Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt protokołu Nr XXIX/14 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 6 listopada 2014 roku

Projekt protoku Nr XXIX/14
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 6 listopada 2014 roku

Ad. 1.
Przewodniczący Rady - Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy w niej 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich zebranych. Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. Zaproponował zmianę do porządku obrad, poprzez wprowadzenie do pkt 3 projektu uchwały nr 10) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. W związku z tą zmianą projekt uchwały nr 10) i 11) otrzymuje kolejno nr 11) i nr 12). "Za" wprowadzeniem w/w zmiany głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było. Po zmianie porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
  2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  3) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej,
  4) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  5) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów,
  6) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
  7) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  8) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Namysłów,
  9) uchwalenia Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok,
  10) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  11) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
 4. Informacja z działalności Zakładu Administracji Nieruchomościami "ZAN" sp. z o.o. w Namysłowie za 2013 r.
 5. Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" sp. z o.o. w Namysłowie za 2013 r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Namysłów - rok szkolny 2013/2014.
 7. Informacja o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 11. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Burmistrz Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od dnia
11 września 2014 r. do dnia 6 listopada 2014 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVIII sesji w dniu 11 września 2014 r. (w/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu). Burmistrz poinformował również, że Gmina Namysłów złożyła wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na budowie drogi - ul. Fabrycznej. Na 49 złożonych wniosków, wniosek Gminy Namysłów znalazł się na 10. pozycji.

(W tym punkcie sesji wszedł Radny Dzwoniarek. Od tej pory w sesji uczestniczyło 21 Radnych).

Ad. 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń, w kolejności, w jakiej odbywały się komisje, i tak:

 1. Zbigniew Juzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że od czasu ostatniej sesji Komisja odbyła posiedzenie w dniu 3 listopada br. Komisja oceniła funkcjonowanie Przedszkola nr 4 i Żłobka w Namysłowie oraz zrealizowała temat z planu pracy Komisji, z maja br., polegający na kontroli obiektów sportowych i placów zabaw na terenie Namysłowa. Komisja rozpatrzyła również skargę p. Zygmunta Pempusia oraz pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję, poza projektem uchwały nr 4). Przewodniczący Komisji podziękował członkom Komisji Rewizyjnej za wysoką frekwencję na posiedzeniach oraz za owocną współpracę. Podziękował również Burmistrzom, naczelnikom Urzędu, Przewodniczącemu Rady, prezesom spółek oraz dyrektorom namysłowskich szkół;
 2. Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej przekazała, że Komisja w okresie między sesjami obradowała w dniu 4 listopada  br. W czasie tego posiedzenia zrealizowała tematy pt.: "Ocena działalności spółki Ekowod za 2013 r., jako odbiorcy odpadów komunalnych" oraz "Ocena działalności spółki ZAN za 2013 r. w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Analiza zasad przydziału mieszkań z zasobów Gminy (mieszkania w Jastrzębiu i przy ul. Łączańskiej w Namysłowie)". Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (znak pisma: RiN. 6840.54.2014 z dn. 31 października 2014 r.). Komisja pozytywnie zaopiniowała również projekty uchwał na dzisiejszą sesję, poza projektem uchwały nr 4). Przewodnicząca podziękowała za mijającą kadencję Burmistrzom, naczelnikom Urzędu, Przewodniczącemu Rady i prezesom spółek;
 3. Władysław Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że Komisja obradowała 4 listopada br. i podczas tego posiedzenia przyjęła informację Skarbnika gminy w sprawie ceny skupu żyta jako podstawy do naliczania podatku rolnego. Pozytywnie zaopiniowała również projekty uchwał, poza nr 4). Przewodniczący podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w pracę Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 4. Jadwiga Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że Komisja w okresie między sesjami obradowała w dniu 5 listopada br. Podczas tego posiedzenia członkowie Komisji przeanalizowali udział namysłowskich szkół w projektach realizowanych ze środków unijnych w latach 2010-2014. Następnie pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał oraz przedłożone sprawozdania. Przewodnicząca podziękowała członkom Komisji, dyrektorom placówek oświatowych oraz naczelnikom Urzędu;
 5. Tadeusz Jaroszewski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że członkowie Komisji posiedzenie odbyli 5 listopada br. Podczas spotkania pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji. Przewodniczący podziękował członkom Komisji za współpracę.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej, w sprawie:

1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości:
Radny Lewandowski zaproponował, aby za przykładem innych miast w Polsce nie podwyższać podatków.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 8 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXIX/384/14;

2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 8 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXIX/385/14;

3) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXIX/386/14;

4) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXIX/387/14;

5) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXIX/388/14;

6) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 9 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXIX/389/14;

7) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXIX/390/14;

8) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Namysłów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXIX/391/14;

9) uchwalenia Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXIX/392/14;

10) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXIX/393/14;

11) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXIX/394/14;

12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXIX/395/14.

Ad. 4. Informacja z działalności Zakładu Administracji Nieruchomościami "ZAN" sp. z o.o. w Namysłowie za 2013 r.
Radny Kozyra zwrócił uwagę na fakt, że na posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska nie było przedstawiciela spółki. W nawiązaniu do otrzymanego sprawozdania stwierdził, że z obiektów będących w zasobach "ZAN", tylko plac targowy i Ratusz osiągnęły dochody. Dodał, że z wszystkich obiektów, Ratusz wygląda najgorzej.
Burmistrz Kuchczyński poinformował, że nie wiedział o nieobecności żadnego z pracowników spółki na posiedzeniu Komisji. Powiedział, że obiekty sportowe nigdy nie przynosiły dochodów. Zgodził się z Radnym Kozyrą, że należy wyremontować Ratusz, od strony projektowej gmina jest przygotowana na jego wykonanie, czynione są starania, aby z budżetu Gminy Namysłów wygospodarować środki finansowe na przeprowadzenie tego remontu.

Ad. 5. Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" sp. z o.o. w Namysłowie za 2013 r.
Prezes Masiowski przedstawił prezentację na temat działalności spółki. Poinformował, że spółka "Ekowod" powstała w 2000 r. z połączenia dwóch spółek: "Wodociągów Namysłowskich" i Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami "Ekosort". Ważne dla spółki były lata 2008 i 2009, kiedy do spółki przystąpiły gminy ościenne i działalność spółki rozszerzyła się na teren całego powiatu namysłowskiego. Dodał, że spółka "Ekowod" zajmuje się dostawą wody i odbiorem ścieków, gospodarką komunalną, czyli odbiorem odpadów komunalnych i ich zagospodarowaniem, pracami drogowymi w zieleni miejskiej, zbiornikiem retencyjnym w Michalicach i Małą Elektrownią Wodną, czyli produkcją energii elektrycznej. Obecnie spółka zatrudnia 136 pracowników. Spółka co roku generuje ok. 17 mln dochodu. Kolejną ważną datą dla spółki był 25.01.2013 r., kiedy to nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Rozwiązanie gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.1. W ramach projektu wykonano 22,83 km sieci, 16 pompowni, do kanalizacji podłączono 7 miejscowości, czyli ok. 3 tys. mieszkańców oraz zbudowano oczyszczalnię ścieków. Wartość projektu wyniosła 30 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło 13 mln zł. Zakończenie projektu planowane jest na dzień 30.04.2015 r., natomiast osiągnięcie efektu ekologicznego na 30.06.2016 r. W ramach oszczędności z projektu spółka planuje dodatkowo wykonać m. in. renowację kanalizacji sanitarnej w ulicy Grunwaldzka-Oławska i wymianę istniejącego kolektora sanitarnego w ulicy Reymonta-Kraszewskiego. Spółka "Ekowod" odzyskała
w zeszłym roku 100 t odpadów odzyskanych. Na podstawie Programu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, odpady komunalne z terenu Namysłów - Kluczbork - Olesno są wywożone do Zakładu  Unieszkodliwiania Odpadów do Gotartowa i spółka wywozi tam odpady 3 razy w tygodniu. W związku z powyższym zakupiona została ładowarka do odpadów i samochód transportowy, a planowany jest zakup trzeciej, nowej śmieciarki. Prezes poinformował, że w planach spółki na kolejne lata jest:

 • skanalizowanie całej gminy,
 • połączenie i dokończenie systemu wodociągowego pomiędzy wszystkimi gminami powiatu namysłowskiego,
 • powstanie lokalnej oczyszczalni ścieków, najprawdopodobniej w Woskowicach Małych,
 • zakup pojemników do selektywnej zbiórki - zamiar przejścia z systemu workowego na system kubłowy,
 • rekultywacja składowiska w Ziemiełowicach.

Prezes Masiowski poinformował, że spółka "Ekowod" złożyła wniosek o wartości 8 mln zł na realizację dodatkowych zadań w ramach projektu "Rozwiązywanie gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim" i otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Środowiska, że dofinansowanie zostanie przyznane.
Radny Lewandowski zapytał, czy w przyszłym roku wzrosną stawki za odbiór odpadów komunalnych i za wodę.
Prezes Masiowski stwierdził, że o tym zadecyduje przyszła Rada Miejska, a sam nie wie jakiej wysokości będą stawki.
Radny Płaczek zwrócił uwagę na nieprzyjemne zapachy m. in. w Łączanach.
Prezes Masiowski odpowiedział, że zna ten problem, że na pewno całkiem nie da się go zlikwidować, ale spółka stara się znaleźć rozwiązanie.

Ad. 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Namysłów - rok szkolny 2013/2014.
Informację przyjęto bez uwag.

Ad. 7. Informacja o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
Informację przyjęto bez uwag.

Ad. 8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący Iwanyszczuk przedstawił informację z analiz oświadczeń majątkowych, które wpłynęły od Wojewody Opolskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, Burmistrza Namysłowa oraz z Urzędów Skarbowych w Namysłowie, Kluczborku i Kępnie (w/w analizy oświadczeń majątkowych stanowią załączniki do protokołu).

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że od czasu ostatniej sesji wpłynął wniosek Radnego Jana Kozyry.
Radny Kozyra zapytał o kontrole przeprowadzane w Urzędzie oraz wnioski pokontrolne.
Burmistrz Kuchczyński poinformował, że w 2013 r. w Urzędzie Miejskim przeprowadzono 27 kontroli, z czego:

 • 3 kontrole Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • 6 kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
 • 5 kontroli Wojewody Opolskiego,
 • 4 kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie,
 • 1 kontrola Archiwum Państwowego w Opolu,
 • 2 kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
 • 1 kontrola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu,
 • 1 kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu,
 • 2 kontrole Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
 • 1 kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu,
 • 1 kontrola Burmistrza.

Natomiast w 2014 r. przeprowadzonych zostało 29 kontroli, z czego:

 • 6 kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • 7 kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
 • 2 kontrole Wojewody Opolskiego,
 • 4 kontrole Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie,
 • 1 kontrola Archiwum Państwowego w Opolu,
 • 1 kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu,
 • 2 kontrole Najwyższej Izby Kontroli w Opolu,
 • 1 kontrola Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Namysłowie,
 • 1 kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu - Oddział w Namysłowie,
 • 1  kontrola Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie,
 • 1 kontrola  problemowa Starostwa Powiatowego w Namysłowie,
 • 1 kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
 • 1 kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Burmistrz poinformował, że w przypadkach wykrycia nieprawidłowości osoby odpowiedzialne zostały zobligowane do ich usunięcia, generalnie wyniki kontroli były pozytywne.

Ad. 10. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
Przewodniczący Iwanyszczuk przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej od:

 1. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu (znak pisma: NA.I-4210-18/2014 z dn. 15.10.2014 r.) - informacja o nie dopatrzeniu naruszenia prawa Uchwały nr XXVIII/379/14 Rady Miejskiej w Namysłowie,
 2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu (znak pisma: NA.I-4212-312-O/14 z dn. 8.09.2014 r.) - Uchwała nr 312/2014 na temat opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.,
 3. Opolskiego Zrzeszenia przewoźników Drogowych w sprawie nie podwyższania podatku od środków transportowych,
 4. Wojewody Opolskiego - list gratulacyjny na zakończenie kadencji.

Przewodniczący Rady poinformował o sportowych osiągnięciach uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Namysłowie w Ramach Podsumowania Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Ad. 11. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
Uwag do protokołu nie wniesiono, przyjęto go jednogłośnie.

Ad. 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Płaczek poinformował, że Stobrawski Zielony Szlak otrzymał tytuł Najlepszego Produktu Turystycznego Województwa Opolskiego. Podziękował również Burmistrzom, sołtysom, dyrektorom szkół i przedszkoli oraz Radnym za współpracę.
Radny Kozyra poinformował, że co 5. lokal w zasobach mieszkaniowych gminy nie posiada w mieszkaniu łazienki, a co 6. toalety. Zapytał o powody takich zaniedbań, o projekty, do których gmina powinna przystąpić, aby nadrobić te braki.
Burmistrz Kuchczyński poinformował, że gmina posiada plan wykonania remontu tych pomieszczeń. Aby w tych lokalach wykonać toalety czy łazienki, należy wyprowadzić mieszkające tam osoby. To jest bardzo duży problem. Obecnie zasiedlony został budynek przy ul. Łączańskiej, natomiast w mieszkaniach w Jastrzębiu ludzie nie chcą mieszkać. Ludzie wolą mieszkać w Namysłowie, w mieszkaniu bez toalety i łazienki, niż zamieszkać w Jastrzębiu, w mieszkaniu o pełnym standardzie. Jeśli gmina pozyska nowe mieszkania, to posiadane lokale będą remontowane bądź sprzedawane.
Radny Włodarczyk zapytał o problem mieszkańców, którzy otrzymali mieszkanie przy ul. Łączańskiej, jeszcze tam nie mieszkają, a dostali już rachunek za czynsz i muszą płacić podwójnie.
Burmistrz Kuchczyński stwierdził, że na pewno zaszła pomyłka.
Radna Bartosińska poprosiła o interwencję służb w mieszkaniach przy ul. Chrobrego, w którym zamieszkują osoby po spalonych lokalach przy
ul. Dubois.
Radny Juzak poprosił o działania służb porządkowych w sprawie niszczenia bilbordów kandydatów startujących w nadchodzących wyborach oraz o postawienie słupa ogłoszeniowego przy ul. 1 Maja. Radny podziękował również za remont cmentarza.
Radna Bartosińska poprosiła o postawienie znaku ograniczającego prędkość przy ul. Chrobrego oraz o uwzględnienie w budżecie gminy na kolejne lata wykonania remontu kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej.
Zastępca Burmistrza poinformował, że w Rynku obowiązuje strefa zamieszkania, w której obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
Burmistrz Kuchczyński poinformował, że na cmentarzu przy ul. Oławskiej odbyła się kontrola sanitarna, która wykazała dużo nieprawidłowości. Pierwotnie gmina chciała ogłosić konkurs na zaprojektowanie nowej koncepcji kaplicy i wtedy zwycięzca otrzymałby zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej. To rozwiązanie okazało się jednak bardzo kosztowne i postanowiono, że gmina kupi gotowy projekt kaplicy.
Władysław Paluch poruszył temat remontu kamieniczek w centrum Namysłowa i słów Radnej Bartosińskiej, aby Burmistrz przez konserwatora zabytków nakazał właścicielom remont kamieniczek. Poinformował, że bulwersuje go również sprawa browaru. Stwierdził, że w 2004 r. zakład złożył wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. łąki naprzeciwko browaru, między zakładem p. Maryniaka a rzeką Widawą. Gmina w 2008 r. przystąpiła do zmiany, ale w/w teren został oznaczony jako tereny zielone, co nie pozwoliło na budowę magazynu. W związku z powyższym browar wynajął hale w ZEM-ie. Wyraził również nadzieję, że nowa Rada Miejska znajdzie środki finansowe na rewitalizację kamienic w Namysłowie.
Burmistrz Kuchczyński przypomniał, że gmina nie mogła uzyskać pieniędzy ze środków unijnych dla prywatnych osób. Dodał, że wspólnota mogła o nie wystąpić. Burmistrz potwierdził, że w 2008 r., gdy był zmieniany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego projektant wpisał, że działka, o którą chodziło browarowi, to tereny zielone. Do wyłożonego planu nikt nie wniósł uwag, gdyż nikt tego zapisu nie zauważył. Uchwała została przegłosowana. Gdy zauważono problem, wprowadzono zmianę do miejscowego planu, którą Radni przegłosowali i w chwili obecnej można postawić na tym terenie magazyny. Jednak w między czasie browar kupił hale w ZEM-ie.
Józef Sypko podziękował p. Arturowi Włodarczykowi i p. Julianowi Kruszyńskiemu, którzy wspierają namysłowskich przedsiębiorców.
Przewodniczący Rady przerwał p. Sypko i zakazał prowadzenia kampanii wyborczej.
Józef Sypko zwrócił uwagę na problem przedsiębiorców, którzy mają problem z zaparkowaniem swoich pojazdów w centrum. Podziękował Radzie za przychylność. Zapytał o budynek przy ul. 1 Maja, który podobno został wybudowany niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Burmistrz Kuchczyński stwierdził, że powinny to sprawdzić służby budowlane, a nie Burmistrz. Ponadto, na zakończenie kadencji, podziękował sołtysom, przewodniczącym osiedli, dyrektorom placówek podległych Burmistrzowi, prezesom spółek i pracownikom Urzędu Miejskiego. Dodał, że w naszej gminie jest jeszcze dużo do zrobienia, ale cały czas prowadzone są kolejne prace remontowe. Powołując się na miesięcznik "Wspólnota", w rankingu Sukces w infrastrukturze, Gmina Namysłów w kadencji 2002-2006 była na 216 miejscu, w kadencji 2006-2010 na 195 miejscu, a w kadencji 2010-2014 na 24 miejscu. Powiedział, że bogactwem gminy Namysłów jest miasto i 32 sołectwa, a przede wszystkim mieszkańcy. Życzył pomyślności, zdrowia i wygranych wyborów.

Ad. 13. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi, p. Wandzie Mycy, p. Iwonie Wilczyńskiej i wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego za 4 lata współpracy. Dodał, że przyjezdni naprawdę podziwiają nasz Namysłów.
Radna Teodorczyk podziękowała za współpracę wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący zakończył obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
/-/ Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała
Justyna Cieślak