Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.5.2014 Namysłów, dnia 22.10.2014 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się w dniu 6 listopada 2014 r. (czwartek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
  2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  3) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej,
  4) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  5) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów,
  6) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
  7) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  8) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Namysłów,
  9) uchwalenia Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok,
  10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  11) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
 4. Informacja z działalności Zakładu Administracji Nieruchomościami "ZAN" sp. z o.o. w Namysłowie za 2013 r.
 5. Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" sp. z o.o. w Namysłowie za 2013 r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Namysłów - rok szkolny 2013/2014.
 7. Informacja o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 11. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
/-/ Jarosław Iwanyszczuk