Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXVII/14 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 12 czerwca 2014 roku

Protokół Nr XXVII/14
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 12 czerwca 2014 roku

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk powitał wszystkich zebranych, a w szczególności zaproszonych gości - Ewelinę Ciunek i Krystiana Brzozowskiego - medalistów Mistrzostw Europy. Burmistrz Krzysztof Kuchczyński pogratulował zawodnikom wspaniałych wyników oraz życzył kolejnych sukcesów. Sportowcom wręczone zostały listy gratulacyjne oraz upominki.
Robert Ostrysz, członek zarządu NKS "Orzeł" podziękował za zaproszenie i za wyróżnienie zawodników. Wspomniał o pozostałych zawodnikach klubu, którzy również odnoszą sukcesy oraz o trenerach, bez których nie byłoby tych sukcesów.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy w niej 19 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. Zaproponował zmianę do porządku obrad, poprzez wprowadzenie w pkt 3 projektów uchwał od nr 19) do nr 24). "Za" wprowadzeniem dodatkowych punktów do porządku obrad głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Po zmianie porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok,
  2) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2013 rok,
  3) absolutorium dla Burmistrza Namysłowa,
  4) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów,
  5) ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Namysłów publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów,
  6) zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania,
  7) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  8) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Namysłów,
  9) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
  10) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark, Jastrzębie,
  11) dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Namysłów do stanu faktycznego,
  12) przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa,
  13) przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND",
  14) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Łęczna,
  15) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Krosno,
  16) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Nielisz,
  17) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  18) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
  19) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele filialnym p. w. Świętej Trójcy w Baldwinowicach,
  20) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele filialnym p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krasowicach,
  21) przyznania dotacji prace konserwatorskie przy kościele filialnym p. w. Krzyża Świętego w Smarchowicach Śląskich,
  22) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p. w. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie,
  23) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p. w. Św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych,
  24) udzielenia pomocy finansowej Gminie Głuchołazy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z  XXVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej:
Burmistrz Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 12 czerwca 2014 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVI sesji w dniu 5 maja 2014 r. (w/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu).
Radny Włodarczyk zapytał, jaki cel miało cofnięcie udziałów w spółce "ZAN".
Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że było to cofnięcie udziałów w formie budynku znajdującego się przy ul. Oławskiej - przy przejeździe kolejowym, który wcześniej Gmina wniosła do spółki w aport. Budynek był przeznaczony do sprzedaży, jednak nie było chętnych na jego kupno. Gmina postara się ten teren zagospodarować.

Ad. 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń, w kolejności, w jakiej odbywały się komisje, i tak:

 1. Zbigniew Juzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że od czasu ostatniej sesji Komisja odbyła 2 posiedzenia. Dnia 27 maja br. Komisja przeprowadziła ocenę realizacji budżetu Gminy Namysłów za 2013 r. i wypracowała stanowisko Komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza. Natomiast w dniu 9 czerwca br. pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję poza projektami uchwał nr 3) i 24);
 2. Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej przekazała, że Komisja w okresie między sesjami obradowała w dniu 6 czerwca  br. W czasie tego posiedzenia realizowała temat pn.: "Analiza zadłużenia Gminy na koniec 2013 r. z uwzględnieniem informacji o wysokości zadłużenia osób prywatnych i podmiotów gospodarczych wobec Gminy oraz udzielonych umorzeń podatkowych" oraz "Ocena realizacji wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2013 r. i wypracowanie stanowiska komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza". Komisja pozytywnie zaopiniowała również wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję poza projektami uchwał nr 3) i 24);
 3. Jadwiga Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że Komisja w okresie między sesjami obradowała w dniu 9 czerwca br. Było to posiedzenie połączone z posiedzeniem Komisji Rewizyjnej, gdyż tematem wspólnym obu komisji był przegląd osiedlowych placów zabaw w Namysłowie. Temat nie został jednak zrealizowany ze względu na wysoką temperaturę. Komisja przeanalizowała również diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Namysłów. Przewodnicząca złożyła podziękowania dla Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich - Adama Lupy za przygotowanie obszernego materiału na ten temat. Komisja pozytywnie zaopiniowała również wszystkie projekty uchwał, poza nr 3) i 24);
 4. Tadeusz Jaroszewski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że członkowie Komisji posiedzenie odbyli 10 czerwca br. Podczas spotkania ocenili inwestycje drogowe przeprowadzone na terenie gminy w 2013 r., przeanalizowali przebieg adaptacji mieszkań z zasobów Gminy Namysłów zlokalizowanych w Jastrzębiu i przy ul. Łączańskiej w Namysłowie, a także zapoznali się z informacją dotyczącą farm wiatrowych. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali także wszystkie projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji, poza projektami uchwał nr 3) i 24);
 5. Władysław Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że Komisja obradowała 11 czerwca br. i podczas tego posiedzenia zapoznała się i przeanalizowała informację z działalności organizacji społecznych funkcjonujących na terenach wiejskich Gminy Namysłów oraz oceniła wykonanie budżetu Gminy Namysłów za 2013 r. i wypracowała stanowisko w sprawie absolutorium dla Burmistrza. Komisja pozytywnie zaopiniowała również wszystkie projekty uchwał, poza projektami nr 3) i 24).

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej, w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok:
Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 4/36/2014 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Namysłów i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa oraz Uchwałę nr 110/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2013 r.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/352/14;

2) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2013 rok:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/353/14;

3) absolutorium dla Burmistrza Namysłowa:
Przewodniczący Rady odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa oraz Uchwałę nr 229/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Namysłowa z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
Radny Płaczek poinformował, że członkowie Klubu "Odnowa" będą głosowali przeciwko udzieleniu Burmistrzowi absolutorium, ponieważ podtrzymują swoje stanowisko z czasu, kiedy budżet był projektowany. Klub "Odnowa" złożył wtedy 27 propozycji do budżetu i żaden wniosek nie został przyjęty.
Radna Bartosińska prosiła o informację, jakie wnioski do budżetu złożyła opozycja. Stwierdziła, że w trakcie zmiany budżetu, aby jakieś wnioski umieścić, inne należy wykreślić.
Radny Płaczek poinformował, że wnioski były składane w okresie tworzenia budżetu na 2014 r., a nie do jego zmian.
Przewodniczący Rady stwierdził, że przyznanie absolutorium związane jest wyłącznie z wykonaniem budżetu, a nie z etapem jego konstrukcji.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 6 radnych głosowało "przeciw".
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/354/14;

Przewodniczący Rady pogratulował Burmistrzowi Krzysztofowi Kuchczyńskiemu uzyskania 16. z kolei absolutorium.
Burmistrz Kuchczyński podziękował Radnym, pracownikom Urzędu Miejskiego, pracownikom podległych jednostek oraz pracownikom spółek gminnych. Stwierdził, że wspólna praca składa się na ogół zarządzania gminą. Jest to nie tylko pozytywna opinia dla Burmistrza, ale dla całego samorządu.

4) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/355/14;

5) ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Namysłów publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/356/14;

6) zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/357/14;

7) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/358/14;

8) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Namysłów:
Radny Lewandowski powiedział, że jest to pierwsza zmiana zmierzająca do powstania na terenie gminy farmy wiatrowej. Pytał, czy podejmowane są rozmowy z mieszkańcami wsi, na terenie których mają powstać farmy. Przekazał, że są niekorzystne uwarunkowania związane z powstaniem farm wiatrowych: krajobraz ulega zmianie, wiatraki szpecą, zmniejsza się wartość nieruchomości, które znajdują się w okolicy wiatraków.
Burmistrz Kuchczyński oznajmił, że gmina nie bierze udziału w rozmowach potencjalnych inwestorów z mieszkańcami. To w interesie danej firmy leży, aby przekonać ludność do korzyści jakie daje powstanie farm wiatrowych. Gmina jedynie wskazuje miejsca w jakich mogą powstać takie inwestycje.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/359/14;

9) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/360/14;

10) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark, Jastrzębie:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/361/14;

11) dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Namysłów do stanu faktycznego:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/362/14;

12) przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa:
Burmistrz Kuchczyński powitał i przedstawił przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa: p. Bronisławę Melę - wiceprezes Zarządu LGD, p. Agnieszkę Kasinę - dyrektora biura oraz p. Aleksandrę Małowiecką - specjalistę ds. monitoringu i sprawozdawczości.
Radny Włodarczyk zapytał:

 1. ile wynoszą zarobki zarządu w LGD Dobra Widawa,
 2. początkowo Gmina Namysłów w LGD będzie działać jako członek wspierający, czy jest już zawarta umowa między Gminą Namysłów a LGD, co zawiera i ile będzie kosztowało gminę to członkostwo,
 3. czy jest to prawda, że pomiędzy byłym a obecnym zarządem trwa sprawa sądowa, jeśli tak, to o co chodzi.

Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że nie wie ile wynoszą płace zarządu LGD Dobra Widawa, ponieważ na początku współpracy nie wypadało pytać. Żadna umowa nie została jeszcze podpisana, ponieważ jeszcze do tego LGD nie należymy.
Przedstawiciel LGD Dobra Widawa poinformowała, że zarząd stowarzyszenia nie pobiera żadnych zarobków, a pracownicy biura są finansowani z projektów unijnych.
Radny Włodarczyk stwierdził, że muszą głosować nad czymś czego nie znają, mają głosować nad przystąpieniem do LGD, a nie wiedzą jak w późniejszym czasie będzie się układała współpraca.
Burmistrz Kuchczyński poinformował, że jeśli Radni w głosowaniu nad projektem uchwały wyrażą zgodę na przystąpienie do LGD Dobra Widawa to wtedy będzie budowana strategia i rola Gminy Namysłów w tym stowarzyszeniu.
Radny Spór zapytał o korzyści jakie uzyskała Gmina Wilków, jedyna z województwa opolskiego, od czasu kiedy przystąpiła do tego stowarzyszenia.
Przedstawiciel LGD Dobra Widawa poinformowała, że LGD jest dużym stowarzyszeniem, w skład którego wchodzi 9 gmin, czyli ok. 150 tys. mieszkańców. Duże stowarzyszenie, jakim jest LGD Dobra Widawa, gwarantuje stabilność oraz posiada doświadczenie przy realizacji projektów. LGD Dobra Widawa jest jedynym stowarzyszeniem międzywojewódzkim.
Radny Dróżdż prosił o konkretne dane liczbowe dotyczące korzyści finansowych, które otrzymała Gmina Wilków.
Przedstawiciel LGD Dobra Widawa przekazała, że Gmina Wilków złożyła 8 wniosków (3 z kategorii Małe projekty i 5 z kategorii Odnowa i rozwój wsi). Wszystkie projekty zostały zrealizowane na łączną sumę ok. 300 tys. zł.
Przewodniczący osiedla nr I Edward Śnieżek zwrócił uwagę na zapis w § 24 ust. 5 punkt c) Statucie LGD Dobra Widawa, który brzmi "Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym (…)" i stwierdził, że jego zdaniem zapis ten powinien brzmieć: "Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym (…)".
Radny Lewandowski zapytał, jakie koszty będziemy ponosili w LGD Dobra Widawa.
Burmistrz Kuchczyński poinformował, że do końca bieżącego roku będziemy w LGD Dobra Widawa jako członek wspierający i nie będziemy ponosili żadnych kosztów. Natomiast na początku 2015 r. na pewno odbędzie się zebranie i zostanie ustalona wysokość składki członkowskiej.
Radny Płaczek poinformował, że jego jedynym zastrzeżeniem jest to, że Gmina Namysłów chce tak szybko przystąpić do LGD Dobra Widawa. Przekazał, że z założeń nowego PROW wynika, że z 334 obecnych Lokalnych Grup Działania ma zostać jedynie 240. Ponadto przekazał, że w ramach programu "Leader" każde województwo otrzyma dla swoich mieszkańców określoną pulę pieniędzy i z informacji Radnego wynika, że województwo opolskie nie wyrazi zgody, aby swoje środki finansowe przekazać na obszar, np. Dolnego Śląska. Poinformował, że jeśli przystąpimy do LGD Dobra Widawa to wszyscy beneficjenci będą musieli dojeżdżać do Wrocławia, do Urzędu Marszałkowskiego, aby załatwić wszelkie formalności. Ponadto, Radny przedstawił inwestycje zrealizowane z funduszy pozyskanych dzięki uczestnictwu Stowarzyszeniu Stobrawski Zielony Szlak. Stwierdził, że w latach 2007-2013, kiedy Gmina Namysłów należała do tego LGD można było składać wnioski dotyczące rzeki Widawy.
Sławomir Hinborch, jako Radny Powiatu Namysłowskiego przyznał, że w/w projektowi uchwały towarzyszą wielkie emocje i zwrócił uwagę, że powiat namysłowski wstąpił do LGD Stobrawski Zielony Szlak, a mieszkańcy powiatu to również mieszkańcy gminy więc mogą oni być beneficjentami obu grup działania.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 6 radnych głosowało "przeciw", a 2 radnych wstrzymało się od głosów.
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/363/14;

13) przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND":
Radny Lewandowski stwierdził, że w związku z tym projektem Gmina Namysłów będzie ponosiła odpowiedzialność prawną oraz koszty finansowe. Zapytał, czy na rynku polskim są projekty, które przewidują, że jeżeli gmina przystąpi do innego podobnego projektu także będzie musiała ponosić koszty.
Burmistrz Kuchczyński przedstawił p. Arkadiusza Klizę, prezesa spółki gminnej "LED PACK Management" sp. z o.o. i oddał mu głos.
Prezes Kliza poinformował, że spółka ma się zająć w przyszłości modernizacją oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego w nowej technologii. Spółka powstała z inicjatywy Gminy Namysłów i została zawiązana w celu złożenia wniosku do Komisji Europejskiej i pozyskania środków na przeprowadzenie audytu, który wskazałby najlepsze warianty i technologie dotyczące oświetlenia i oszczędności energetycznej, jaką gmina ma uzyskać w tym projekcie. Spółka nie działa wyłącznie na rzecz Gminy Namysłów, ale również dla innych gmin, które także chcą zmodernizować oświetlenie na swoim terenie. Obecnie do projektu przystąpiły 3 gminy. Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała wniosek i na ten cel przekazała 1 milion 650 tys. euro. W tej chwili spółka jest na etapie podpisywania umów z innymi samorządami. Według informacji wynika, że do końca czerwca do projektu przystąpi 10 kolejnych gmin. Dodał, że jakiekolwiek ryzyko związane z projektem spoczywa jedynie na spółce. Wkład Gminy Namysłów wynosi 7 tys. euro i jest to jedyny wkład bezzwrotny. W późniejszym czasie gmina wniesie jeszcze 10 % wkładu, który zostanie oszacowany na podstawie audytu, ale będzie on zwrócony wraz z oprocentowaniem w okresie 10 lat realizacji projektu.
Radny Włodarczyk zapytał, dlaczego 10 lat. Dodał, że stopa zwrotu zależna jest od audytu i remanentu, który przeprowadzany jest na danym obszarze. Przy utrzymaniu cen energii na określonym poziomie, jakie ponosi obecnie Gmina, stopa zwrotu waha się od 5 do 7 lat, a nie od 10 do 12.
Prezes Kliza powiedział, że nie ma żadnej rozbieżności, ponieważ aby czerpać środki finansowe najpierw należy pieniądze wyłożyć. Dodał, że Radny w ogóle nie uwzględnił oprocentowania w swoich obliczeniach, które trzeba będzie ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu na modernizację oświetlenia. Głównym założeniem projektu jest to, aby Gmina nie ponosiła większych kosztów za energię niż ponosi obecnie. Spłata wydatku inwestycyjnego związanego z modernizacją oświetlenia będzie następowała z oszczędności na energii, jakie Gmina uzyska w ciągu 10 lat.
Radny Włodarczyk przekazał, że z jego informacji wynika, że większość gmin przystępujących do takich projektów bazuje na projektach unijnych i pozyskuje dotacje unijne na wymianę oświetlenia na LED. Dotacje wynoszą od 50 % do 80 %. Zapytał, dlaczego nasza gmina musi wziąć kredyt, a nie może skorzystać z dotacji unijnej.
Prezes Kliza przyznał, że nie słyszał o takim rozwiązaniu. Przypomniał, że głównym celem tego projektu jest, aby Gmina Namysłów w okresie 10 lat nie poniosła większych wydatków niż obecnie ponosi tylko na zużycie prądu. Po przeprowadzeniu audytu zostanie wyłoniony partner prywatny, który sfinansuje modernizację oświetlenia w ramach oszczędności uzyskanych przez gminę.
Burmistrz Kuchczyński powiedział, że jest to poważny projekt, przechodzi przez Komisję Europejską, konsultacje przeprowadzane są w Luksemburgu. Jest to jedyny projekt na rynku polskim, który obejmuje modernizację zewnętrznego i wewnętrznego oświetlenia.
Radny Płaczek zapytał, jakie doświadczenie w tym zakresie ma spółka, którą reprezentuje pan Kliza.
Prezes Kliza odpowiedział, że spółka nie ma żadnego doświadczenia, ponieważ została powołana, aby pozyskać środki na przeprowadzenie audytu i pozyskanie partnera prywatnego do przeprowadzenia modernizacji oświetlenia. Środki finansowe są już pozyskane. Gmina Namysłów po stronie strat ma 5 tysięcy, a po stronie korzyści ma możliwość przeprowadzenia modernizacji oświetlenia, która z założenia ma utrzymać wysokie parametry jakościowe dotyczące technologii i obniżyć współczynnik zużycia prądu o min. 50 %. Planowane korzyści mają zwrócić Gminie Namysłów nakłady inwestycyjne. Ranga projektu sugeruje, że partnerem prywatnym ma być firma o znaczeniu globalnym.
Radny Spór zapytał o żywotność oświetlenia LED oraz zapytał, kto będzie właścicielem oświetlenia po 10 latach.
Prezes Kliza poinformował, że działanie partnera prywatnego przewidziane jest na 10-12 lat. Gmina będzie ponosiła wszelkie konsekwencje.
Radny Lewandowski poinformował, że znalazł firmę, która zajmuje się również wymianą oświetlenia na LED. Wymieniona firma poinformowała, że w ich projekcie gmina nie ponosi żadnych kosztów.
Burmistrz Kuchczyński poinformował, że przedstawiciele gminy 2 lata poświęcili, aby poznać zalety projektu. Dodał, że jest to jedyna firma, która obejmuje modernizację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/364/14;

Przewodniczący ogłosił 15 min przerwę.
(Po przerwie wróciło 16 Radnych).

14) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Łęczna:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/365/14;

(W tym punkcie sesji wróciła kolejna Radna. Od tej chwili na sali obecnych było 17 Radnych).

15) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Krosno:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/366/14;

16) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Nielisz:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/367/14;

17) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/368/14;

(W tym punkcie sesji wrócił kolejny Radny. Od tej chwili na sali było obecnych 18 Radnych).

18) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/369/14;

19) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele filialnym p. w. Świętej Trójcy w Baldwinowicach:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/370/14;

(W tym punkcie sesji wrócił kolejny Radny. Od tej chwili na sali było obecnych 19 Radnych).

20) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele filialnym p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krasowicach:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/371/14;

21) przyznania dotacji prace konserwatorskie przy kościele filialnym p. w. Krzyża Świętego w Smarchowicach Śląskich:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/372/14;

22) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p. w. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/373/14;

23) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p. w. Św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/374/14;

24) udzielenia pomocy finansowej Gminie Głuchołazy:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVII/375/14.

Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych:
Przewodniczący Rady poinformował, że do Burmistrza wpłynęły 3 interpelacje Radnego Jana Kozyry.
Radny Kozyra zapoznał pozostałych z treścią złożonych interpelacji w sprawie:

 1. wraku pojazdu samochodowego zlokalizowanego na podwórku przy ul. B. Chrobrego 6 i 8-10 oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa (znak pisma: Or.0003.5.2014 z dnia 2.06.2014 r.),
 2. usytuowania pojemników na odpady komunalne w Namysłowie oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa (znak pisma: Or.0003.4.2014 z dnia 2.06.2014 r.),
 3. zbiornika na odpady płynne, znajdującego się między budynkiem przy ul. Piastowskiej a obwodnicą oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa (znak pisma: Or.0003.3.2014 z dnia 29.05.2014 r.).

Radny Włodarczyk zapytał o możliwość dopisania do Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Namysłowie wzmianki o odstępie czasowym, w którym dostawcy mogliby dostarczyć towar do sklepu nie płacąc za parking.
Burmistrz Kuchczyński przyjął wniosek do przeanalizowania.
Radna Bartosińska poruszyła problem, dotyczący osób zamieszkujących w rejonie Strefy Płatnego Parkowania, ale w niej nie zameldowanych. Poinformowała, że takie osoby nie mogą wykupić abonamentu na parkowanie za 20 zł.
Burmistrz Kuchczyński stwierdził, ze jest to ciężkie do ustalenia i że można weryfikować miejsce zamieszkania na podstawie złożonych "Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi".
Radny Lewandowski wnioskował o ujednolicenie abonamentu w Strefie Płatnego Parkowania w Namysłowie dla osób fizycznych i przedsiębiorców.
Burmistrz Kuchczyński przyjął wniosek do przeanalizowania.
Przewodniczący Rady zaproponował przekazania wszystkich w/w spraw dotyczących parkowania w Namysłowie do Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w Namysłowie.
Radny Kozyra zapytał, jakie kontrole przeprowadzane są obecnie w Urzędzie i czego dotyczą.
Burmistrz Kuchczyński poinformował, że Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przeprowadza kontrolę sposobu realizacji przez Gminę Namysłów programów zdrowotnych. Natomiast Urząd Kontroli Skarbowej (UKS) kontroluje subwencję oświatową tych przedszkoli i szkół, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni. Poinformował, że na kolejnej sesji Rady Miejskiej może zapoznać Radnych z wynikami kontroli.
Radny Spór prosił o informację na temat zasad przydzielania mieszkań z zasobów spółki "ZAN" w budynku przy ul. Łączańskiej w Namysłowie oraz zapytał, jak długo rodziny oczekiwały na jego przydział. Prosił o odpowiedź na piśmie. Zapytał również, czy istnieje możliwość przydzielenia większego mieszkania dla rodziny Eweliny Ciunek, która mieszka w lokalu przydzielonym z zasobów mieszkaniowych Gminy Namysłów.
Radna Bartosińska prosiła o interwencję w sprawie psa "wałęsającego się" na ul. Chrobrego.
Radny Spór zapytał, co z przebudową przejścia dla pieszych przy ul. Reymonta na wysokości sklepu "Kropla".
Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że w dzisiejszej poczcie otrzymał w/w pismo i musi się z nim zapoznać.
Radny Lewandowski zapytał, co z zamknięciem centrum Namysłowa dla ruchu samochodowego, czy istnieje możliwość zamknięcia ulic w wyznaczonych godzinach, np. w godz. 18.00 - 5.00.
Burmistrz przekazał, że z powodu konieczności wymiany kanalizacji przy ul. Wojska Polskiego zamknięcie Rynku nastąpi w przyszłym roku.

Ad. 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących:
Przewodniczący Iwanyszczuk przedstawił pismo, które wpłynęło do Rady Miejskiej od p. Pawła Nasiadka w sprawie publikacji projektów uchwał oraz odpowiedź (znak pisma: Or.0005.1.2014 z dnia 19.05.2014 r.).
Przewodniczący przedstawił także pisma skierowane do wiadomości Rady Miejskiej, tj.:

 1. od Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Namysłowie w sprawie lokalu w Ratuszu oraz odpowiedź (znak pisma Or.0004.29.2014 z dnia 21.05.2014 r.).
  Sekretarz Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Namysłowie Zbigniew Banasiak stwierdził, że PZERiI skupia 1300 członków i posiada lokal w Starostwie Powiatowym o powierzchni 6 m2, a Towarzystwo Miłośników Lwowa liczy tylko 40 osób, a posiada lokal o powierzchni 50 m2. Dodał, że Burmistrz ma obowiązek przydzielić im lokal, który spełniałby oczekiwania Związku.
  Burmistrz Kuchczyński przyznał, że jest mu przykro, że największy Związek w Namysłowie, który miał pokazywać młodym ludziom jak się żyje na emeryturze, miał być przykładem dla innych, kłóci się między sobą praktycznie o wszystko. Burmistrz powiedział, że dopóki nie będzie zgody w Związku nie otrzymają żadnej pomocy.
  Następnie głos zabrała Weronika Nawrot ze Stowarzyszenia Emerytów i poruszony został temat dotyczący przydzielonej żywności.

Przewodniczący przedstawił kolejne pisma, które zostały skierowane do wiadomości Rady Miejskiej:

 1. z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (znak pisma: OWKZ.501.1.29.2014 z dnia 9.05.2014 r.) informacja o wpisaniu wsi Ziemiełowice do wykazu najcenniejszych wsi dziedzictwa kulturowego;
 2. z Namysłowskiego Ośrodka Kultury (znak pisma: 749/05/2014 z dnia 29.05.2014 r.) skierowane do Marszałka Województwa Opolskiego w spawie wstrzymania dotacji na konkurs "Amatorskiej Twórczości Artystycznej".

Przewodniczący poinformował o wygranej przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Namysłowie w Mistrzostwach Województwa w czwórboju, zarówno chłopców, jak i dziewcząt. Ponadto Przewodniczący Rady poinformował o rozpoczynających się w dniu 20 czerwca br. "Dniach Namysłowa" oraz planowanych na drugą niedzielę września "Dożynkach Gminnych".

Przewodniczący poinformował, że  w/w pisma znajdują się w biurze obsługi Rady Miejskiej.

Ad. 6. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie:
Pan Paluch zgłosił, że w Biuletynie Informacji Publicznej strony internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie nie umieszczono protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Więcej uwag nie zgłoszono, protokół został przyjęty.

Ad. 7. Sprawy różne i wolne wnioski:
Sołtys wsi Jastrzębie Danuta Łukasiak podziękowała Zastępcy Burmistrza Andrzejowi Galli za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu mieszkańców Jastrzębia na pogrzeb ofiary wypadku, do którego doszło niespełna miesiąc temu w Jastrzębiu.
Radny Kozyra prosił o informację w sprawie konfliktu sąsiedzkiego w Smarchowicach Śląskich.
Burmistrz Kuchczyński przekazał, że z jego informacji wynika, że sprawa zakończyła się postępowaniem sądowym.
Przewodniczący osiedla nr III Roman Surdyk zapytał, od kiedy będzie otwarty basen letni.
Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że jeśli pogoda pozwoli to basen zostanie otwarty na Boże Ciało.
Pan Wolf wrócił do tematu lokalu dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarządu Rejonowego w Namysłowie.
Sołtys wsi Ziemiełowice Ewa Mleczko podziękowała za remont świetlicy wiejskiej w Ziemiełowicach.
Radny Spór powrócił do tematu zamknięcia centrum Namysłowa i zapytał, czy konsultacje społeczne, zdaniem Burmistrza, były wystarczające.
Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawa zamknięcia Rynku w Namysłowie zaczęła się od wniosku grupy mieszkańców centrum Namysłowa.
Pan Paluch wnioskował do Burmistrza o podjęcie decyzji, co z zamknięciem Rynku dla ruchu pojazdów.
Burmistrz Kuchczyński powtórzył, że gdyby nie konieczność wymiany kanalizacji przy ul. Wojska Polskiego zamknięcie Rynku już by nastąpiło.
Radny Kozyra stwierdził, że w zasobach mieszkaniowych spółki "ZAN" mieszka ok. 4 tys. ludzi. Pytał o plany dotyczące przekazania zarządu czy zasobów spółki w prywatne ręce.
Burmistrz Kuchczyński poinformował, że analizuje koszty utrzymania zarządu. Powiedział, że w Jastrzębiu jest spółka prywatna, która prowadzi zarząd i na początku były plany wprowadzenia tam spółki "ZAN", jednak okazało się, że tamta spółka ma niższe koszty, więc zrezygnował z tego pomysłu.

Ad. 8. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej:
Przewodniczący Rady zamknął obrady XXVII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
/-/ Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała
Justyna Cieślak