Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt protokołu Nr XVII/12 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 29 listopada 2012 roku

 

Projekt protokołu Nr XVII/12
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 29 listopada 2012 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 12.00.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy w niej 21 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich zebranych.
Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Beatę Zabielną.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. Zaproponował zmianę do porządku obrad - wprowadzenie do pkt. 5 projektu uchwały nr 10 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Nr V w Namysłowie.
"Za" wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku obrad głosowało 21 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie aktu nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" wraz z medalem.
 3. Prezentacja firmy Diehl Controls Polska Sp. z o.o. w Namysłowie.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
  1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
  2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  3) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego w 2013 r. na obszarze Gminy Namysłów,
  4) w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłaty,
  5) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok,
  6) w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  7) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  8) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  9) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok,
  10) w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Nr V w Namysłowie.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z  XVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XVII sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Wręczenie aktu nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" wraz z medalem:
Przewodniczący Rady Jarosław Iwanyszczuk wraz Burmistrzem Namysłowa Krzysztofem Kuchczyńskim dokonali uroczystego wręczenia Panu Tadeuszowi Wójcickiemu aktu nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" wraz z medalem.
Gratulacje i życzenia złożyli także przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie.
Pan Tadeusz Wójcicki serdecznie podziękował za wyróżnienie.

Ad. 3 Prezentacja firmy Diehl Controls Polska Sp. z o.o. w Namysłowie:
Dyrektor Operacyjny firmy Diehl Controls Polska p. Wojciech Paruzel oraz dyrektor personalny p. Grzegorz Kita przedstawili informację o działalności firmy. Prezentacja multimedialna składała się z dwóch części - teoretycznej, przedstawiającej ogólne informacje o firmie, a także rys historyczny, natomiast w drugiej części wyświetlono film prezentujący zakład Diehl Controls Polska.

Ad. 4 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej:
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XVI sesji w dniu 25 października 2012 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od dnia 26 października do 29 listopada 2012 r.  (W/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu).
Ponadto Burmistrz poinformował, że mimo kryzysu gmina stara się pozyskać inwestorów. Wykorzystuje różne formy dotarcia z ofertą do potencjalnych inwestorów, m.in. wzięła udział w konkursie pn. "Grunt na medal 2012". Do tej edycji konkursu przystąpiło 199 gmin z całej Polski, które nadesłały w sumie 302 oferty. Z województwa opolskiego zgłoszono 13 terenów inwestycyjnych z 9 gmin. Po ocenie przez Opolskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera do drugiego etapu zakwalifikowało się 5 terenów. Najlepsza okazała się Gmina Ujazd, w której tereny inwestycyjne leżą przy węźle autostrady. Oferta Gminy Namysłów została wysoko oceniona, dotyczyła m.in. 3ha terenu przy ul. Sycowskiej w Namysłowie. Wyniki konkursu są opublikowane w dzisiejszym wydaniu Nowej Trybuny Opolskiej, z których wynika, że Gmina Namysłów znajduje się w grupie 5 gmin, posiadających najlepszą ofertę inwestycyjną. Następnie Burmistrz stwierdził, że prowadzone są także rozmowy z potencjalnymi inwestorami, jednak narazie nie ma konkretnych rezultatów. Ma nadzieje, że przyjdzie czas realizacji.

Ad. 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
Przewodniczący Rady
poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń, w kolejności, w jakiej odbywały się komisje i tak:

 1. Radny Tadeusz Jaroszewski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska przekazał, że Komisja na posiedzeniu w dniu 22.11.2012 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Ponadto Komisja zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2013 r.
 2. Radny Władysław Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 26.10 br. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oraz projekt uchwały budżetowej na 2013 r.
 3. Radny Zbigniew Juzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  poinformował, że Komisja obradowała w dniu 26.11.2012 r., pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję oraz zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2013 r., a także przeprowadziła kontrolę w zakresie wykonania zaleceń i usunięcia ewentualnych usterek, stwierdzonych przy odbiorach remontów i zadań inwestycyjnych w 2012 r.- Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości, czy uchybień.
  Ponadto radny Zbigniew Juzak poinformował, że Komisja Oświaty, Zdrowia i Kultury na posiedzeniu w dniu 28.11.2012 r. pozytywnie oceniła działalność Namysłowskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej, projekty uchwał na dzisiejszą sesję oraz projekt uchwały budżetowej na 2013 r.
 4. Radna Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej przekazała, że w dniu 27.11.2012 r. Komisja opracowała pisemną opinię - pozytywną o projekcie budżetu gminy na 2013 r. oraz pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Ponadto pozytywnie zaopiniowała wniosek Wydziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie wyznaczenia do zamiany nieruchomości gminnych przy ul. Reymonta na działkę zabudowaną przy ul. Dubois w Namysłowie.

Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej:

Nr 1 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XVII/200/12;

Nr 2 sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XVII/201/12;

Nr 3 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego w 2013 r. na obszarze Gminy Namysłów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XVII/202/12

Nr 4 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłaty:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, przeciwnych - 0, 1 wstrzymał się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XVII/203/12;

Nr 5 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XVII/204/12;

Nr 6 w sprawie zaciągnięcia kredytu:
Radny M. Lewandowski: w związku z informacją, iż zaciągniecie kredytu ma na celu spłatę innego kredytu zapytał, co spowodowało taką zmianę.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że projekt uchwały podyktowany jest tym, że  zaplanowane po stronie dochodowej wpływy nie zostaną w pełni osiągnięte. Uchwała ta jest dla gminy asekuracją, w przypadku gdyby gmina nie osiągnęła wpływów w pełnej wysokości, będzie miała możliwość zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Natomiast jeżeli okazałoby się, że do końca roku wpływy po stronie dochodowej zostałyby osiągnięte, wówczas gmina nie zaciągnie tego kredytu, bądź zaciągnie w mniejszej wysokości.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przeciwnych - 0, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XVII/205/12;

Nr 7 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XVII/206/12;

Nr 8 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciwnych - 0, 6 wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XVII/207/12;

Nr 9 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciwnych - 0, 6 wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XVII/208/12;

Nr 10 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Nr V w Namysłowie
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XVII/209/12;

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych:
Przewodniczący Rady
poinformował, że wpłynęła odpowiedź Burmistrza na zapytanie radnego S. Spóra z ostatniej sesji w sprawie działań Spółki "ZAN" w Namysłowie. Nie odczytywano w/w pisma.

Ad. 7 Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących:
Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej od:

 1. Komisarza Wyborczego w Opolu I - Postanowienie z dnia 9.11.2012 r. w sprawie skargi grupy mieszkańców Gminy Namysłów na Uchwałę Nr XVI/199/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia podziału Gminy Namysłów na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
 2. Burmistrza Namysłowa znak: F.3021.87.2012 z dn. 13.11.2012 r. - w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok;
 3. Sebastiana Urbanka zam. w Pielgrzymowicach z dn. 19.11.2012 r. - wniosek o dokonanie zmian w Statucie Gminy Namysłów.
  Przewodniczący zaproponował przekazanie pisma do załatwienia Burmistrzowi Namysłowa. Radni wyrazili zgodę.
 4. ZEM Namysłów Sp. z o.o. z dn. 20.11.2012 r. - apel w zakresie umiaru w podwyższaniu i uchwalaniu poziomu podatków lokalnych, w tym w szczególności dotyczących podmiotów gospodarczych.
  Burmistrz stwierdził, że zdziwiło go porównanie Gminy Namysłów do Gminy Olesno, która nie odpowiada charakterowi naszej gminy. Odnosząc się do pisma, zaprzeczył stwierdzeniu, że podatki w Gminie Namysłów są uchwalane na maksymalnym poziomie. Oznajmił, że gdy spotka się z p. Jachymem, to przypomni mu, że na wniosek m.in. Spółki ZEM miasto zrobiło wszystko, aby przebudować ul. Pułaskiego, przy której znajduje się zakład ZEM. Koszt inwestycji pochłonął duże środki finansowe, które pochodziły m.in. z podatków.
  Wiceprzewodniczący J. Dróżdż stwierdził, że podpis p. Jachyma pod pismem uważa za bardzo niestosowny, zważając na treści w nim zawarte oraz stan i wygląd zakładu, którym kieruje.
  Przewodniczący zaproponował przekazanie pisma do załatwienia Burmistrzowi Namysłowa. Radni wyrazili zgodę.
 5. Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych Projekt "Zachowaj Trzeźwy Umysł" z dn. 27.10.2012 r. - informacja o efektach kolejnej edycji kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł;
 6. Urzędu Skarbowego w Kluczborku znak: AP/072-16/12/1/114735528/2012 z dn. 29.10.2012 r. - informacja z przeprowadzonej analizy oświadczenia majątkowego p. Adama Zająca - Dyrektora NOK;
 7. Starostwa Powiatowego w Namysłowie - przekazanie błędnie zaadresowanego pisma Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu znak: WI.7023.4.15.2012.KM z dn. 19.11.2012 r. w sprawie hałasu emitowanego od dyskoteki "DIVA CLUB" w Namysłowie - pismo do wiadomości Rady Miejskiej.
 8. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie - informacja o sukcesach szkoły.

Ad. 8 Przyjęcie protokołu z  XVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie:
Wobec braku uwag, protokół został przyjęty.

Ad. 9 Sprawy różne i wolne wnioski:
Głos zabrała p. D. Łukasiak Sołtys Jastrzębia
- podziękowała wszystkim tym, którzy pomogli i udzielili wsparcia mieszkańcom Jastrzębia w zorganizowanym proteście przeciwko opieszałości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w zakresie przebudowy drogi i chodnika we wsi.
Przewodniczący Rady J. Iwanyszczuk poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 28.12.2012 r.

Ad. 10 Zakończenie obrad XVII sesji Rady Miejskiej:
Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w Namysłowie o godz. 13.00.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała:
Beata Zabielna

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Zabielna
Data wytworzenia: 2012-12-07
Data udostępnienia do publikacji: 2012-12-07