Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXVI/14 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 5 maja 2014 roku

Protokół Nr XXVI/14
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 5 maja 2014 roku

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy w niej 19 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich zebranych.
Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. Zaproponował zmianę do porządku obrad, poprzez wprowadzenie do pkt. 3 projektu uchwały nr 14). "Za" wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku obrad głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.

Po zmianie porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  2) ustalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług,
  3) ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Namysłów,
  4) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów",
  5) zmiany uchwały w sprawie utworzenia sołectw i osiedli,
  6) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie,
  7) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu dla Osiedla nr III w Namysłowie,
  8) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  9) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  10) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  11) skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie,
  12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
  14) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 za rok 2013.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Namysłów.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2013 r. oraz ocena potrzeb.
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w 2013 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 11. Przyjęcie protokołu z  XXV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej:

Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od dnia 27 marca 2014 r. do dnia 5 maja 2014 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXV sesji w dniu 27 marca 2014 r. (w/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu). Burmistrz dodał, że otrzymał smutną wiadomość od Prezesa Ilnickiego, a mianowicie zmarła druga osoba na skutek obrażeń poniesionych w czasie pożaru w mieszkaniu komunalnym przy ul. Dubois w Namysłowie. Poinformował, że wszyscy poszkodowani zostali zakwaterowani w hotelu na stadionie i na basenie. Nowo wybranemu sołtysowi wsi Smarchowice Małe - p. Andrzejowi Sarnatowi złożył gratulacje.

Ad. 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń, w kolejności, w jakiej odbywały się komisje, i tak:

 1. Jadwiga Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że Komisja w okresie między sesjami obradowała w dniu 25 kwietnia br. i na tym posiedzeniu przyjęła informację Burmistrza Namysłowa z organizacji, form i przebiegu ferii zimowych w placówkach oświatowych Gminy Namysłów, a także pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję, z wyjątkiem projektów uchwał od nr 9) do nr 11), których nie opiniowała, a także pozytywnie zaopiniowała wszystkie przedłożone sprawozdania;
 2. Zbigniew Juzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że od czasu ostatniej sesji Komisja odbyła 2 posiedzenia. Dnia 10 kwietnia br. Komisja przeprowadziła kontrolę realizacji działań w zakresie działalności kulturalnej Namysłowskiego Ośrodka Kultury oraz 2 zadań inwestycyjnych zakończonych w 2013 r. pn.: "Utworzenie i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie" i "Budowa ciągu pieszo - rowerowego Namysłów - Kamienna, przejścia pod torami kolejowymi, sieci energetycznej oświetleniowej i przebudowa kabla teletechnicznego". Natomiast w dniu 25 kwietnia br. rozpatrzyła skargę p. Barbary Sobaszek na działalność Burmistrza Namysłowa, p. Natalii Jaceniuk na działalność Burmistrza Namysłowa oraz p. Zdzisława Jeziorskiego na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie. Komisja pozytywnie zaopiniowała również wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej z wyjątkiem projektów uchwał od nr 9) do nr 11), których nie opiniowała oraz nie wniosła uwag do przedłożonych sprawozdań;
 3. Władysław Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że Komisja obradowała 28 kwietnia 2014 r. i podczas tego posiedzenia przeanalizowała realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 oraz pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji, poza projektami uchwał od nr 9) do nr 11), których nie opiniowała, jak również przyjęła przez aklamację przedstawione sprawozdania;
 4. Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej przekazała, że Komisja w okresie między sesjami obradowała w dniu 30 kwietnia  br. W czasie tego posiedzenia realizowała temat pn.: "Analiza informacji z działalności Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2013 r., ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji finansowej przy organizacji imprez masowych oraz gospodarowania mieniem NOK". Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (znak pisma: RiN. 6840.25.2014 z dn. 30 kwietnia 2014 r.). Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali również wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję i wszystkie sprawozdania;
 5. Tadeusz Jaroszewski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że członkowie Komisji posiedzenie odbyli 29 kwietnia br., w trakcie którego przeanalizowali potrzeby świetlic wiejskich na terenie Gminy Namysłów oraz  pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał (poza projektami od nr 9) do nr 11)) i sprawozdania, będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej, w sprawie:

1) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVI/338/14;

2) ustalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVI/339/14;

3) ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Namysłów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVI/340/14;

4) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów":
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVI/341/14;

5) zmiany uchwały w sprawie utworzenia sołectw i osiedli:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVI/342/14;

6) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVI/343/14;

7) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu dla Osiedla nr III w Namysłowie:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVI/344/14;

8) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVI/345/14;

9) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVI/346/14;

10) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVI/347/14;

11) skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVI/348/14;

12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXVI/349/14;

13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXVI/350/14;

14) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów:
Radny Spór zapytał, czy w związku ze zwiększeniem powierzchni zabudowy z 20% na 40% w rejonie ul. Reymonta, istnieje zagrożenie, że instalacja wodno-kanalizacyjna w przyszłości będzie mało wydajna.
Burmistrz Kuchczyński stwierdził, że w tej chwili trudno powiedzieć czy instalacja będzie wystarczająca, ale przy planach zwiększenia tej zabudowy były prowadzone uzgodnienia ze spółką "Ekowod".
Radny Kozyra zapytał, czy to jest ostatnia zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym roku. Dodał, że 2 lata temu mieszkańcy złożyli wniosek, dotyczący działki gminnej przy ul. Modrzewiowej i ta zmiana nie została ujęta.
Burmistrz Kuchczyński poinformował, że w/w działka jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowo - usługową i będzie wystawiona do sprzedaży. Jeżeli będą napływać wnioski mieszkańców o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to będą przygotowywane projekty uchwał, dotyczące pojedynczych zmian.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Jaroszewski).

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXVI/351/14;

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.

Ad. 5. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015, za rok 2013.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.

Ad. 6. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Namysłów.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.

Ad. 7. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2013 r. oraz ocena potrzeb.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.

Ad. 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych:

Przewodniczący Rady odczytał interpelacje radnej wraz z odpowiedziami, które wpłynęły do Burmistrza Namysłowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej od:

 1. Radnej Urszuli Łyżniak w sprawie rozbieżności w podaniu informacji, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem" wraz z odpowiedzią Burmistrza Namysłowa (znak pisma: Or.0003.1.2014 z dn. 3.04.2014 r.) oraz w sprawie wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa dróg osiedlowych ulic: Fabrycznej, Wileńskiej, Orląt Lwowskich, Kombatantów, Lwowskiej oraz Wschodniej wraz z chodnikami, oświetleniem i kanalizacją deszczową w Namysłowie" i odpowiedź Burmistrza Namysłowa (znak pisma: Or.0003.2.2014 z dnia 3.04.2014 r.)

Radny Kozyra w nawiązaniu do interpelacji Radnej Łyżniak stwierdził, że jego zdaniem należałoby przystąpić do realizacji zadania polegającego na budowie dróg osiedlowych na tzw. "Osiedlu Wschodnim", mimo faktu, że Gmina Namysłów wraz ze swoim wnioskiem o dofinansowanie w/w zadania uplasowała się dopiero na 6 miejscu i otrzymała dofinansowanie w wysokości 38 tys., w stosunku do siedmiomilionowego zakresu robót wynikającego ze złożonego wniosku. Radny Kozyra swoje zdanie argumentował przyznaniem przez rząd środków finansowych z opodatkowania lasów państwowych na drogi lokalne tzw. schetynówki. Województwo opolskie otrzymało z tego tytułu 5 mln zł na drogi gminne i 5 mln zł na drogi powiatowe. Zdaniem Radnego Gmina Namysłów mogła również liczyć, że po przetargach 5 gmin, które na liście rankingowej były wyżej, zaoszczędzi środki finansowe. Radny Kozyra stwierdził, że przy tym naborze istniała większa szansa na pozyskanie dofinansowania niż przy następnych, kiedy będzie robiona nowa lista rankingowa.
Burmistrz Kuchczyński poinformował, że Gmina Namysłów w jednym czasie składa wnioski o dofinansowanie kilku zadań. W przypadku kiedy otrzymuje dofinansowanie na wszystkie złożone wnioski wybiera zadanie ważniejsze i tym razem dla Gminy ważniejsze jest zadanie pn. "Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach publicznych na terenie Gminy Namysłów". Dofinansowanie na przedmiotowy projekt nastąpiło 15.10.2013 r., a informację o możliwości zwiększenia dofinansowania na budowę dróg osiedlowych Gmina Namysłów otrzymała 3 miesiące po podpisaniu umowy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W związku z tym Gmina nie mogła przystąpić do realizacji zadania polegającego na budowie dróg osiedlowych.
Radny Włodarczyk zapytał, czy w ostatnim czasie Gmina Namysłów zwróciła jakiekolwiek dofinansowanie, bądź dotację.
Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że poza wcześniej omawianym przypadkiem to nie.

Ad. 10. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących:

Przewodniczący Rady poinformował, że od kilkudziesięciu lat sportem eksportowym Namysłowa są zapasy i zapaśnicy z klubu sportowego LKS "Orzeł". Dodał, że niedawno Krystian Brzozowski zajął 3. miejsce na mistrzostwach Europy i po raz 15. z rzędu wywalczył złoty medal na Mistrzostwach Polski. Drugi złoty medal zdobył Radosław Marcinkiewicz, a srebrny Aleksander Bohm i tym samym LKS "Orzeł" zajął 4. miejsce w klasyfikacji drużynowej, 8. miejsce zajął Przemysław Dzwoniarek. Przewodniczący dodał, że bardzo duży wkład w sukcesy zawodników włożył Prezes p. Kazimierz Szelągiewicz. Od 2 lat działa sekcja dziewcząt i istnieje duże prawdopodobieństwo, że dwie uczestniczki pojadą na kolejne Mistrzostwa Europy. Przewodniczący pogratulował wszystkim zawodnikom, trenerom i p. Szelągiewiczowi. Poinformował również, że w Szkole Podstawowej nr 4 po raz czwarty odbyło się podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poinformował, że reprezentacja 3 namysłowskich szkół brała udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w biegach przełajowo - ulicznych w Łodzi. Szkoła Podstawowa nr 4 zajęła 3. miejsce, Gimnazjum z Wilkowa zajęło również 3. miejsce, a Zespół Szkół Rolniczych - 11. miejsce.

Przewodniczący Iwanyszczuk przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej:

 1. od p. Henryka Łabędzkiego - skarga dot. odpowiedzi Rady Miejskiej w sprawie skargi na działalność Burmistrza.
  Skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności stąd Przewodniczący Rady zaproponował podtrzymanie zajętego uprzednio w przedmiocie skargi stanowiska Rady, co przyjęto przez aklamację.

Przewodniczący przedstawił także pisma skierowane do wiadomości Rady Miejskiej, tj.:

 1. z Namysłowskiego Ośrodka Kultury (znak pisma: 537/04/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.) - odpowiedź na skargę p. Henryka Łabędzkiego na działalność pracownika NOK - p. Teresę Wołoszczuk;
 2. z Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (znak pisma: T/P/0350/14 z dnia 2.04.2014 r.) w sprawie podjęcia działań wobec Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr V p. Dariusza Pilarskiego i uświadomienie mu jakie są jego kompetencje i prawa.

Przewodniczący poinformował, że w/w pisma znajdują się w biurze obsługi Rady Miejskiej.

Ad. 11. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie:
Uwag do protokołu nie wniesiono, przyjęto go jednogłośnie.

Ad. 12. Sprawy różne i wolne wnioski:

Radna Bartosińska zapytała, kiedy zostanie ogłoszony konkurs na kierownika Żłobka.
Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że konkurs zostanie ogłoszony w czerwcu.
Radny Kozyra poinformował, że w sekretariacie Urzędu Miejskiego zostało złożone pismo z wnioskiem o utwardzenie podłoża pod pojemnikami na odpady komunalne na podwórku przy ul. Obrońców Pokoju. Zapytał, kiedy zadanie zostanie zrealizowane.
Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że zadanie zostanie zrealizowane w niedługim czasie.
Radna Bartosińska poinformowała, że otrzymała informację, że w samochodzie straży pożarnej, który przyjechał gasić pożar przy ul. Dubois nie było wody i że do poszkodowanych przyjechała tylko jedna karetka.
Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że nie zna szczegółów. Na pewno zwróci się do policji i straży pożarnej o szczegółowe informacje, dotyczące przyczyn pożaru.
Radny Włodarczyk zapytał, czy przewiduje się pomoc finansową dla pogorzelców, którzy stracili cały dorobek życia.
Burmistrz odpowiedział, że na takie szczególne wypadki w budżecie zawsze jest rezerwa.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Gałczyńska poinformowała, że wszyscy, którzy ucierpieli w pożarze zostali objęci pomocą z OPS.
Radna Łyżniak wnioskowała o naprawienie klamki w "Parku pod grzybkiem" oraz wykoszenie gminnych placów zabaw na osiedlach.
Władysław Paluch wnioskował o remont Ratusza.
Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że w chwili obecnej gminy nie stać na remont Ratusza.

Ad. 9. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej:
Przewodniczący Rady zamknął obrady XXVI sesji Rady Miejskiej informując, że kolejna sesja planowana jest na dzień 12 czerwca br.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała
Justyna Cieślak