Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 4 września 2014 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

ds. gospodarki nieruchomościami

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe w zakresie gospodarki nieruchomościami lub geodezyjne.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego,
  2. dobra znajomość terenu gminy Namysłów,
  3. prawo jazdy kat. B,
  4. własny samochód,
  5. komunikatywność,
  6. dyspozycyjność.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie ewidencji budynków stanowiących własność gminy,
  2. prowadzenie rejestrów i kartotek lokali mieszkalnych i użytkowych,
  3. prowadzenie spraw dot. gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, a w szczególności:
   1. przygotowanie umów najmu lokali i budynków,
   2. przygotowanie umów użyczenia nieruchomości,
   3. naliczanie czynszu z tytułu najmu i dzierżawy,
   4. sporządzanie aneksów z najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych,
   5. przygotowanie dokumentów do przeniesienia własności lokalu w przypadku wniosku najemcy o wykup lokalu,
   6. sporządzanie protokołów przejmowania i przekazywania lokali dla najemców,
   7. przygotowanie projektów wypowiedzenia umów najmu,
  4. dopilnowanie terminowego odnawiania i zasiedlania wolnych lokali,
  5. prowadzenie rejestru ilości osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach niezbędnego do dokonania naliczeń wywozu nieczystości stałych i zużycia wody, (w których nie są zamontowane wodomierze),
  6. dokonywanie odczytów wody, rozliczanie,
  7. dbanie o estetyczny wygląd tablic ogłoszeniowych na klatkach schodowych, wywieszanie ogłoszeń, regulaminu porządku domowego itp.,
  8. przeprowadzanie wraz z inspektorem przeglądów budynków i terenów przyległych,
  9. kontrola i egzekwowanie od użytkowników lokali likwidacji zagrożeń pożarowych i bezpieczeństwa poprzez m.in.:
   1. niedopuszczenie do składowania w pomieszczeniach służących do wspólnego użytkowania mieszkańców (strych, piwnicę, klatki schodowe i otoczenie budynków) mebli i innych przedmiotów
   2. utrzymanie czystości w pomieszczeniach służących do wspólnego użytkowania oraz na terenach przyległych do budynków (podwórza, chodniki, piwnice, klatki schodowe, tereny zielone),
  10. prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży mienia gminnego, w tym sporządzanie:
   1. projektów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza,
   2. ogłoszeń o przetargach,                            
   3. protokołów z przetargów i protokołów z uzgodnień,
  11. przygotowanie dokumentacji i wniosków o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego nieruchomości niezbędnych na cele publiczne, w tym przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy,
  12. prowadzenie spraw związanych z opłatami rocznymi za użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:
   1. przygotowanie zawiadomień o obowiązku uiszczenia opłat rocznych,
   2. przyjmowanie wniosków o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej,
   3. przygotowanie spraw związanych z aktualizacją wysokości opłat rocznych przy zmianie wartości nieruchomości,
  13. sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatrudnienie od dnia 1 października 2014 r.
  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1050, z późn. zm.) oraz zarządzenie Nr 7/09  Kierownika Urzędu  z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
  9. kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.),
  10. oświadczenie o posiadaniu samochodu, bądź możliwości korzystania z samochodu.
 7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami":
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, bud A, pok. Nr 12,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia 19 września 2014 r. do godz. 15.30.

Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450, z późn. zm.).
Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 1. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)".
 2. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie  umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 3. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe.
 4. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 5. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 6. Nabór kandydatów na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz  na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami).

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński


Namysłów, dnia 1 października 2014 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ds. gospodarki nieruchomościami

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana

Pani Jolanta Huk,

zamieszkała w Pielgrzymowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka uzyskała najwyższą ilość punktów.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2014
  przez: Elżbieta Kowalska
 • opublikowano:
  04-09-2014 15:09
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  02-10-2014 10:20
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2808
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu