Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Namysłowie (dz. 534/74, 534/75, 534/76 i 534/77)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem nr 567/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
III publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w Namysłowie w okolicach ul. Wileńskiej/Pamięci Sybiraków, k. m. 5, obejmujących działki:

 1. nr 534/74, o powierzchni 0,0877 ha, cena wywoławcza - 37 500,00 zł,
 2. nr 534/75, o powierzchni 0,0875 ha, cena wywoławcza - 37 400,00 zł,
 3. nr 534/76, o powierzchni 0,0963 ha, cena wywoławcza - 41 200,00 zł,
 4. nr 534/77, o powierzchni 0,0934 ha, cena wywoławcza - 40 000,00 zł.

Podane ceny są cenami netto - po przetargu do wartości zostanie doliczony podatek VAT.

W/w działki zapisane są w księdze wieczystej nr OP1U/00051309/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Oferowane nieruchomości położone są na obrzeżach miasta, w pobliżu osiedla domów jednorodzinnych. Kształt działek regularny, zwarty. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren częściowo uzbrojony, istnieje możliwość doprowadzenia sieci uzbrojenia technicznego z obszarów sąsiednich.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2014 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 24 listopada 2014 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu, powiększona o podatek VAT i koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w działek z dnia 18.06.2014 r. oraz II z dnia 31.07.2014 r. zostały zakończone negatywnie z uwagi na brak wpłat wadium.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-77 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 22 października 2014 r.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Metryczka
 • wytworzono:
  22-10-2014
  przez: Marcin Borkowski
 • opublikowano:
  28-10-2014 13:30
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2445
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu