Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Namysłowie (dz. 12/37)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108), w związku z zarządzeniem nr 652/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie, obejmującej działkę nr 12/37, k. m. 13, o powierzchni 0,5100 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00042983/0.

Nieruchomość inwestycyjna położona w południowo-wschodniej części miasta. Działka nieuzbrojona, w kształcie trójkąta, zlokalizowana na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako strefa zabudowy usługowo-produkcyjnej, rozumianej jako budynki przemysłowe, budynki biurowe i konferencyjne, budynki handlu, gastronomii, bocznice kolejowe, wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi związanymi z tą zabudową. Dostęp do drogi publicznej zapewniony poprzez służebność na działkach gminnych oznaczonych nr 12/38 i 581/3.

Cena wywoławcza - 198 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100 złotych)

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto - zawiera podatek VAT

Wadium - 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 11 grudnia 2014 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-77 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 6 listopada 2014 r.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Metryczka
 • wytworzono:
  06-11-2014
  przez: Marcin Borkowski
 • opublikowano:
  10-11-2014 08:49
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2888
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu