Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 19 grudnia 2014 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe w zakresie marketingu, dziennikarstwa lub public relations,
  2. co najmniej 5 lat ogólnego stażu pracy, w tym 3 lata w jednostkach samorządu terytorialnego,
  3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
  6. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  7. znajomość prawa prasowego.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym Pakietu Microsoft Office,
  2. komunikatywność,
  3. wysoka kultura osobista,
  4. doświadczenie na stanowiskach związanych z marketingiem, public relations lub dziennikarstwem,
  5. kreatywność,
  6. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  nadzorowanie pracy Wydziału Promocji i Rozwoju, a w szczególności:
  1. prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie działalności Burmistrza Namysłowa i Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
  2. prowadzenie spraw obejmujących kształtowanie właściwego wizerunku Burmistrza i Urzędu Miejskiego,
  3. redagowanie, wydawanie i kolportaż czasopisma samorządowego gminy Namysłów,
  4. przygotowywanie i aktualizowanie materiałów informacyjnych serwisu internetowego urzędu - www.namyslow.eu,
  5. sporządzanie i zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeniowych i w gablotach na terenie miasta,
  6. obsługa informacyjna środków masowego przekazu - prasa, radio, tv - na zasadach określonych w ustawie Prawo prasowe,
  7. monitoring mediów oraz przekazywanie informacji i publikacji dotyczących gminy,
  8. monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, w tym dokonywanie analiz i opracowań dot. tendencji rozwojowych gminy,
  9. opracowanie i realizacja kampanii promocyjnej gminy, w tym tworzenie i rozpowszechnianie materiałów informacyjno - promocyjnych,
  10. promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gminy w kraju i za granicą, w tym udział w targach i wystawach oraz organizacja konferencji,
  11. uczestnictwo w działaniach promocyjnych oraz przedsięwzięciach rozwojowych z udziałem innych jednostek samorządu terytorialnego,
  12. prowadzenie spraw dot. współpracy z miastami partnerskimi, w tym organizacja pobytów i wyjazdów zagranicznych oraz prowadzenie korespondencji i dokumentacji,
  13. inicjowanie i koordynacja współpracy z samorządem gospodarczym gminy,
  14. kompleksowa obsługa potencjalnych inwestorów, w tym przygotowywanie ofert i nawiązywanie kontaktów z inwestorami,
  15. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami pożytku publicznego, w tym inicjowanie działalności oraz wspieranie przedsięwzięć w ramach partnerstwa społecznego,
  16. monitoring funduszy i programów pomocowych dla określenia możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację projektów na potrzeby gminy,
  17. opracowanie projektów oraz sporządzanie wniosków o wsparcie finansowe z programów pomocowych (krajowych i zagranicznych), w tym z funduszy Unii Europejskiej,
  18. sporządzanie raportów, sprawozdań i rozliczanie projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami,
  19. współpraca z lokalnym środowiskiem przedsiębiorców i pracodawców.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca  administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatrudnienie od dnia
  2 stycznia 2015 r.
  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2009 r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786,) oraz zarządzenie Nr 7/09  Kierownika Urzędu  z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za zbrodnie, występki i przestępstwa określone w ustawie Prawo prasowe,
  8. oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
  9. kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2014, poz.1202).
 7. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju":
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, bud A, pok. Nr 12,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia 29 grudnia 2014 r. do godz.16:00.

Dopuszcza się składanie dokumentów  drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr z 2013 r., poz. 262, późn. zm.)
Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

 1. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182, z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2014, poz.1202).
 2. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 3. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za zbrodnie, występki i przestępstwa określone w ustawie Prawo prasowe.
 4. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 5. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 6. Nabór kandydatów na stanowisko naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz  na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  (z późniejszymi zmianami).

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński


Namysłów, dnia 2 stycznia 2015 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko został wybrany

Pan Sławomir Stramski,
zamieszkały w Namysłowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kwalifikacje, doświadczenie oraz umiejętności zawodowe kandydata, w ocenie komisji, pozwolą na prawidłowe wykonywanie zadań Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński

Metryczka
 • wytworzono:
  19-12-2014
  przez: Elżbieta Kowalska
 • opublikowano:
  19-12-2014 13:05
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  05-01-2015 13:26
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 3288
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu