Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko Radcy Prawnego - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 19 grudnia 2014 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

Radcy Prawnego

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze,
  2. co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w strukturach administracji samorządowej na stanowisku związanym z obsługą prawną,
  3. uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego,
  4. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  6. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe, posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. biegła znajomość przepisów i aktualnego orzecznictwa w szczególności z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, prawa pracy oraz uregulowań dotyczących zamówień publicznych,
  2. komunikatywność,
  3. wysoka kultura osobista.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  obsługa prawna Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów, w tym NOK, a w szczególności:
  1. zastępstwo procesowe przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi,
  2. doradztwo prawne w zakresie działalności Gminy i jej jednostek organizacyjnych, w tym NOK,
  3. opiniowanie projektów aktów prawnych pod względem formalno-prawnym,
  4. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Gminy i jej jednostek organizacyjnych, w tym NOK,
  5. uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej w celu zapewnienia ich prawidłowego przebiegu pod względem prawnym,
  6. prowadzenie rejestru spraw sądowych.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w wymiarze 3/4 etatu. Zatrudnienie od dnia
  2 stycznia 2015 r.
  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786,) oraz zarządzenie Nr 7/09  Kierownika Urzędu  z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego,
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
  7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe oraz za zbrodnie, występki i przestępstwa określone w ustawie Prawo prasowe,
  9. oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
  10. kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202).
 7. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Radcy Prawnego":
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, bud A, pok. Nr 12,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia 29 grudnia 2014 r. do godz.16:00.

Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr z 2013 r., poz. 262, późn. zm.)
Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

 1. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182, z póżn. zm.)  oraz ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U.  z 2014, poz.1202).
 2. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie  umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 3. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe oraz za zbrodnie, występki i przestępstwa określone w ustawie  Prawo prasowe.
 4. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 5. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 6. Nabór kandydatów na stanowisko Radcy Prawnego odbywać się będzie zgodnie z  postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz  na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  (z późniejszymi zmianami).

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński


Namysłów, dnia 2 stycznia 2015 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

Radcy Prawnego

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana

Pani Monika Wojnowska,
zamieszkała w Ligotce.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kwalifikacje, doświadczenie oraz umiejętności zawodowe kandydatki, w ocenie komisji, pozwolą na prawidłowe wykonywanie zadań Radcy Prawnego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński

Metryczka
 • wytworzono:
  19-12-2014
  przez: Elżbieta Kowalska
 • opublikowano:
  19-12-2014 13:13
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  05-01-2015 13:28
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 4389
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu