Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt protokołu Nr XXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 11 września 2014 roku

Projekt protokołu Nr XXVIII/14
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 11 września 2014 roku

Ad. 1.
Przewodniczący Rady - Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy w niej 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich zebranych, a w szczególności Burmistrza Głuchołaz - Edwarda Szupryczyńskiego.
Burmistrz Głuchołaz podziękował za udzieloną Gminie Głuchołazy pomoc na usuwanie skutków powodzi, którą Rada Miejska w Namysłowie przyznała na sesji, podejmując stosowną uchwałę, w dniu 12.06.2014 r. Burmistrz Szupryczyński przyznał, że Gmina Namysłów była jedną z niewielu gmin, która pomogła w trudnej sytuacji.
Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. Zapytał, czy są propozycje zmian do porządku obrad. Uwag i zmian nie zgłoszono. Następnie jednogłośnie przyjęto porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów,
  2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Porąbka,
  3) zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
  4) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p. w. Wszystkich Świętych w Głuszynie,
  5) wyrażenia następczej zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Namysłowie,
  6) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  8) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
 4. Informacja za I półrocze 2014 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Namysłów w latach 2012-2013.
 6. Informacja z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Namysłowie za 2013 r.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 9. Przyjęcie protokołu z  XXVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej:
Burmistrz Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od dnia
12 czerwca 2014 r. do dnia 11 września 2014 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVII sesji w dniu 12 czerwca 2014 r. (w/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu).
Burmistrz Namysłowa pogratulował objęcia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi p. Piotrowi Lechowiczowi oraz dyrektora Żłobka p. Karolinie Dobrzyckiej oraz przyznał, że jest mile zaskoczony funkcjonowaniem Żłobka w Namysłowie. Dodał, że ilość dzieci przerosła jego oczekiwania - do żłobka uczęszcza około 60 dzieci.
Radna Klucowicz zapytała, dlaczego przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Ligotce został odwołany i czy zostanie ogłoszony kolejny przetarg.
Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na to zamówienie. W drugim przetargu został wyłoniony wykonawca, a zaproponowana kwota była dużo niższa. Całość inwestycji wyniesie 2 mln 600 tys. zł.

Ad. 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń, w kolejności, w jakiej odbywały się komisje, i tak:

 1. Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej przekazała, że Komisja w okresie między sesjami obradowała w dniu 4 września br. W czasie tego posiedzenia realizowała temat pn.: "Ocena stanu świetlic wiejskich na podstawie raportu sołtysów" oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (znak pisma: RiN. 6840.46.2014 z dn.
  4 września 2014 r.). Komisja pozytywnie zaopiniowała również wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję;
 2. Tadeusz Jaroszewski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że członkowie Komisji posiedzenie odbyli 5 września br. Podczas spotkania ocenili funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi, z podziałem na teren miasta i teren wiejski. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali także wszystkie projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji;
 3. Zbigniew Juzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że od czasu ostatniej sesji Komisja odbyła posiedzenie w dniu 8 września br. Komisja przeprowadziła kontrolę gospodarki odpadami komunalnymi, szczególnie pod względem finansowym oraz pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję;
 4. Władysław Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że Komisja obradowała 9 września br. i podczas tego posiedzenia podsumowała realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w latach 2010-2014 oraz pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał;
 5. Jadwiga Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że Komisja w okresie między sesjami obradowała w dniu 10 września br. Podczas tego posiedzenia członkowie Komisji udali się do Przedszkola nr 4 oraz Żłobka w Namysłowie, aby zrealizować temat pn. "Przegląd wybranych placówek oświatowych po remontach realizowanych w latach 2013/2014". Następnie wrócili do urzędu i pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej, w sprawie:

1) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVIII/376/14;

2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Porąbka:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXVIII/377/14;

3) zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVIII/378/14;

4) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p. w. Wszystkich Świętych w Głuszynie:
Radny Włodarczyk poinformował, że po wczorajszej Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury pojechał do Głuszyny. Zapytał, czy jest kosztorys robót, jakie mają być wykonane, gdyż kościół jest odremontowany.
Burmistrz Kuchczyński powiedział, że nie uczestniczył w pracach Komisji, ale słyszał, że projekt uchwały wzbudził wiele kontrowersji i uwag. Poinformował, że parafia w Głuszynie zwróciła się do gminy z wnioskiem o pomoc finansową oraz do konserwatora zabytków o wpisanie kościoła p. w. Wszystkich Świętych w Głuszynie do rejestru zabytków. Burmistrz dodał, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotację można przyznać zabytkowi również wtedy, kiedy prowadzone jest postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków. Przekazał również, że kościół wymagał malowania oraz wykonania izolacji przeciwwilgociowej.
Radny Spór zapytał, czy wpis do rejestru zabytków kościoła w Głuszynie już nastąpił, pod jakim numerem i z jaką datą.
Naczelnik Ciupa odpowiedziała, że wpis do rejestru zabytków kościoła z Głuszyny znajduje się pod nr Ks.A t.I 219/2014 z dnia 10.09.2014 r.
Radny Spór poinformował, że na Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 5 września br. Zastępca Burmistrza powiedział, że wpis do rejestru nastąpił ok. 2 tygodnie temu. Prosił o wyjaśnienie.
Zastępca Burmistrza wytłumaczył, że ok. 2 tygodnie temu do gminy przysłano postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków przedmiotowego kościoła, a wpis nastąpił wczoraj.
Radny Płaczek stwierdził, że wpis do rejestru zabytków jest decyzją administracyjną, która wymaga 14 dni uprawomocnienia. Zapytał, czy nikt nie uchyli tej uchwały, ponieważ na chwilę obecną wpisu nie ma, będzie po 14 dniach.
Burmistrz Kuchczyński stwierdził, że nie widzi podstaw do uchylenia tej uchwały.
Radny Płaczek zapytał radcę prawnego, czy decyzja o wpisie do rejestru zabytków wymaga 14 dni uprawomocnienia.
Radca prawny Wojciech Kucypera odpowiedział, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wystarczający jest sam wpis. Dodał, że Wydział Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nie powinien uchylić tej uchwały.
Radny Włodarczyk zapytał, czy przewiduje się dalsze dofinansowanie kościoła w Głuszynie.
Burmistrz Namysłowa odpowiedział, że nie, kwota 30 tys. jest ostateczna.
Radny Włodarczyk poinformował, że ze względu na niesprawiedliwy podział pieniędzy na dotacje na roboty budowlane będzie głosował przeciwko podjęciu tej uchwały.

Następnie odbyła się wymiana zdań nie wnosząca nic konkretnego na temat przedmiotowej uchwały, która zakończyła się wnioskiem radnego Juzaka o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 1 radny był "przeciw", a 9 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXVIII/379/14;

5) wyrażenia następczej zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Namysłowie:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVIII/380/14;

6) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu:
Skarbnik gminy poinformowała, że Radni otrzymali 3 zmienione projekty uchwał, od nr 6) do 8). Zmiany wynikają z tego, że Gmina Namysłów podpisała umowę na dofinansowanie zadania na budowę kanalizacji sanitarnej w Ligotce z Marszałkiem Województwa Opolskiego i aby otrzymać środki unijne jest zobowiązana zaciągnąć kredyt w 2014 r. Wysokość kredytu nie ulega zmianie, tylko jego przeznaczenie. Środki finansowe z budowy kanalizacji w Smogorzowie zostały przesunięte na budowę kanalizacji w Ligotce. To zadanie zostało również uwzględnione w dwóch kolejnych projektach uchwały.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXVIII/381/14;

7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXVIII/382/14;

8) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 8 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXVIII/383/14.

Ad. 4. Informacja za I półrocze 2014 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury.

Informację przyjęto bez uwag.

Ad. 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Namysłów w latach 2012-2013.

Sprawozdanie przyjęto bez uwag.

Ad. 6. Informacja z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Namysłowie za 2013 r.

Informację przyjęto bez uwag.

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych:
Przewodniczący Rady przeczytał interpelacje, które wpłynęły od:

 1. Radnej Urszuli Łyżniak w sprawie przywrócenia do użytkowania nieczynnej linii kolejowej na odcinku Namysłów - Głuszyna.

Burmistrz Kuchczyński poinformował, że niedługo kończy się kadencja i proponuje godnie ją zakończyć, a widzi już rozpoczęcie kampanii wyborczej. Poinformował, że tory do Głuszyny zostały już dawno rozebrane, a prowadzone są rozmowy z PKP w sprawie przejęcia nieczynnej linii kolejowej na trasie Namysłów - Bukowa Śląska. Poinformował, że gmina nie poniosła z tego tytułu żadnych kosztów, ani nie poniesie, gdyż PKP chce je oddać bezpłatnie. Dodał, że nie wie, skąd Radna ma te nieprawdziwe informacje. Dodał, że kiedy prowadził rozmowy z PKP w sprawie przejęcia dworca, też nie prowadził żadnych konsultacji społecznych, tylko, gdy znał już konkrety, rozmawiał z radnymi Rady Miejskiej. W tym przypadku też tak będzie, to Rada Miejska, a nie sam Burmistrz podejmie decyzję o przejęciu tych torów.
Radna Łyżniak prosiła o przeczytanie protestu obywatelskiego, który otrzymała od mieszkańców, z prośbą o przedstawienie na sesji Rady Miejskiej. Dodała, że reprezentuje mieszkańców, którzy ją wybrali i jej obowiązkiem jest dowiedzieć się konkretnych informacji od Burmistrza na temat nurtujących mieszkańców spraw. Dodała, że na Komisji nie otrzymała odpowiedzi w tej sprawie.
Burmistrz Namysłowa stwierdził, że protest obywatelski powinno się zgłaszać do burmistrza, a nie do p. Łyżniak. Powtórzył, że na razie nie ma żadnych konkretnych informacji na temat przejęcia torów kolejowych na odcinku Namysłów - Bukowa Śląska.
Radna Wilczyńska poinformowała, że brała udział razem z Wiceprzewodniczącym Dróżdżem w spotkaniu, w trakcie którego zawiązał się komitet protestacyjny. Dodała, że nie tylko do Radnej Łyżniak zwracają się mieszkańcy w tej sprawie.
Zastępca Burmistrza zapytał Radną Łyżniak, na której Komisji pytała o informację w tej sprawie.
Radna Łyżniak odpowiedziała, że na komisji w czerwcu.
Przewodniczący Os. nr III Roman Surdyk zapytał, czy Burmistrz weźmie udział w spotkaniu roboczym dotyczącym utworzenia ścieżki rowerowej na trasie Kępno - Rychtal - Namysłów.
Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że na pewno w spotkaniu będzie uczestniczył przedstawiciel urzędu. Udział Gminy Namysłów w projekcie będzie zależał od konkretnych propozycji.
Radna Bartosińska zaproponowała zakończyć polemikę i zwróciła się do Przewodniczącego Surdyka mówiąc, że nigdy nie słyszała, aby zwrócił się do gminy z wnioskiem o budowę dróg na swoim osiedlu. Dodała, że powinien zająć się ważniejszymi sprawami niż budowa ścieżek rowerowych.

Przewodniczący Rady zakończył dyskusję i powrócił do interpelacji:

 1. Urszuli Łyżniak w sprawie pozyskania środków na przebudowę dróg lokalnych w 2015 r.

Burmistrz Kuchczyński poinformował, że budżet Gminy Namysłów nie wytrzyma zadania inwestycyjnego na kwotę
8 mln zł, na jaką wyceniono budowę dróg na tzw. os. wschodnim. Zwrócił uwagę, że gmina na budowę kanalizacji w Ligotce wyda 2 mln 600 tys. zł, a na jedno osiedle potrzeba aż 8 mln. Przyznał, że w projekcie budżetu na 2015 r. nie zostanie umieszczone zadanie inwestycje polegające na budowie dróg na tzw. osiedlu wschodnim.
Radna Łyżniak podziękowała za odniesienie się do jej interpelacji i zapowiedziała, że na kolejnej sesji na pewno pojawi się cały komitet obywatelski.

 1. Radnej Urszuli Tracz - Borgul i Radnego Jana Kozyry dotyczącą złego stanu technicznego obiektów znajdujących się w Namysłowie.

Radny Kozyra zapytał, czy skończyły się kontrole przeprowadzane w urzędzie i prosił o informację na temat ich wyników.
Burmistrz Kuchczyński poinformował, że kontrole prowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli i przez Urząd Kontroli Skarbowej zostały zakończone. Protokoły kontroli znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Dodał, że na kolejnej sesji Rady Miejskiej może zapoznać Radnych z wynikami kontroli.
Radny Spór stwierdził, że zadawane przez niego pytania są merytoryczne i prosi o takie same odpowiedzi oraz dodał, że jest urażony, że każde pytanie zadane dzisiaj Burmistrzowi jest traktowane jako kampania polityczna. Ponadto, Radny prosił o informacje w sprawach:
1) co było powodem rozwiązania przez Burmistrza współpracy między Związkiem Wędkarskim w Opolu, Zakładem Karnym we Wrocławiu i Gminą Namysłów, polegającej na sprzątaniu terenu wokół zalewu w Michalicach przez więźniów,
2) na Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska otrzymał informację, że Przewodniczący Os. nr V otrzymał odpowiedź na pismo w sprawie przebudowy przejścia dla pieszych przy ul. Reymonta, natomiast Przewodniczący Pilarski twierdzi, że odpowiedzi nie uzyskał,
3) czy to prawda, że spółka gminna "ZAN" ma zostać rozwiązana.
Ad. 1. Burmistrz Kuchczyński powiedział, że początkowo podobał mu się ten pomysł i dlatego się zgodził. Jednak z czasem Związek Wędkarski zaczął wydawać polecenia, a gmina ponosiła koszty. Z czasem teren wokół zalewu w Michalicach przejął "Ekowod" sp. z o.o. i sprzątają tam pracownicy spółki więc zakończono współpracę z Polskim Związkiem Wędkarskim (PZW) w Opolu i Zakładem Karnym we Wrocławiu.
Ad. 2. Burmistrz Kuchczyński poprosił zainteresowane strony o wyjaśnienie sprawy po sesji. Dodał, że Burmistrz Galla podpisywał odpowiedź do Przewodniczącego osiedla.
Ad. 3. Burmistrz Namysłowa przypomniał, że radni co roku otrzymują sprawozdania z działalności spółki. Powiedział, że spółka na pewno nie upadnie, najwyżej zostanie rozwiązana. Poinformował, że prowadzona jest analiza, czy taniej jest, aby spółka istniała dalej, czy lepiej byłoby ogłosić przetarg na obsługę mienia gminy.
Przewodniczący os. nr V Dariusz Pilarski sprecyzował, że chodzi mu o odpowiedź od Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.
Radny Jaroszewski odpowiedział, że w zastępstwie pismo podpisał zastępca burmistrza, a jako przewodniczący komisji nie dysponuje środkami finansowymi aby przebudować to przejście, ani nie jest w stanie zmusić zarządu spółdzielni do tej przebudowy.
Radny Włodarczyk stwierdził, że przy spółce "ZAN" działa Rada Nadzorcza, która prowadzi analizy kosztów, więc dlaczego nie można z nich skorzystać, poza tym posiada informacje, że drugi rok z rzędu Rada nie udzieliła prezesowi wotum zaufania, więc czy jest sens trzymania spółki i dokładania do niej pieniędzy.
Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że w tym roku Rada Nadzorcza udzieliła Prezesowi absolutorium, więc nie wie skąd radny ma takie informacje. Analizy Rady Nadzorczej są brane pod uwagę. Przekazał, że mieszkania w Jastrzębiu są obsługiwane przez firmę zewnętrzną, gdyż jest ona tańsza.
Radna Bartosińska:
1) prosiła o zamontowanie progów zwalniających w centrum, poinformowała, że była świadkiem zdarzenia, kiedy kierowca rozpędził samochód i wjechał w ogródek piwny restauracji "Ratuszowa", podkreśliła, że policja przyjechała dopiero po pewnym czasie,
2) zapytała, co z placem naprzeciwko Ośrodka Wychowawczego,
3) zapytała, czy można doposażyć place zabaw przy placówkach oświatowych,
4) przyznała, że wie, że wygląd kamieniczek w centrum Namysłowa nie zależy od Burmistrza, ale czy nie można nałożyć na wspólnoty mieszkaniowe kar, za nie remontowanie elewacji kamienic.
Ad. 1. Burmistrz Kuchczyński poinformował, że pod koniec września wprowadzona zostanie w centrum Namysłowa "strefa zamieszkania", co wiąże się z ograniczeniem prędkości.
Ad. 2. Burmistrz powiedział, że teren, o którym mówi Radna, miał być pięknie zagospodarowany, ale inwestor ze względu na brak środków finansowych wycofał się z inwestowania.
Ad. 3. Burmistrz poinformował, że niedawno zostały zamontowane 2 nowe urządzenia zabawowe dla dzieci: statek na placu zabaw przy ul. Tęczowej i wóz pożarniczy w parku przy ul. Sikorskiego.
Ad. 4. Burmistrz Kuchczyński stwierdził, że propozycja Radnej w sprawie kamieniczek nie jest dobrym rozwiązaniem.
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji Marek Florianowicz poinformował, że do zdarzenia, o którym wspomniała Radna Bartosińska policjanci przyjechali zaraz po zgłoszeniu. Dodał, że policja jest po to, aby służyć społeczeństwu.
Radny Spór zapytał, czy gmina przejęła od Starostwa teren przy ul. Staromiejskiej w Namysłowie.
Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że otrzymał zgodę na przejęcie tego terenu. W protokole uzgodnień był zapis, kto ponosi koszty z tym związane, a kiedy miało dojść do przepisu to Starostwo podniosło, aby gmina poniosła wszystkie koszty.
Radny Dróżdż zwrócił uwagę na problem zanieczyszczenia parku miejskiego na Starym Mieście. Zaproponował, że w ramach współpracy więźniowie mogliby go posprzątać.
Burmistrz przyjął wniosek.
Radna Klucowicz zapytała, czy spółka "Ekowod" planuje uruchomić zlewnię ścieków w Kowalowicach dla miejscowości ościennych. Do przedstawiciela policji zgłosiła wniosek o zwrócenie uwagi na rowerzystów, którzy przejeżdżają przez przejścia dla pieszych.
Radna Łyżniak podziękowała Komendantowi Straży Miejskiej za szybką interwencję i upomnienie właścicieli działek na tzw. os. wschodnim, którzy jeszcze nie zaczęli się budować, aby wykosili działki.
Prezes Masiowski, odpowiadając na pytanie zadane przez Radną Klucowicz, poinformował, że nie ma potrzeby budowy zlewni ścieków, ponieważ w ościennych wsiach są budowane lub będą budowane kanalizacje.
Radny Kozyra zapytał o prace prowadzone przy ul. Grunwaldzkiej.
Prezes Masiowski poinformował, że przeprowadzana jest renowacja kanalizacji metodą bezwykopową na odcinku 1300 m. Roboty mają potrwać do końca listopada.
Radny Kozyra dopytał, czy po renowacji będzie przeprowadzony remont drogi powiatowej ul. Grunwaldzkiej. Stwierdził, że wcześniej ulica nie została wyremontowana, bo kanały nie wytrzymywały ciężaru pojazdów.
Prezes Masiowski odpowiedział, że po renowacji kanał będzie miał pełną wytrzymałość.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.

(Po przerwie wróciło 19 Radnych).

Ad. 8.  Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących:

Przewodniczący Iwanyszczuk przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej od:

 1. Wojewody Opolskiego (znak pisma: NK.I.414.1.135.2014 z dnia 3.09.2014 r.) - analiza oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady i Burmistrza Namysłowa,
 2. Wojewody Opolskiego (znak pisma: IN.VI.742.1.11.2014.KHZ, IN.VI.743.1.54.2014.KHZ oraz IN.VI.743.1.55.2014.KHZ) - zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego uchwał: XXVII/359/14, XXVII/360/14 i XXVII/361/14 Rady Miejskiej w Namysłowie, odpowiedź Burmistrza Namysłowa (znak pisma: Or.0004.35-37.2014 z dnia 17.07.2014 r.) oraz wskazanie nadzorcze Wojewody Opolskiego stwierdzające, że powyższe uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie zostały wydane z naruszeniem prawa i nie stwierdza się ich nieważności (znak pisma: IN.VI.743.1.55.2014 z dnia 25.07.2014 r.),
 3. Wojewody Opolskiego (znak pisma: NK.IV.1411.44.2014.RG z dn. 5.08.2014 r.) w sprawie przekazania według właściwości skargi p. Zygmunta Pempusia - skierowano do zbadania do Komisji Rewizyjnej,

(W tym punkcie sesji wrócił Radny Dróżdż).

 1. Łukasza Noculaka - prośba o pomoc w obniżeniu czynszu za lokal przy ul. Dworcowej oraz odpowiedź (znak pisma: Or.0004.34.2014 z dnia 28.07.2014 r.),
 2. Władysława Palucha w sprawie sprzeciwu wypowiedzi zawartej w protokole z XXVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca br.

Przewodniczący Rady w nawiązaniu do pisma p. Palucha poinformował, że protokół nie jest stenogramem - nie musi zawierać wszystkich wypowiedzi, jakie miały miejsce podczas sesji. W nagraniu dźwiękowym wypowiedzi p. Palucha nie ma nagranej, gdyż osoby wypowiadające się z końca sali i nie do mikrofonu nie są nagrane.
Pan Paluch stwierdził, że na ostatniej sesji poruszał wiele ważnych tematów, a w protokole zostało zapisane tylko jedno zdanie. Przypomniał, że zadał Burmistrzowi pytanie, dotyczące terminu zamknięcia Rynku i dostał odpowiedź, że centrum zostanie zamknięte po remoncie ul. Wojska Polskiego. Po czerwcowej sesji zapytał również Radnego Spóra, czy otrzymał odpowiedź na pytanie zadane na sesji w marcu 2011 r. Zapytał wtedy, czy w opracowaniu dotyczącym rewitalizacji miasta jest zapis dotyczący wyeliminowania ruchu kołowego z centrum Namysłowa. Dodał, że Radny Spór nie mógł uzyskać odpowiedzi, ponieważ nie ma takiego zapisu. Poruszył także temat ilości miejsc parkingowych w centrum i wokół Ratusza. Stwierdził, że Burmistrz podejmuje działania mające na celu "wyniszczenie rynku", że nie są zachowane zasady równej konkurencji. Do supermarketu można podjechać samochodem prawie pod same drzwi, a do sklepu w Rynku nikt nie przyjeżdża, gdyż trzeba znaleźć miejsce parkingowe, zapłacić za parking. Zwrócił się do Radnej Bartosińskiej, że jak może proponować, aby na wspólnoty mieszkaniowe nakładać kary za to, że nie remontują kamienic, przecież cena wyremontowania takiego obiektu wpisanego do rejestru zabytków jest 3 razy większa niż zwykłego budynku.
Burmistrz Namysłowa poinformował, że w zeszły poniedziałek p. Paluch przyszedł do niego na wizytę, rozmawiali bardzo długo, ale teraz stwierdził, że do p. Palucha nie docierają żadne argumenty. Dodał, że teren wokół Ratusza będzie chroniony i nie będą tam parkowały samochody.

Następnie p. Iwanyszczuk przedstawił pismo skierowane do wiadomości Rady Miejskiej od mieszkańców wsi Głuszyna - wnioski do budżetu gminy na 2015 rok oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa (znak pisma: GK.7021.175.2014 z dnia 20.08.2014 r.).

Przewodniczący poinformował, że w/w pisma znajdują się w biurze obsługi Rady Miejskiej.

Ad. 9. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie:
Uwag do protokołu nie wniesiono, przyjęto go jednogłośnie.

Ad. 10. Sprawy różne i wolne wnioski:
Radna Klucowicz apelowała o nie blokowanie budowy farm wiatrowych.
Radny Włodarczyk przypomniał, że na ostatniej sesji pytał, czy istnieje możliwość dopisania do Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Namysłowie wzmianki o odstępie czasowym, w którym dostawcy mogliby dostarczyć towar do sklepu nie płacąc za parking. Zapytał, czy Burmistrz ma już jakieś informacje w tej sprawie.
Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że czeka jeszcze na informacje, czy istnieje taka możliwość.
Przewodnicząca Osiedla nr II Lucyna Medyk zapytała, czy w ramach współpracy więźniowie nie mogliby uprzątnąć parku na Starym Mieście.
Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że więźniowie nie będą utrzymywali porządku w Namysłowie. Może to być tylko doraźna pomoc.
Radna Teodorczyk zapytała, czy istnieje możliwość rozwiązania problemu w przedszkolu w Bukowie Śląskiej. Budynek, w którym znajduje się przedszkole zamieszkuje rodzina, która blokuje wszystkie remonty.
Burmistrz Kuchczyński poinformował, że spotkał się z właścicielką mieszkania. Zaproponował Pani mieszkanie przy ul. Oławskiej, aby mieszkanie w Bukowie Śląskiej przepisała na gminę i wtedy cały budynek byłby gminny. Burmistrz dodał, że budynek wymaga generalnego remontu i że taniej byłoby go sprzedać i postawić nowy budynek od podstaw.
Przewodniczący Os. nr IV Krzysztof Dzidowski poinformował, że jego zdaniem przekazanie w ręce prywatnych zarządców zasobów mieszkaniowych gminy i innych budynków, którymi administruje obecnie spółka "ZAN" to dobry pomysł, ale zastanawia się, kto chciałby zająć się zaniedbanymi budynkami. Ponadto wnioskował o remont elewacji wokół tablicy na Ratuszu, pod którą składane są kwiaty.
Przewodniczący Os. nr III Roman Surdyk odpowiadając na zarzuty Radnej Bartosińskiej poinformował, że składał wnioski do budżetu, ale żadne nie były uwzględnione.
Radna Klucowicz wnioskowała o wykoszenie brzegów zalewu w Michalicach.
Prezes Masiowski poinformował, że była inicjatywa wędkarzy, że będą kosić ten teren, ale pomysł upadł. Spółka tego nie przewiduje.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Płaczek).

Pan Paluch przeczytał artykuł dotyczący zniesienia strefy płatnego parkowania w Paczkowie.

(W tym punkcie sesji wszedł Radny Płaczek).

Radna Łyżniak zapytała, co się stało ze stawem w parku "Pod grzybkiem".
Prezes Masiowski poinformował, że w dniu 27 sierpnia br. stwierdzono w stawie śnięcie ryb oraz zanieczyszczenia rowu. Powiadomiono Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu. Od wiosny planowana jest rewitalizacja stawu.
Burmistrz Kuchczyński dodał, że był to dla niego szok i że w Namysłowie nastąpiła katastrofa ekologiczna. Prowadzone jest postępowanie w Prokuraturze i przez WFOŚ. Jeśli postępowanie wykaże dowody zakładu, który wprowadzał ścieki do stawu, to gmina będzie chciała, aby ponieśli koszty całego postępowania.
Radna Łyżniak wnioskowała o oczyszczenie chodnika przy ul. Jana Pawła II w kierunku Smarchowic Wielkich.
Radna Bartosińska zwróciła uwagę na nieprzestrzeganie znaku zatrzymywania i postoju w centrum miasta.
Zastępca Burmistrza podziękował przedstawicielowi Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie za współpracę w czynnościach prowadzących do ustalenia winnych zanieczyszczenia stawu.

Ad. 8. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej:
Burmistrz Kuchczyński zaprosił na Dożynki Gminne do Głuszyny.
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja odbędzie się na przełomie października i listopada i zamknął obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
/-/ Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała
Justyna Cieślak