Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory zarządzono na dzień 10 maja 2015 r.


Informacja
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Pełnomocnik wyborczy - urzędnik wyborczy w Gminie Namysłów informuje, że szkolenie przewodniczących obwodowych komisji wyborczych, zastępców przewodniczących komisji oraz członków komisji wskazanych przez Burmistrza odbędzie się w dniu 6 maja 2015 r. o godzinie:

 • 9:00 - OKW 1-13 i OKW 22,
 • 11:00 - OKW 14-21 i OKW 23-28.

Szkolenie odbędzie się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego, ul. Dubois 3. Szkolenie poprowadzi p. Katarzyna Kowal z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Opolu.

Pełnomocnik ds. wyborów
- urzędnik wyborczy w Gminie Namysłów
/-/ Adam Lupa


Informacja
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Nr 84/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. zostały powołane składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Namysłów.

W związku z powyższym zwołuje się pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 27 kwietnia br. (poniedziałek) następująco:

 • godz. 9.00 - komisje od nr 1 - 6 ,
 • godz. 10.00 - komisje od nr 7 - 12,
 • godz. 11.00 - komisje od nr 13 - 18,
 • godz. 12.00 - komisje od nr 19 - 24,
 • godz. 13.00 - komisje od nr 25 - 28.

Posiedzenia komisji odbędą się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie. W razie niemożności przybycia na pierwsze posiedzenie o przyczynie nieobecności należy powiadomić pracownika Urzędu Miejskiego pod
nr tel. 77 419-03-27 w terminie do 24 kwietnia br. Brak usprawiedliwienia spowoduje odwołanie członka ze składu komisji.

Na pierwszym posiedzeniu komisja:

 1. wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę, w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego; w razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie,
 2. omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w skład komisji,
 3. ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i nakładek na karty do głosowanie sporządzonych w alfabecie Braille’a, formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów,
 4. zapoznaje się z wytycznymi dla obwodowych komisji wyborczych (MP. z 2014 poz. 207),
 5. sporządza protokół z posiedzenia komisji.

Pełnomocnik ds. wyborów
- urzędnik wyborczy w Gminie Namysłów
/-/ Adam Lupa


Informacja o udostępnieniu spisu wyborców do wglądu

W dniach od 20 kwietnia 2015 r. do 4 maja 2015 r., każdy z wyborców może sprawdzić, czy został ujęty w spisie osób uprawnionych do głosowania.

Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Ewidencja Ludności, budynek B, pok. Nr 13, w godzinach pracy Urzędu a ponadto w dniu 4 maja 2015 r. do godz. 17:00.

Sposób załatwienia sprawy:
Udostępnienie spisu następuje poprzez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzona na piśmie.

Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek o udostępnienie spisu wyborców.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:
Złożenie reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców.

Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie na podstawie art. 2, ust. 1, pkt 1, lit. D ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014 r., poz. 1628, z późn. zm.).

Pełnomocnik ds. wyborów
- urzędnik wyborczy w Gminie Namysłów
/-/ Adam Lupa


Komunikat z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Urząd Miejski w Namysłowie informuje, że stosownie do art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 w pok. nr 11 Urzędu Miejskiego w Namysłowie odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych o numerach: 26, 27 i 28, do których została zgłoszona liczba kandydatów przekraczająca dopuszczalny skład komisji, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Pełnomocnik ds. wyborów
- urzędnik wyborczy w Gminie Namysłów
/-/ Adam Lupa


Dokumenty do pobrania:

 • Zarządzenie Nr 39/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.
 • Uchwała 35/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
 • Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 27 w Opolu w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie, siedzibie i terminach komisji.
 • Obwieszczenie Burmistrza Namysłowa z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Namysłów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 83/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zarządzenie Nr 84/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 94/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 98/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.