Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Krasowice (dz. 96/1)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 547/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w miejscowości Krasowice, obejmującej lokal, położony w budynku na działce nr 96/1, k. m. 1, o powierzchni 0,2516 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00066813/2, wraz z udziałem w gruncie wynoszącym  595/1000 części.

Nieruchomość położona w regionie wiejskim, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej.

Lokal o powierzchni użytkowej 129,27 m2, znajdujący się na parterze budynku, składający się z 4 pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki, wc, z przynależną piwnicą o powierzchni 18,60 m2 oraz 2 pomieszczeniami w budynku gospodarczym o powierzchni 63,60 m2 i 71,70 m2,. Działka oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz mieszkaniowej, zagrodowej i gospodarczej związanej z produkcją rolną.

Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr tel. 77 419-03-77.

Cena wywoławcza - 84 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysięcy 00/100 złotych). Cena jest ceną brutto - zawiera podatek VAT.

Wadium wynosi 8 400,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta 00/100 złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2014 r. o godzinie 12:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 27 października 2014 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 20.05.2014 r. oraz II z dnia 31.07.2014 r. zostały rozstrzygnięte negatywnie ze względu na brak wpłat wadium.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-77 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 17 września 2014 r.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Metryczka
 • wytworzono:
  17-09-2014
  przez: Marcin Borkowski
 • opublikowano:
  23-09-2014 10:02
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1886
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu