Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w związku art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Namysłowie uchwały nr XXIV/304/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie nr XXVII/359/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tej zmiany studium, a także, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane o projekcie tej zmiany studium.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Burmistrz Namysłowa, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów w terminie do dnia 22 października 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Metryczka
 • wytworzono:
  01-10-2014
  przez: Karolina Gogół
 • opublikowano:
  01-10-2014 11:05
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2138
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×