Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy rozbiórką garażu, a wykonywaniem robót w pasie drogowym. Wykonywanie robót w pasie drogowym, związanych z robotami drogowymi nie wymaga zmiany organizacji ruchu. Gdyby w tej drodze wymieniano wodociąg, czy inne urządzenia obce, należałoby mieć  pozwolenie. Przepis mówi wyraźnie, że przy robotach drogowych nie zajmuje się pasa drogowego. Nie trzeba ponosić opłat, ani zgłaszać tych prac na policję. Przepisy te są po to, aby działać szybko i sprawnie w celu zlikwidowania zagrożenia.
2) Utrzymanie bieżące.
Naczelnik potwierdził, że prace te zalicza się do bieżącego utrzymania dróg, nie natomiast jako przebudowę długiego odcinka drogi. Było to usunięciem zagrożenia.
3) Stabilizacja podłoża.
Naczelnik poinformował, że 2-3 lata temu przy budowie mostu na ul. Staromiejskiej dokonano stabilizacji podłoża skarpy na rzece Widawie poprzez wzmocnienie kamiennymi płytami. Dlatego w tej chwili można było wymienić nawierzchnię drogi.
4)Koszt.
Naczelnik stwierdził, że 13 zł za m2 asfaltu wyliczone przez radnego to jest bardzo niska cena. Wykonując zadanie wymieniono 100 m2 nawierzchni asfaltowej.  Koszt 1 m2 wyniósł 135 zł. Średnio 1 m2 nawierzchni bitumicznej kosztuje od 200 zł do 290 zł.
Radny A. Włodarczyk sprostował, że nie asfalt, a grys kosztuje 13 zł za m2.
Radny M. Lewandowski zapytał co w przypadku, jeżeli pokrycie drogi asfaltem nie pomoże i budynek nadal będzie pękać. Czy gmina poniesie koszty jego remontu?
Naczelnik T. Bagiński poinformował, że jeżeli nastąpi szkoda to ten, który szkodę poczynił pokrywa koszty, to jest oczywiste. Gmina jest ubezpieczona na wypadek szkód. W tej chwili na budynku założone są plomby, które wykażą, czy zmiana nawierzchni powoduje dalsze postępowanie pękania obiektu. Jeżeli będzie to postępowało, trzeba będzie podjąć inne kroki. Jednym z elementów  zapobiegnięcia katastrofie budowlanej było zamontowanie progów zwalniających na tej ulicy. Jednak po dwóch dniach ktoś je wykręcił i wyrzucił na łąkę.

Ad. 7 Informacje przewodniczącego Rady w sprawach bieżących:
Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej na jego ręce:

 1. Analizy oświadczeń majątkowych , tj.: Urzędu Skarbowego w Namysłowie znak: KPAP/510-129/12 z dnia. 18.10.2012 r., Wojewody Opolskiego znak: NK.I.414.1.139.2012   z dn. 11.10.2012, Urzędu Skarbowego w Kępnie znak: PP-077-78/2012 z dn. 15.10.2012 r., Burmistrza Namysłowa znak: Or.2124.67.2012 z dn. 22.10.2012 r. orz Przewodniczącego Rady znak: Or.0043.21.2012 z dn. 22.10.2012 r.;
 2. Włodzimierz Sroga Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr V z dn. 5.09.2012r. - prośba o podjęcie działań prawnych w sprawie próby odwołania go z funkcji przewodniczącego.
  Przewodniczący Rady zaproponował przekazanie pisma do Burmistrza celem udzielenia odpowiedzi. Nie wniesiono sprzeciwu;
 3. Informacja Burmistrza o podmiotach, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2013 r. (pismo Nr Or.2121.6.40.2012 z dn. 18.10.2012 r.) oraz opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Kluczborku z dnia 12.10.2011 r. dotyczącą potrzeb sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych w 2013 r. (pismo znak: A.4080-109/12 z dn. 12.01.2012 r.).

Rada przyjęła do wiadomości w/w informacje.
Przedstawił także pisma skierowane do wiadomości Rady Miejskiej, tj.:

 1. ze Starostwa Powiatowego w Namysłowie znak: OK.423.3.2012.TK z dn. 13.09.2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie zabytków;
 2. od Zarządu Osiedla Nr V w Namysłowie - propozycje wniosków do budżetu gminy na 2013 r.;
 3. od Światowego Związku Armii Krajowej w Namysłowie dot. inicjatywy posadowienia monumentu z tablicą upamiętniającą ofiary na kresach II RP;
 4. z Klubu Radnych "Odnowa" - informacja o utworzeniu klubu radnych.

Ad. 8 Przyjęcie protokołu z XV sesji rady miejskiej:
Wobec braku uwag, protokół został przyjęty.

Ad. 9 Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny S. Spór
zapytał Burmistrza o jego zamiary wobec zarządzania szpitalem. Wiadomym mu jest, że na spotkaniu akcjonariuszy Burmistrz zobowiązał się do przedstawienia swoich zamierzeń do 15 października br. Poprosił Burmistrza o zapoznanie Rady z tymi planami.
Burmistrz poinformował, że na ostatnim walnym zgromadzeniu spółki szpitalnej wniósł propozycję, iż gmina jest zainteresowana przejęciem pakietu kontrolnego w spółce. Jeżeli Starosta wyraziłby zgodę, gmina wniesie kapitał w wysokości 500 000 zł za możliwość przejęcia pakietu kontrolnego.
Uzasadnił, że jeżeli gmina ma przeznaczać kolejne pieniądze, to powinna mieć większy wpływ, albo zasadniczy wpływ na kontrolę gdzie i w jaki sposób są one wydawane. Do tej pory, pomimo tego, że gmina ma 45% udziałów w spółce traktowana jest jako fundator. Postara się, aby do końca miesiąca złożyć na piśmie te propozycje. Jeżeli Starosta zgodzi się, wówczas zwróci się z wnioskiem do Rady zarówno w sprawie pieniędzy, jak i założeniami w sprawie kierowania spółką. Kodeks Spółek jednoznacznie określa, że zarząd ma przedstawić plany finansowe, m.in. plany inwestycyjne, plany finansowe działalności.
Burmistrz stwierdził, że w dotychczasowym zarządzaniu Spółką przez Starostę jednoznacznie widać brak doświadczenia w tym zakresie. Zwrócił uwagę, że gmina od 10 lat prowadzi trzy spółki funkcjonujące na dobrym poziomie od strony formalnej.
Radny S. Spór prosił o potwierdzenie, czy z tej wypowiedzi wynika, że jeżeli Starostwo się zgodzi to Burmistrz przejmie szpital z wszystkimi obiektami i chce za niego odpowiadać, będzie posiadał pakiet większościowy i będzie decydentem w tych wszystkich kwestiach. Zapytał Burmistrza, czy chce on przejąć cały szpital.
Burmistrz odpowiedział, że chce pakiet kontrolny w spółce. Szpital podlega pod Starostwo. Natomiast chciałby, aby na okres dwóch lat pakiet kontrolny w spółce przejęła gmina.
Radny S. Spór zwracając się do Przewodniczącego Rady zaproponował, aby zaprosił na posiedzenie Rady prezesa spółki, czy starostę w celu skonfrontowania pewnych kwestii. Radni poznali zdanie Burmistrza, zapewne chcieliby poznać drugiej strony.
Przewodniczący przyjął wniosek, aby na jedną z sesji Rady zaprosić w/w osoby.
Burmistrz prosi, aby o sprawach spółki rozmawiać ze współudziałowcami. Przypomniał, że po 1% udziałów posiadają sąsiednie gminy, które także mają prawo głosu. Zachęcił radnych do zapoznania się z protokołami Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący stwierdził, że w związku z powyższym skonsultuje z Burmistrzem propozycje radnego Spóra.
Radny A. Włodarczyk zapytał, czy gminę stać na to, aby przejąć pakiet większościowy w spółce.
Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma zapisanych w budżecie gminy takich środków, bo nie ma na to podstaw. Jeżeli będzie dobra wola na przejecie przez gminę pakietu kontrolnego, trzeba będzie podwyższyć kapitał. Wówczas zwróci się z wnioskiem o zgodę do Rady Miejskiej.
Radna M. Teodorczyk zwróciła się do Prezesa "ZAN" M. Ilnickiego i stwierdziła, że po usłyszeniu odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie, poczuła się bardzo niedobrze. Sądziła, że każdy kto pracuje bardzo cieszy się z osiągniętych sukcesów, natomiast przeżywa w jakiś sposób nieudane sprawy. Miała nadzieję, że  prezes pokaże radnym co dobrego zrobił, co go cieszy i napędza w tej niełatwej, stykającej się z bolączkami ludzi pracy. W odpowiedzi Prezes nawiązał do przykładu związanego z Woskowicami Małymi i zbył ją w nieładny sposób. Tym bardziej, że już wiedziała o tej sprawie od niego. Bardzo dobrze, że prezes pochylił się nad pomocą tej rodzinie. Sądziła, że zadając to pytanie usłyszy o wiele więcej. Sądziła, że Prezes podejdzie do sprawy bardziej poważnie.
Prezes M. Ilnicki stwierdził, że przykro mu, iż radna tak odebrała jego odpowiedź. Informował przecież, że cieszy się ze wszystkiego, co się robi w spółce na rzecz mieszkańców. Najbardziej jednak ucieszył go ten wyjątkowy przypadek, iż pomógł rodzinie, która dzięki temu nie musiała rezygnować z leczenia swojej córki. Informując o tym nawet nie skojarzył, że radna pochodzi z tej samej wsi. Mówił to szczerze, tak jak czuje.
Burmistrz stwierdził, że sukcesem spółki są m.in. wyremontowane elewacje budynków, natomiast porażką są te mieszkania, które wyglądają jak slumsy. Jednak nie jest to porażka obecnego prezesa, a pokoleń od czasów wojny. Chciałby, aby ktoś znalazł skuteczny sposób na rozwiązanie tego problemu. To stanowi porażkę każdego prezesa zasiadającego w tej spółce.
Prezes M. Ilnicki nawiązując do wypowiedzi radnej M. Teodorczyk poinformował, że to właśnie dzięki jego staraniom p. Kubot przeznaczył gros materiałów na remont tego mieszkania. Ponadto Spółka "ZAN" bezpłatnie zaopatrzyła mieszkanie w piec i grzejniki.
Radna L. Czarny stwierdziła, że po tym, jak została dziś potraktowana mieszkanka, od której czytała pismo w sprawie mieszkania, nikt z mieszkańców na pewno nie będzie chciał uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej.
Przewodniczący poinformował, że każdy ma prawo uczestniczyć w sesji, każdorazowo zawiadomienia są wywieszane w gablotach informacyjnych na terenie gminy.
Radna U. Łyżniak przypomiała i zachęciła do udziału w odbywającym się dzisiaj tj. 25.10.2012 r. o godz. 16.00 w NOK uroczystym podsumowaniu  kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego "O Różę Karoliny".
Więcej uwag i zapytań nie zgłoszono.

Ad. 10 Zakończenie obrad XVI sesji Rady Miejskiej:
Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w Namysłowie o godz. 14.30.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała:
Beata Zabielna

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Zabielna
Data wytworzenia: 2012-11-21
Data udostępnienia do publikacji: 2012-11-21