Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Krasowice (dz. 474)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 609/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w miejscowości Krasowice, obejmującej działkę nr 474, k. m. 2, o powierzchni 0,0800 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OP1U/00082085/7.

Nieruchomość zlokalizowana na terenie wiejskim, w sąsiedztwie zabudowy; działka o regularnym kształcie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza - 16 300,00 zł.
Cena zawiera podatek VAT.

Wadium - 1 630,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2014 r. o godzinie 11:30 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 24 listopada 2014 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu, powiększona o koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki z dnia 19.09.2014 r. został zakończony negatywnie z uwagi na brak wpłat wadium.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-77 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 22 października 2014 r.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Metryczka
 • wytworzono:
  22-10-2014
  przez: Marcin Borkowski
 • opublikowano:
  28-10-2014 13:19
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  28-10-2014 13:25
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1860
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu