Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Żaba (dz. 159/2)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 486/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 października 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa
ogłasza

III publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w miejscowości Żaba, obejmującej działkę nr 159/2, k. m. 1, o powierzchni 1,0200 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00078257/3.

Nieruchomość położona jest w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej wiejskiej i gruntów rolnych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/343/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 24 poz. 117 z 3 kwietnia 2001 r.) działka oznaczona jest następującymi symbolami: Mr - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i gospodarcza związana z produkcją rolną, Mn - przeznaczenie podstawowe - istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), Rp - przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - uprawy polowe (grunty orne).

Cena wywoławcza - 75 276,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto - nie zawiera podatku VAT.

Wadium wynosi - 7 600,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2014 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 25 lipca 2014 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu, powiększona o podatek VAT dla części działki przeznaczonej pod zabudowę oraz koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 20.12.2014 r. oraz II z dnia 9.05.2014 r. nie doszły do skutku z uwagi na brak wpłat wadium.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-77.

Namysłów, 23 czerwca 2014 r.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Metryczka
 • wytworzono:
  23-06-2014
  przez: Marcin Borkowski
 • opublikowano:
  24-06-2014 15:26
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2108
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu