Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr IV/15 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 roku

Protokół Nr IV/15
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 29 stycznia 2015 roku

Przez rozpoczęciem IV sesji Rady Miejskiej Piotr Iwasyszyn, nauczyciel z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie wykonał utwór Fryderyka Chopina Polonez A-dur.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Sylwester Zabielny otworzył sesję, stwierdzając, na podstawie listy obecności, że uczestniczy w niej 21 radnych, co oznacza prawomocność obrad (załącznik nr 1 do protokołu).
Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych oraz poinformował, że w sesji uczestniczy Mistrz Świata organizacji Thunderstrike Fight League - Grzegorz Szulakowski.

Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński wraz z zastępcami: Arturem Włodarczykiem i Rafałem Nowowiejskim oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Sylwestrem Zabielnym, w imieniu wszystkich mieszkańców Namysłowa, pogratulowali Grzegorzowi Szulakowskiemu dotychczasowych sukcesów oraz zdobycia tytułu Mistrza Świata. Życzyli kolejnych sukcesów.

Grzegorz Szulakowski podziękował za zaproszenie. Obiecał, że będzie trenował dalej i bronił pasa mistrzowskiego, aby został on jak najdłużej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokolantem obrad sesji jest pracownik Wydziału Organizacyjnego - Justyna Cieślak. Stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. Zapytał, czy są propozycje zmian do porządku obrad.

Radny Gęsiarz, w imieniu radnych Prawa i Sprawiedliwości, Wspólnoty Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, wnioskował o wykreślenie projektu uchwały nr 13 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2015-2017 i przeniesienie go na kolejną sesję Rady Miejskiej. Wniosek argumentował nieobecnością prezesa spółki "Ekowod" na posiedzeniach komisji i braku możliwości zasięgnięcia informacji w sprawie.

Burmistrz Kruszyński stwierdził, że na wszystkich komisjach obecny był dyrektor spółki - Andrzej Wiecha, który jest kompetentny w udzielaniu wszelkich informacji dotyczących projektu uchwały. Burmistrz apelował do radnych, aby nie zmieniać porządku obrad.

"Za" wprowadzeniem zmian do porządku obrad głosowało 9 radnych, 10 radnych było przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek o zmianę porządku obrad nie został przyjęty.

Radny Konopka poinformował, że dowiedział się, że projekt uchwały nr 5) załącznik nr 1 i nr 5 dotyczy podwyższenia wysokości zabudowy bloków przy ul. 1 Maja.

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusława Ciupa poinformowała, że uchwała dotycząca wysokości bloków była podjęta w czerwcu. Obecnie wprowadzone są 2 załączniki - nr 7 i nr 8. Dodała, że kiedy będą wyłożone plany, będzie można zgłaszać wnioski.

Radny Konopka zapytał, kiedy będzie wyłożony plan.

Naczelnik Ciupa odpowiedziała, że informacja o wyłożeniu planu będzie podana do publicznej wiadomości.

Zastępca Burmistrza Artur Włodarczyk odpowiedział, że uchwała dotycząca podwyższenia wysokości bloków została podjęta w czerwcu, czyli w poprzedniej kadencji, przy proteście opozycji.

Więcej uwag do porządku obrad nie wniesiono. Porządek obrad IV sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  2) uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,
  3) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  4) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów,
  5) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  6) powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  7) zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie,
  8) przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i zarządów osiedli na terenie Gminy Namysłów,
  9) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2015 roku,
  10) określenia kryteriów przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów,
  11) przystąpienia do Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork - Namysłów - Olesno,
  12) przyjęcia stanowiska Rady wobec zamiaru likwidacji Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie,
  13) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2015-2017,
  14) skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie,
  15) skargi na kierownika i zastępcę kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad IV sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2.

Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od dnia 22 grudnia 2014 r. do dnia 29 stycznia 2015 r., oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na III sesji w dniu 22 grudnia 2014 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń, w kolejności, w jakiej odbywały się komisje, i tak:

 1. Leokadia Czarny - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przekazała, że komisja obradowała w dniu
  23 stycznia br. Podczas tego posiedzenia członkowie komisji rozpatrzyli dwie skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie. Zaopiniowali również projekty uchwał na dzisiejszą sesję oraz pozytywnie, bez wniesienia wniosków, zaopiniowali projekt budżetu Gminy Namysłów na 2015 r. Opracowano także roczny plan pracy komisji, który zostanie przedstawiony, w formie projektu uchwały, na kolejnej sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 2. Krzysztof Dzidowski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że komisja swoje posiedzenie odbyła w dniu 26 stycznia br., podczas którego zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2015 r. - pozytywnie, bez wniesienia wniosków, oraz pozytywnie zaopiniowała wszystkie projektu uchwał na dzisiejszą sesję. Komisja opracowała również roczny plan pracy, zostanie on przedłożony na kolejnej sesji.
 3. Tomasz Wiciak - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że komisja swoje posiedzenie odbyła również w dniu 26 stycznia br. Pozytywnie, bez wniesienia wniosków, zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2015 r. oraz pozytywnie zaopiniowała przedłożone projekty uchwał. Członkowie komisji opracowali również roczny plan pracy, a przedstawiony, w formie projektu uchwały, zostanie na kolejnej sesji.
 4. Maria Teodorczyk - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że członkowie Komisji Oświaty spotkali się w dniu 27 stycznia br. Podczas posiedzenia zaopiniowali projekty uchwał na dzisiejszą sesję, a także pozytywnie, bez wniesienia wniosków, zaopiniowali projekt budżetu gminy na 2015 r. Podczas tego posiedzenia członkowie komisji opracowali również plan pracy na 2015 r.
 5. Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że posiedzenie komisji odbyło się w dniu 28 stycznia br. Członkowie komisji zaopiniowali projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej, pozytywnie, bez wniesienia wniosków, zaopiniowali projekt budżetu gminy na 2015 r. oraz opracowali plan pracy komisji. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali także wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. Przewodnicząca poinformowała również, że członkowie komisji odbyli drugie posiedzenie z przewodniczącymi wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej i opracowali ostateczną opinię o budżecie Gminy Namysłów na 2015 r.

Radny Włodarczyk zapytał, czego dotyczył wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

Naczelnik Ciupa poinformowała, że wniosek dotyczył:

 • przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki położonej w m. Ligotka 68 oraz nieruchomości w Namysłowie na dz. nr 847/74,
 • obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 263/2, położonej w Namysłowie przy ul. Oławskiej, oraz nieruchomości położonej w Krasowicach, obejmującej lokal zlokalizowany w budynku na dz. nr 96/1.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 14/VII/15.

2. uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok:

Radny Wiciak wnioskował o wykreślenie z Uzasadnienia do Autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2015 r. zapisu w punkcie 2, podpunkcie c) - konto 90017 dotyczącego zmniejszenia wkładu pieniężnego o kwotę
1 900 000,00 zł do spółki "Ekowod". Swój wniosek, dotyczący wykreślenia wyżej wymienionego punktu, prosił o przegłosowanie.

Przewodniczący Rady zapytał, czy w tym momencie można zgłosić wniosek formalny.

Mecenas Michał Bednarski odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, ponieważ tylko Burmistrz może zmienić projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał, czy zasadne jest głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem.

Mecenas Bednarski odpowiedział, że nie.

Radny Wiciak dodał, że uwagę ma tylko do tego punktu, do całego budżetu nie ma żadnych obiekcji.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 15/VII/15.

3. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 16/VII/15.

4. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 17/VII/15.

5. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 18/VII/15.

6. powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie:

Przewodniczący Rady odczytał nazwiska radnych, którzy wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. Przewodniczącym komisji został wybrany radny Konrad Gęsiarz.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 19/VII/15.

7. zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 20/VII/15.

8. przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i zarządów osiedli na terenie Gminy Namysłów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 21/VII/15.

9. Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2015 roku:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 22/VII/15.

10. określenia kryteriów przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

Przewodniczący Rady poinformował, że w otrzymanym projekcie uchwały § 3 powinien brzmieć: "Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa".

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 23/VII/15.

11. przystąpienia do Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork - Namysłów - Olesno:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 24/VII/15.

Radna Teodorczyk prosiła, aby przedstawić zgromadzonym informację o tym stowarzyszeniu.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że Gmina Namysłów jest ostatnią gminą z Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork - Namysłów - Olesno, która nie przystąpiła do stowarzyszenia. Gmina nie brała czynnego udziału w możliwości kształtowania strategii rozwoju obszaru. Dodał, że poprzedni burmistrz poinformował go, że Gmina Namysłów jest członkiem tego stowarzyszenia, a na spotkaniu w Kluczborku dowiedział się, że nie jest. Nie będąc członkiem stowarzyszenia, gmina traci możliwości wpływu na rozwój subregionu, z którego przecież chce czerpać środki unijne.

Zastępca Burmistrza Rafał Nowowiejski dodał, że składka w tym stowarzyszeniu wynosi 13 tys. zł rocznie. Daje to gminie możliwość korzystania ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowania na lata 2014-2020, w szczególności na projekty infrastrukturalne.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że Namysłów był przewidziany w tym stowarzyszeniu jako ośrodek pilotujący transport i rewitalizację miast.

12. przyjęcia stanowiska Rady wobec zamiaru likwidacji Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą
w Namysłowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 25/VII/15.

13. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2015-2017:

Radny Gęsiarz zapytał, jaki wpływ na dalszy rozwój spółki będzie miało zmniejszenie wkładu pieniężnego w kwocie
1 900 000,00 zł.

Dyrektor "Ekowod" sp. z o.o. Andrzej Wiecha poinformował, że Plan został zaktualizowany w dniu 15 stycznia br. i pomniejszony o 1 900 000,00 zł. Zakres prac do wykonania jest mniejszy niż pierwotnie przewidziano. Do spłaty w tym roku spółka ma ok. 2 mln zł z tytułu pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na obsługę Funduszu Spójności. Istnieje możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu. Kiedy Gmina Namysłów brała pożyczkę, Fundusz udzielał jej na 5 lat, a obecnie udziela na lat 15.

Radny Dzidowski poprosił Burmistrza o ponowne przedstawienie kwestii dotyczącej przekazania wkładu pieniężnego w kwocie 1 900 000,00 zł dla szpitala.

Radny Gęsiarz prosił o informację, z jakich inwestycji zrezygnowała spółka "Ekowod" w związku z nieotrzymaniem pieniędzy od gminy.

Dyrektor Wiecha odpowiedział, że głównym zadaniem, z jakiego spółka zrezygnowała, to budowa kanalizacji sanitarnej w Głuszynie. Projekt Spójności zawiera jeszcze 4 nieskończone miejscowości: Głuszyna, Brzezinki, Nowy Folwark i Pawłowice Namysłowskie. Budowa kanalizacji w tych miejscowościach obejmuje jedno pozwolenie na budowę, więc jeśli przerwa nie będzie dłuższa niż 3 lata, to projekt nie straci ważności.

Radny Łuczak stwierdził, że sołectwo Głuszyna wydało 50 tys. zł na projekt budowy kanalizacji i należy zrobić wszystko, aby on nie stracił ważności.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że po wielu latach zaniedbań, także ze strony gminy, doszło w szpitalu do sytuacji kryzysowej. Potwierdził słowa Starosty Namysłowskiego Michała Ilnickiego, że corocznie w ciągu 4 lat należałoby wprowadzić do szpitala 2 mln zł w różnych formach. "Ekowod" jest spółką gminną, w której gmina ma większość kapitału, która prowadzi działalność gospodarczą, która generuje zyski, jest spółką dochodową. Z kolei szpital jest spółką akcyjną, nie przewidzianą do generowania zysków, której kapitał założycielski wystarcza na 2 tygodnie funkcjonowania spółki. Kapitał spółki nie był podwyższany od 2008 r., czyli od założenia spółki. Poinformował, że w 2014 r. Powiat uratował sytuację szpitala, gdy udzielił mu pożyczki w kwocie 400 tys. zł, a potem ją umorzył. Burmistrz stwierdził, że jeśli nie przekażemy tych pieniędzy do szpitala, to go stracimy. Gmina chce przekazać 1 900 000,00 zł, znaleziony z trudem w budżecie, kosztem odwleczenia w czasie inwestycji - budowy kanalizacji we wsi Głuszyna. Zadanie to opiewa na sumę kilku milionów złotych. Obecny budżet ani przyszły nie udźwignie takiego wydatku. Burmistrz Kruszyński powiedział, że wsie z terenu Gminy Namysłów na pewno będą kanalizowane. Przyznał jednak, że taka forma skanalizowania Głuszyny być może nie jest najlepszą. Inna koncepcja zakłada odprowadzenie ścieków do pobliskiego Rychtala, który posiada oczyszczalnię ścieków, zamiast ścieki tłoczyć przez wiele kilometrów do Namysłowa. Zanim gmina wyda kilka milionów na ten cel, należy się zastanowić nad najlepszym rozwiązaniem. Potwierdził, że wybiera się na spotkanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z prezesem "Ekowodu", aby przesunąć termin spłaty raty. Dodał, że nikt nie skreśla Głuszyny z wykonania w przyszłości kanalizacji. Gmina jedynie nie spłaci w tym roku raty kredytu, który zaciągnął "Ekowod". Poinformował radnych, że na sesji rady powiatu namysłowskiego Starosta Ilnicki poinformował, że zostanie odwołany prezes szpitala oraz rada nadzorcza. Mimo to uważa, że szpitalowi należy się pomoc, ponieważ jest ona udzielana szpitalowi, a nie prezesowi. Forma przekazania pieniędzy nie została jeszcze uzgodniona. Burmistrz stwierdził, że dotychczasowy prezes, Kamil Dybizbański, ma dobre relacje z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z pracownikami. Dodał, że zmiany na stanowisku prezesa szpitala są, jego zdaniem, niepotrzebne.

Radny Konopka stwierdził, że od 10 lat słyszy, że trzeba ratować szpital, a z drugiej strony prezesi otrzymują wysokie odprawy. Zapytał, kiedy skończy się ta sytuacja.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 8 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 26/VII/15.

14. skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie:

Przewodniczący Rady poinformował, że na sali jest obecny skarżący, p. Zdzisław Jeziorski.

Radna Czarny stwierdziła, że ta skarga została złożona przez p. Dorotę Znak.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 27/VII/15.

15. skargi na kierownika i zastępcę kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie:

Pan Zdzisław Jeziorski złożył sprzeciw. Prosił, aby jego skargę rozpatrzyć jeszcze raz. Dodał, że jest to nienormalne, że pisze prośbę o leki dla siebie i dziecka, a ich nie dostaje.

Radna Czarny, jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, zapewniła, że członkowie komisji, w pełnym składzie, dogłębnie rozpatrzyli skargę. Przewodnicząca poinformowała, że członkowie komisji spotkają się i przeanalizują ją jeszcze raz.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 28/VII/15.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady poinformował, że od czasu ostatniej sesji wpłynęło 6 interpelacji:

 1. Edwarda Marka w sprawie:
  • części chodnika między kładką a ul. Kolejową, w której w czasie opadów zbiera się woda oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa (znak pisma: Or.0003.1.2015 z dnia 23.01.2015 r.),
  • uszkodzonego wpustu ściekowego przy ul. Kościuszki oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa (znak pisma: Or.0003.2.2015 z dnia 23.01.2015 r.),
  • różnicy w wysokości opłat pobieranych za centralne ogrzewanie w mieszkaniach należących do spółki ZAN i Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa (znak pisma: Or.0003.3.2015 z dnia 22.01.2015 r.),
 2. Jakuba Włodarczyka w sprawie kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie.

Radny Włodarczyk poinformował, że odpowiedź otrzymał na posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący poinformował o kolejnych interpelacjach, które wpłynęły od:

 1. Tomasza Łuczaka w sprawie drogi w Głuszynie,
 2. Edwarda Marka w sprawie gabloty informacyjnej oraz latarni oświetleniowej na terenie Osiedla nr IV.

Przewodniczący dodał, że wpłynęły również 2 wnioski radnego Tomasza Wiciaka w sprawach:

 1. drzew na terenie parku w Kowalowicach,
 2. likwidacji szamba przy świetlicy wiejskiej w Kowalowicach.

Przewodniczący Rady przypomniał, że na ostatniej sesji zapytał Burmistrza o możliwość wcześniejszego otwierania poczekalni dla podróżnych na dworcu kolejowo-autobusowym. Poinformował, że otrzymał odpowiedź i poczekalnia od dnia 12 stycznia br. otwierana jest od godz. 5:00, tj. godzinę wcześniej.

Radny Drapiewski poinformował, że razem z radnym Gęsiarzem uczestniczył w zebraniu Osiedla nr IV. Prosił o informację dotyczącą statusu prawnego pasa drogowego wzdłuż ul. Reymonta, w skład którego wchodzą chodniki, ścieżka rowerowa, pas zieleni, drzewostan i parkingi. Brak unormowania powoduje spory kompetencyjne w zakresie inwestycji remontowych oraz utrzymania ładu i porządku. Poinformował, że nie mógł się dowiedzieć, kto był odpowiedzialny za przeprowadzoną inwestycję - za oznakowanie pionowe i poziome w ciągu pieszo-rowerowym przy ul. Reymonta. Wnioskował o unormowanie stanu prawnego publicznego pasa drogowego. Pytał, jak brak unormowania zakłóca funkcjonowanie między namysłowską Spółdzielnią Mieszkaniową a Urzędem Miejskim.

Burmistrz Kruszyński stwierdził, że jest to szeroki temat, który wymaga przygotowania prawnego i technicznego. Odpowiedź radnemu zostanie przygotowana na piśmie.

Radny Gęsiarz również nawiązał do zebrania Osiedla nr IV. Poinformował, że był tam również poruszany problem oświetlenia ul. Reymonta, a konkretnie przejść dla pieszych. Prawidłowo oświetlone są jedynie 2 przejścia: przy Szkole Podstawowej nr 4 i przy Gimnazjum nr 2.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że nieoświetlonych przejść dla pieszych w Namysłowie jest bardzo dużo. Dodał, że przyjrzy się temu zagadnieniu i punktów świetlnych na pewno przybędzie.

Radny Gęsiarz powiedział, że jesienią na placu zabaw przy Białym Orliku została zdemontowana zjeżdżalnia, która według informacji nie spełnia norm bezpieczeństwa. Zapytał, czy planuje się zakup nowej zjeżdżalni bądź wyremontowanie starej.

Burmistrz Kruszyński odpowiedział, że nie zna odpowiedzi na to pytanie. Przypomniał, że fundusz obywatelski liczy 50 tys. zł. Pieniądze te będą do wykorzystania przez zarządy osiedli. Można je wydać m. in. na doposażenie placów zabaw.

Radna Łukasiak zapytała, w imieniu spółki "Ekowod", czy istnieje możliwość, aby spółka otrzymała zlecenie od gminy na utrzymanie terenów zieleni. Aby to nie było załatwiane drogą przetargu. Ponadto zapytała, czy istnieje możliwość, aby odpady wielkogabarytowe wystawiać przed posesje, a nie wywozić do kontenerów Kp-7.

Burmistrz Kruszyński odpowiedział, że dla przejrzystości procesów wykonywania jakichkolwiek zleceń lepiej jest ogłosić przetarg i wyłonić firmę. Obecnie przygotowywany jest przetarg i pewnie spółka "Ekowod" do niego przystąpi.

Dyrektor Wiecha poinformował, że można zbierać odpady w taki sposób, jaki wnioskowała radna, ale to zwiększa koszty. Zaproponował, aby zachować stary system, a tylko w indywidualnych przypadkach zabierać odpady wielkogabarytowe sprzed posesji. Przypomniał, że obowiązujące zasady zbierania odpadów wielkogabarytowych ustaliła gmina w drodze przetargu.

Radny Dzidowski poruszył problem niszczenia chodników przez śmieciarki spółki "Ekowod" na ul. Kopernika. Dodał, że sprawę poruszał za czasów poprzedniej kadencji i wtedy też otrzymał odpowiedź, że zostanie to naprawione w ramach bieżącego utrzymania dróg. Obecnie, jako Przewodniczący komisji, dowiedział się, że te naprawy prowadzi prywatna firma. Przyznał, że jest to dla niego niezrozumiałe, że szkody wyrządza spółka gminna, a naprawy prywatna firma.

Burmistrz Kruszyński stwierdził, że ten, kto wyrządza szkody, naprawia je.

Radny Włodarczyk, w nawiązaniu do kosztów wywozu odpadów, zaproponował, aby śmieciarki się nie dublowały. Dodał, że w miniony piątek przez jego ulicę przejechały 3 śmieciarki. Podziękował Burmistrzowi Nowowiejskiemu za szybką interwencję ws. wyrównania dróg ulicy Zielonej i Podleśnej i prosi o dalsze czynności wyrównujące. Zgłosił wniosek o powołanie w przyszłości gminnego urbanisty.

Radna Czarny złożyła wniosek, aby w Namysłowie powstał wspólny przystanek dla przewoźników prywatnych i PKS.

Burmistrz Nowowiejski odpowiedział, że zostanie opracowana koncepcja, zawierająca wyznaczenie miejsca, które obsługiwałoby transport kolejowy, autobusowy i prywatnych przewoźników. Dodał, że będzie to miejsce jak najbliżej dworca kolejowo-autobusowego.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęła skarga p. Zdzisława Jeziorskiego na działanie kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie. Zaproponował, aby - zgodnie z właściwością - przekazać ją do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej. Propozycję przyjęto bez uwag.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował o kolejnych pismach, które wpłynęły do Rady Miejskiej:

 1. zaproszenie na spotkanie warsztatowe organizowane przez Uniwersytet Opolski, dotyczące prac nad badaniem rewitalizacji obszarów miejskich oraz zagospodarowaniem terenów zdegradowanych w województwie opolskim,
 2. z Regionalnej Izby Obrachunkowej - informacja o szkoleniu.

Natomiast do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęły pisma:

 1. od spółki "Metalowiec" - prośba o obniżenie podatku od nieruchomości w 2015 r.,
 2. od Burmistrza Namysłowa - sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Ad. 6.

Uwag do protokołu nie wniesiono.

"Za" przyjęciem protokołu głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było. Protokół został przyjęty.

Ad. 7.

Radny Wiciak, w imieniu swoim i mieszkańców, podziękował Burmistrzowi Arturowi Włodarczykowi za interwencję przed świętami w miejscowości Nowy Dwór. Podziękował pracownikom Namysłowskiego Ośrodka Kultury za organizację ferii zimowych dla dzieci z terenów wiejskich Gminy Namysłów.

Sołtys Kowalowic Zbigniew Ogonowski zapytał, dlaczego sołtysi nie otrzymują wykazu podatników wraz z wysokością kwoty podatku, jaką mają do zapłacenia.

Skarbnik gminy wyjaśniła, że na podstawie Ordynacji podatkowej ww. wykaz jest tajemnicą skarbową i wśród podmiotów, którym gmina może udostępnić dane podatników, nie ma sołtysów.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr V Dariusz Pilarski poruszył temat przebudowy przejścia dla pieszych przy ul. Reymonta na wysokości sklepu "Kropla". Poprzedni Burmistrz wyraził zgodę na jego przebudowę, ale część tego przejścia należy do Spółdzielni Mieszkaniowej i ona zgody na przebudowę na wyraziła.

Pani Jadwiga Bartosińska prosiła o zamontowanie progów zwalniających w Rynku oraz wyraziła swoje zadowolenie z organizowania przez NOK ferii zimowych dla dzieci i zorganizowanie wielu atrakcji.

Przewodniczący Rady poparł wniosek p. Bartosińskiej o zamontowanie progów zwalniających od ul. Krakowskiej do ul. Chrobrego.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że spotka się z prezesem NSM i ma nadzieję, że uda się rozstrzygnąć sprawę przejścia dla pieszych, o którym mówił Przewodniczący Pilarski. Natomiast za organizacją ferii zimowych stoi p. Marcin Piekarek, który w bardzo krótkim czasie, bez środków finansowych przeznaczonych na ten cel, zorganizował ferie dla dzieci z terenu Gminy Namysłów. Burmistrz przypomniał, że teren w centrum Namysłowa jest to strefa zamieszkania, gdzie pieszy ma zawsze pierwszeństwo przed pojazdem i gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Jest to strefa w bezpośrednim zasięgu oddziaływania konserwatora zabytków, gdzie istnieje spór interesów mieszkańców i przedsiębiorców. Dodał, że niedawno gościł delegację mieszkańców Rynku, którzy przedstawili mu projekt organizacji ruchu w Rynku, który nie wyeliminował parkingów pod Ratuszem, ale spowolniłby ruch od Bramy Krakowskiej do Browaru. Chciałby się nad tym projektem pochylić przy udziale przedsiębiorców z Rynku.

Pan Józef Sypko poinformował, że mieszkańcy i przedsiębiorcy z centrum miasta cieszą się, że Rynek został otwarty. Chciał, aby radni przyjrzeli się opłatom parkingowym mieszkańców i przedsiębiorców oraz reklamom umieszczanym na samochodach.

Pani Jadwiga Bartosińska wnioskowała, aby wprowadzić możliwość bezpłatnego parkowania w centrum przez pół godziny.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady zakończył obrady IV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny

Protokołowała
Justyna Cieślak

Metryczka
 • wytworzono:
  27-02-2015
  przez: Justyna Cieślak
 • opublikowano:
  27-02-2015 07:55
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  12-02-2016 07:49
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2591
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu