Przejdź do treści strony WCAG

Projekt protokołu Nr VI/15 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 roku

Projekt protokołu Nr VI/15
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 2 kwietnia 2015 roku

Przed rozpoczęciem VI sesji Rady Miejskiej wystąpił uczeń klasy VI - Adrian Harhala, który na trąbce zagrał 2 utwory. Na pianinie akompaniowała mu p. Grażyna Kotecka. Nauczycielem Adriana jest p. Stanisław Szymanowski.

Przewodniczący Rady Sylwester Zabielny powitał przybyłych gości: Wojewodę Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego, Starostę Namysłowskiego Michała Ilnickiego wraz z radnymi powiatowymi, Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego z podległymi służbami, Zastępcę Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Henryka Serugę, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, mieszkańców Gminy Namysłów oraz radnych Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady stwierdził, że sonata wykonana przez Adriana Harhalę może być zadedykowana p. Teresie Hruby - Kierowniczce Biblioteki Publicznej w Namysłowie, która 4 marca 2015 r. odebrała Medal im. dr. Henryka Jordana. Jest to najwyższe odznaczenie, jakie może przyznać Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Przewodniczący dodał, że takie wyróżnienie otrzymał m.in. śp. Kazimierz Górski czy Jolanta Kwaśniewska. Przewodniczący, w imieniu wszystkich radnych, pogratulował p. Teresie Hruby przyznania tego zaszczytnego tytułu.

Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński przekazał wyrazy uznania wraz z listem gratulacyjnym.

Następnie Przewodniczący Rady wyczytał nazwiska sołtysów, którzy zakończyli kadencję. Burmistrz, dziękując za dotychczasową działalność, wręczał pisemne podziękowania. Natomiast Wojewoda Opolski wręczał publikację, której jest współautorem, pt. "Odnowa wsi. Przestrzeń, ludzie, działania".

Następnie o odebranie podziękowań zostali poproszeni ustępujący przewodniczący osiedli.

Wojewoda Opolski złożył wszystkim życzenia świąteczne oraz życzył wiosny w sercu i  przyrodzie. Przyznał, że ucieszył go fakt, że Gmina Namysłów zdecydowała się na organizowanie Konwentu Sołtysów. Poinformował, że wszędzie gdzie zostały one utworzone, sprawdziły się, np. w Kluczborku. Wyraził nadzieję, że w publikacji, której jest współautorem, sołtysi znajdą dla siebie przydatne informacje. Pogratulował wyboru wszystkim sołtysom. Poinformował, że chciałby, aby Nowy Folwark, którego jest mieszkańcem, został wsią przyjazną seniorom. Przyznał, że jest to jego propozycja, a wsi pod takim tytułem w Polsce jeszcze nie ma. Zaprosił wszystkich seniorów powiatu namysłowskiego, władze Gminy Namysłów oraz społeczność Nowego Folwarku, w dniu 2 maja br., do świetlicy wiejskiej, w celu zrealizowania tego konceptu.

Następnie listy gratulacyjne odebrali nowo wybrani sołtysi Gminy Namysłów oraz nowo wybrani przewodniczący zarządów osiedli.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady otworzył sesję, stwierdzając, na podstawie listy obecności, że uczestniczy w niej 21 radnych, co oznacza prawomocność obrad (załącznik nr 1 do protokołu). Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. Wnioskował o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie do pkt. 3 projektu uchwały nr 19).
"Za" wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały nr 19) głosowało 21 radnych.

Radny Wiciak wnioskował o uczczenie minutą ciszy 10. rocznicy śmierci Jana Pawła II.

Przewodniczący Rady przychylił się do tego wniosku.

(Obecni na sesji minutą ciszy uczcili pamięć Jana Pawła II).

Po zmianie porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) powołania Namysłowskiej Rady Seniorów,
  2) powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  3) zajęcia stanowiska dotyczącego aktualnej sytuacji w Namysłowskim Centrum Zdrowia S. A. z siedzibą w Namysłowie,
  4) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów,
  5) zmiany uchwały w sprawie utworzenia sołectw i osiedli,
  6) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie,
  7) dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Namysłów do stanu faktycznego,
  8) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów",
  9) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
  10) poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  11) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
  12) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark,
  13) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Jednostki Wojskowej we wsi Jastrzębie,
  14) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów,
  15) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2015 roku,
  16) przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Stobrawski Zielony Szlak",
  17) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  18) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,
  19) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2014 r. oraz ocena potrzeb.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów za rok 2014.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 9. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad VI sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie obrad sesji od punktu 2. do punktu 6. Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Edwardowi Markowi.

Ad. 2.

Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od dnia 26 lutego 2015 r. do dnia 2 kwietnia 2015 r., oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na V sesji w dniu 26 lutego 2015 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Burmistrz Kruszyński przedstawił dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury p. Marcina Piekarka.

Ad. 3.

Wiceprzewodniczący Marek poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń w kolejności, w jakiej odbywały się komisje, i tak:

 1. Maria Teodorczyk - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że członkowie Komisji Oświaty spotkali się w dniu 26 marca br. Podczas posiedzenia członkowie komisji spotkali się z przedstawicielami kół zainteresowań działających przy Namysłowskim Ośrodku Kultury. Zapoznali się z refleksjami i spostrzeżeniami po organizacji ferii zimowych w świetlicach wiejskich, a także z planami dalszego funkcjonowania Izby Regionalnej i Izby Techniki Młynarskiej. Członkowie komisji zaopiniowali również projekty uchwał na bieżącą sesję.
 2. Krzysztof Dzidowski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że komisja swoje posiedzenie odbyła w dniu 27 marca br. Na posiedzeniu członkowie komisji zapoznali się z działalnością Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poprzedniej kadencji - omawiano wybrane tematy. Pozytywnie zaopiniowano również projekty uchwał na bieżącą sesję, z wyjątkiem projektu uchwały nr 3).
 3. Tomasz Wiciak - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że komisja swoje posiedzenie odbyła w dniu 30 marca br. Podczas posiedzenia członkowie komisji zrealizowali temat pn. "Ocena stanu świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy Namysłów". Temat został zrealizowany na podstawie materiału przygotowanego przez pracowników Namysłowskiego Ośrodka Kultury. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali także przedłożone projekty uchwał.
 4. Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że posiedzenie komisji odbyło się w dniu 31 marca br. Podczas posiedzenia członkowie komisji przeprowadzili analizę sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Namysłów. Drugim tematem zrealizowanym przez członków komisji było zapoznanie z informacją z działalności Namysłowskiego Ośrodka Kultury, przedstawienie modelu zarządzania w latach 2010-2014 oraz planowane zmiany w zarządzeniu. Przedstawiono schemat organizacyjny Namysłowskiego Ośrodka Kultury oraz harmonogram planowanych wydarzeń kulturalnych i imprez masowych, a także przedstawiono zasady gospodarowania mieniem NOK. Podczas posiedzenia członkowie komisji zaopiniowali również projekty uchwał na bieżącą sesję Rady Miejskiej; wszystkie uchwały od nr 1) do nr 19), z wyłączeniem projektu uchwały nr 3), zaopiniowano pozytywnie. Projekt uchwały nr 3) został nierozstrzygnięty. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali również wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.
 5. Leokadia Czarny - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przekazała, że komisja obradowała w dniu 1 kwietnia br. Podczas tego posiedzenia członkowie komisji przeprowadzili kontrolę stanu i działalności świetlic wiejskich na terenie Gminy Namysłów. Przeprowadzili także analizę skarg kierowanych do Burmistrza Namysłowa w 2014 r. oraz zapoznali się z informacją Burmistrza Namysłowa w sprawie działań podjętych w stosunku do Kierownika Centrum Turystyki i Rekreacji "Delfin" w związku z doniesieniami prasowymi. Pozytywnie zaopiniowano także projekty uchwał na bieżącą sesję.

Wiceprzewodniczący Marek przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) powołania Namysłowskiej Rady Seniorów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 53/VII/15.

2) powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 54/VII/15.

3) zajęcia stanowiska dotyczącego aktualnej sytuacji w Namysłowskim Centrum Zdrowia S. A. z siedzibą w Namysłowie:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 11 radnych głosowało "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała nie została podjęta.

4) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 55/VII/15.

5) zmiany uchwały w sprawie utworzenia sołectw i osiedli:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 56/VII/15.

6) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 57/VII/15.

7) dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Namysłów do stanu faktycznego:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 58/VII/15.

8) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów":
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 59/VII/15.

9) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 60/VII/15.

10) poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 61/VII/15.

11) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 62/VII/15.

12) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 63/VII/15.

13) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Jednostki Wojskowej we wsi Jastrzębie:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 64/VII/15.

14) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 65/VII/15.

15) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2015 roku:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 66/VII/15.

16) przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Stobrawski Zielony Szlak":
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 67/VII/15.

17) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:
Skarbnik gminy poinformowała, że radni otrzymali zmieniony projekt uchwały. Zmiany, które zostały w nim zawarte, zostały omówione podczas posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej. Zmiana wynika z dostosowania przyjętych dotacji przez Gminę Namysłów. W związku z tym należało zmienić stronę dochodową i stronę wydatkową o kwotę 73 tys. 120 zł.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 68/VII/15.

18) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 69/VII/15.

19) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 70/VII/15.

Ad. 4.

Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie przyjęto bez uwag.

Ad. 5.

Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2014 r. oraz ocena potrzeb.

Sprawozdanie przyjęto bez uwag.

Ad. 6.

Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów za rok 2014.

Sprawozdanie przyjęto bez uwag.

Ad. 7.

W tym punkcie obrad sesji Przewodniczący Zabielny wrócił do prowadzenia sesji. Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęły 4 interpelacje od radnego Jakuba Włodarczyka w sprawach:

 • zamontowania latarni przy ul. Braterskiej oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa (znak pisma: Or.0003.9.2015 z dnia 9.03.2015 r.),
 • zamontowania gabloty informacyjnej przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Oławskiej oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa (znak pisma: Or.0003.10.2015 z dnia 9.03.2015 r.),
 • wyrównania nierówności na ul. Zapolskiej oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa (znak pisma: Or.0003.11.2015 z dnia 9.03.2015 r.),
 • zamontowania oświetlenia na boisku znajdującym się przy zbiegu ul. Kościuszki i ul. Długosza oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa (znak pisma: Or.0003.12.2015 z dnia 9.03.2015 r.).

Radny Włodarczyk podziękował za odpowiedzi na złożone interpelacje i za zamontowanie gabloty informacyjnej przy zbiegu ulic Podleśnej, Oławskiej i Sosnowej.

Przewodniczący przedstawił także 4 interpelacje, które wpłynęły od radnej Danuty Łukasiak w sprawach:

 • naprawy drogi gminnej w Ziemiełowicach oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa (znak pisma: Or.0003.16.2015 z dnia 31.03.2015 r.),
 • wyczyszczenia lub zasypania stawu w Łączanach oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa (znak pisma: Or.0003.17.2015 z dnia 1.04.2015 r.),
 • uruchomienia transportu z Namysłowa do Jastrzębia, Łączan i Ziemiełowic oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa (znak pisma: Or.0003.18.2015 z dnia 31.03.2015 r.),
 • budowy chodnika w Jastrzębiu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 454 oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa (znak pisma: Or.0003.19.2015 z dnia 1.04.2015 r.).

Radna Łukasiak podziękowała za dostarczone przed sesją odpowiedzi. Poinformowała, że jedna z nich jej nie satysfakcjonuje. Sprecyzuje konkretnie swój wniosek.

Przewodniczący przedstawił także 2 interpelacje, które wpłynęły od radnej Urszuli Łyżniak w sprawach:

 • przygotowania Gminy Namysłów na nowe rozdanie unijnych funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa (znak pisma: Or.0003.20.2015 z dnia 31.03.2015 r.),
 • podania do publicznej wiadomości informacji na temat prac budowlanych na drogach osiedlowych pomiędzy ulicami Oławską a Grunwaldzką oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa (znak pisma: Or.0003.21.2015 z dnia 1.04.2015 r.).

Przewodniczący dodał, że wpłynęły 2 interpelacje radnego Edwarda Marka w sprawach:

 • wprowadzenia zmiany do umowy dotyczącej oczyszczania miasta oraz zimowego utrzymania dróg gminnych z dnia 30.12.2011 r. zawartej między Gminą Namysłów a spółką „Ekowod” oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa (znak pisma: Or.0003.13.2015 z dnia 11.03.2015 r.),
 • zabezpieczenia pojemników na odpady przed przewróceniem na pobliskie groby oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa (znak pisma: Or.0003.14.2015 z dnia 11.03.2015 r.).

Przewodniczący poinformował, że wpłynęła również interpelacja radnego Konrada Gęsiarza w sprawie zgłoszenia lokalizacji przy ul. Kolejowej do konkursu "Podwórko Nivea" oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa (znak pisma: Or.0003.15.2015 z dnia 18.03.2015 r.).

Radny Gęsiarz podziękował Burmistrzowi za przychylenie się do jego prośby i zgłoszenie lokalizacji przy ul. Kolejowej do konkursu "Podwórko NIVEA".

Przewodniczący Rady zachęcał do głosowania i prosił radnego Gęsiarza, aby przybliżył zasady głosowania.

Radny Gęsiarz poinformował, że głosować można jeden raz dziennie z jednego urządzenia. Aby oddać głos, należy wejść na stronę internetową www.nivea.pl/podworko. Poinformował również, że w dniu poprzednim serwer nie działał prawidłowo. Konkurs podzielony jest na II etapy. I etap obejmuje miesiąc kwiecień i zostanie z niego wyłonionych 20 lokalizacji, które otrzymają najwięcej głosów. II etap obejmuje miesiąc maj i również wyłonionych zostanie 20 lokalizacji, które otrzymają największą liczbę głosów. Wyraził nadzieję, że Gmina Namysłów już w I etapie zapewni sobie budowę placu zabaw.

Przewodniczący poinformował, że wpłynęła również interpelacja radnej Ewy Wolskiej w sprawie naprawy chodnika w Kamiennej, wzdłuż drogi krajowej nr 39. Radna nie otrzymała jeszcze odpowiedzi na pismo.

Radna Łyżniak podziękowała za odpowiedzi na interpelacje oraz za wyrównanie nawierzchni na osiedlu przy ul. 1 Maja.

Radny Gęsiarz prosił o interpretację prawną, czy niezwołanie sesji na wniosek grupy radnych Rady Miejskiej było zasadne i zgodne z prawem.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady, odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Gęsiarza w punkcie 7 porządku obrad sesji, poinformował, że grupa 9 radnych Rady Miejskiej złożyła wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Do zwołania sesji nie doszło, adresaci wniosku otrzymali stosowną odpowiedź. Postulaty, które były wnoszone w porządku obrad, zostały zrealizowane - proponowany projekt uchwały w sprawie sytuacji w Namysłowskim Centrum Zdrowia S. A. wprowadzono do porządku obrad bieżącej sesji, natomiast przedstawienie przez Burmistrza informacji bieżącej w sprawie działań podjętych w stosunku do Kierownika Centrum Turystyki i Rekreacji "Delfin" w związku z doniesieniami prasowymi odbyło się na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Stwierdził, że do wyłącznej kompetencji przewodniczącego należy zwołanie sesji. W tym przypadku nie znalazł podstaw do jej zwołania w trybie nadzwyczajnym. Przypomniał, że data kolejnej sesji była podana już w lutym. Poinformował również, że zwołanie sesji to koszt w wysokości ok. 12 tys. zł. W kwestii szpitala również wszelkie informacje były przekazane, odbyło się spotkanie z dotychczasowym prezesem Kamilem Dybizbańskim, przekazana była nieoficjalna informacja, że szpital zakończy bilans finansowy za 2014 r. wynikiem dodatnim. Burmistrz Kruszyński ustala spotkanie z obecnym prezesem p. Krzysztofem Kuchczyńskim, którego tematem ma być wizja rozwoju namysłowskiego szpitala. Dodał, że kwota w wysokości 1 mln zł na dofinansowanie szpitala jest zarezerwowana w budżecie gminy.

Radny Gęsiarz nalegał na opinię prawną radcy prawnego; dodał, że jeśli nie jest on w stanie wydać opinii, to prosi o poinformowanie o tym.

Radca Prawny Michał Bednarski poinformował, że zwołanie sesji nadzwyczajnej należy do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego Rady Miejskiej. Jeśli radnym chodzi o to, czy z powodu niezwołania sesji przysługują środki odwoławcze, to poinformował, że nie przysługują.

Radny Gęsiarz stwierdził, że Radca Prawny nie odpowiada na zadane przez niego pytanie. Powtórzył pytanie, czy niezwołanie sesji na wniosek grupy radnych Rady Miejskiej było zasadne i zgodne z prawem. Prosił o odpowiedź na piśmie.

Radca Prawny Michał Bednarski prosił o stosowny wniosek.

Radny Gęsiarz stwierdził, że wniosek złożył w punkcie 7 porządku obrad sesji.

Radny Konopka wnioskował, aby obecny na sesji Starosta Namysłowski Michał Ilnicki ustosunkował się do projektu uchwały, który złożyła grupa radnych.

Starosta Namysłowski Michał Ilnicki przyznał, że zwołanie sesji nadzwyczajnej leży w kompetencji Przewodniczącego Rady. Dodał również, że jej zwołanie jest jednym z elementów demokracji.

Przewodniczący Rady poprosił, aby starosta odniósł się do kwestii szpitala.

Starosta Ilnicki stwierdził, że szpital jest najważniejszą jednostką, która podlega pod Starostwo Powiatowe oraz, w dużej części, pod Gminę. Starosta przyznał, że wraz z prezesem NCZ S. A. nie bardzo wierzą w dofinansowanie szpitala obiecaną kwotą 1 mln zł. Zwrócił się do radnych, aby pieniądze, które zadeklarowali, przekazać na dofinansowanie szpitala w najbliższym czasie. Poinformował, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Burmistrz Kruszyński wnioskował, aby powołać 2-osobowy zarząd w spółce NCZ. Przyznał, że nie jest temu przeciwny, ale są to dodatkowe koszty. Starostwo dąży do tego, aby jak najwięcej pieniędzy było przeznaczone na leczenie pacjentów, a nie na personel czy kierownictwo. Stwierdził, że Burmistrz, chcąc powołać 2-osobowy zarząd, boi się, na co zostaną przeznaczone pieniądze z Gminy. Dodał, że Gmina, jako ofiarodawca, ma prawo wskazać cel, na jaki mają zostać przekazane pieniądze. Poinformował również, że jedyną przeszkodą w powołaniu Wiceprezesa jest brak środków finansowych w szpitalu. Starosta poinformował również, że dla niego nie jest najważniejsze, czy szpital zakończy rok bilansem dodatnim czy ujemnym. Ważne jest, aby pacjenci byli leczeni od stycznia do grudnia. Nie wyobraża sobie sytuacji, aby w połowie roku trzeba było rezygnować z niektórych usług po to, aby nie ponieść strat. Prezes Krzysztof Kuchczyński spotkał się z dyrektorem NFZ w sprawie onkologii, pacjenci, którzy muszą dojeżdżać na chemioterapię, będą mogli ją odbyć w namysłowskim szpitalu. Zwrócił się do Burmistrza z pytaniem, czy szpital otrzyma pieniądze z Gminy, czy nie. Przypomniał, że w latach 2006-2011 zainwestowano w szpital 11 mln zł, z tego dofinansowanie z gminy wyniosło 1,5 mln zł oraz środki na doposażenie gabinetu kardiologii. Burmistrz Kuchczyński nie stawiał wtedy żadnych warunków.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że cieszy się, że projekt uchwały nr 3) nie został podjęty, bo przypomina on Burmistrzowi to, co sam mówił, i co zostanie dotrzymane. Poinformował, że radni, podejmując uchwałę budżetową, zarezerwowali środki finansowe w kwocie 1 mln zł na dofinansowanie szpitala. Te pieniądze są zarezerwowane w budżecie i zostaną przekazane. Dodał, że na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odwołany został dotychczasowy prezes p. Kamil Dybizbański, który zainicjował onkologię w Namysłowie, oddział chemioterapii jako filię onkologii w Opolu. Prezes Kuchczyński przyszedł na gotowe. Dodał, że cieszy się, że obecny prezes kontynuuje wizję rozwoju szpitala, którą rozpoczął prezes Dybizbański. W poprzedniej kadencji to Burmistrz Kruszyński, wtedy jako Starosta, chciał ratować szpital i podnieść kapitał zakładowy spółki o 100%, a Burmistrz Kuchczyński postawił warunek, że tylko wtedy wyrazi na to zgodę, jeśli otrzyma władzę nad szpitalem. Żądał zmiany stosunków własnościowych i wtedy zgodziłby się na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Ówczesny Burmistrz - p. Kuchczyński nie wyrażał zgody, aby Starosta jednoosobowo podniósł swój kapitał. Poinformował, że nie było wtedy innego wyjścia, jak udzielić szpitalowi pożyczki, którą w konsekwencji Starostwo umorzyło. Przyznał Staroście Ilnickiemu rację, że podczas kampanii wyborczej złożył obietnicę, że co roku Gmina przekaże 1 mln zł na rzecz szpitala. To radni Rady Miejskiej w Namysłowie zadecydowali o dofinansowaniu szpitala i wspólnie podejmą decyzję, kiedy przekażą pieniądze i na jaki cel. Przyznał, że chciałby, aby tak jak to wprowadzono w spółce „Ekowod”, również w Namysłowskim Centrum Zdrowia powołać zarząd 2-osobowy i wprowadzić funkcję wiceprezesa. Wtedy gmina będzie miała swojego przedstawiciela w spółce. Wtedy prezes i wiceprezes będą pracować za wynagrodzenie, które obecnie pobiera 1 osoba. Powiedział, że na Najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeśli Starosta podtrzyma swoje zdanie o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o 100%, Gmina Namysłów również jest gotowa na jego podwyższenie, po uprzednim spotkaniu z prezesem Kuchczyńskim. Dodał, że na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie mógł podwyższyć kapitału zakładowego spółki, ponieważ nie znał osoby prezesa. Dodał, że chce się spotkać z p. Kuchczyńskim i poznać jego wizję prowadzenia spółki. Wnioskuje również o powołanie stanowiska wiceprezesa. Dodał, że przez całą poprzednią kadencję Burmistrz Kuchczyński obiecywał, że przekaże na rzecz szpitala pół miliona zł, ale nie doczekano się tego. Burmistrz Julian Kruszyński poinformował, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przegłosowane zostanie podwyższenie kapitału zakładowego spółki; 100 tys. zł przekazano na umorzenie podatku od nieruchomości dla szpitala, a 600 tys. zł zostanie przeznaczone na zakup najpotrzebniejszego sprzętu medycznego. Dodał, że Gmina na pewno przekaże pieniądze na dofinansowanie szpitala, jednak należy je wydać mądrze i trzeba się dokładnie zastanowić, jaki niezbędny sprzęt medyczny należy zakupić. Poinformował również, że w namysłowskim szpitalu pracuje wykwalifikowana kadra, ale nawet najlepsi specjaliści potrzebują odpowiedniego sprzętu do pracy.

Radny Konopka poinformował, że prezes szpitala, aby załagodzić konflikt pracowniczy zaciągnął kredyt, który trzeba spłacać.

Burmistrz Kruszyński odpowiedział, że nie da prezesowi Kuchczyńskiego pieniędzy na pokrycie długów wynikających z pobranych przez niego zobowiązań. Gmina wykupi dodatkową emisję akcji o wartości 300 tys. zł celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki o 100%. Przypomniał, że spółka w 2008 r. została założona na niskim kapitale. Poinformował, że niepokoi go fakt, że szpital jest na dużym deficycie i jeśli prezes go pogłębił, to może się okazać w połowie roku, że minus finansowy osiągnie ok. 600-800 tys. zł i podwyższenie kapitału zakładowego nie wystarczy.

Starosta Ilnicki stwierdził, że jeśli jedyną przeszkodą w przekazaniu pieniędzy jest spotkanie z prezesem Kuchczyńskim, to on deklaruje się, że zorganizuje to spotkanie.

Burmistrz Kruszyński odpowiedział, że to nie jest przeszkoda. Przyznał, że z p. Kuchczyńskim pozostali w przyzwoitych kontaktach. Dodał, że prezes musi zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, bo to Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o podniesieniu kapitału zakładowego. Zwołanie Zgromadzenia to przynajmniej 10 dni, oprócz tego potrzebny jest czas do wykupu emisji akcji. Dodał, że jego rada jest taka, aby prezes nie czekał ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Starosta Namysłowski poinformował, że z wypowiedzi Burmistrza zrozumiał, że przed Walnym chce on jeszcze spotkać się z Prezesem, aby poznać jego wizję rozwoju szpitala. Zaproponował, aby p. Dybizbański został wiceprezesem NCZ S. A.

Radna Teodorczyk wnioskowała, aby przedstawiciele dwóch samorządów w Namysłowie dogadali się i aby zaowocowała dobra wola obu panów w tej sprawie.

Radny Gęsiarz, w imieniu swoim oraz grupy radnych, którzy złożyli projekt uchwały nr 3), poinformował, że cieszą się, że pomimo, iż projekt uchwały nie został podjęty, to najwięksi akcjonariusze szpitala nawiązali nić porozumienia.

Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęła skarga p. Katarzyny i Mariusza Impato na działalność Przedszkola w Bukowie Śl. Zaproponował, aby, zgodnie z właściwością, przekazać skargę do zbadania przez Komisję Rewizyjną. Propozycję przyjęto bez uwag.

Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej:

 • z Regionalnej Izby Obrachunkowej (znak pisma: NA.I-4212-78-O/15 z dnia 23.02.2015 r.) - pozytywna opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu,
 • z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (znak pisma: NK.III.4100.57.2015.LM z dnia 11.03.2015 r.) - prośba o informację na temat posiadanego prawa radnych do głosowania  oraz odpowiedź Przewodniczącego Rady (znak pisma Or.0004.9.2015 z dnia 12.03.2015 r.),
 • z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (znak pisma: NK.III.4100.58.2015.AR z dnia 11.03.2015 r.) - pytanie, czy projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2015 roku był zaopiniowany przez właściwe podmioty, stosownie do ustawy o ochronie zwierząt oraz odpowiedź Przewodniczącego Rady (znak pisma: Or.0007.32.2015 z dnia 12.03.2015 r.),
 • z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (znak pisma: NK.III.4131.1.14.2015.AR z dnia 16.03.2015 r.) - informacja o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec Uchwały nr 45/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26.02.2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2015 roku,
 • z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (znak pisma: NK.III.4131.1.15.2015.AR z dnia 16.03.2015 r.) - informacja o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec Uchwały nr 46/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów,
 • od Rowerowego Patrolu z zaproszeniem do wzięcia udziału w uroczystym otwarciu sezonu rowerowego 2015 w dniu 26 kwietnia br. w namysłowskim Rynku,
 • Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej - zaproszenie na uroczystości upamiętniające 75. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 5. rocznicę katastrofy smoleńskiej w dniu 12 kwietnia br.

Przewodniczący przypomniał, że do 30 kwietnia br. radni mają obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe, do którego należy dołączyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w 2014 r. Podziękował za wszystkie życzenia z okazji świąt Wielkiejnocy. Poinformował, że w dniu 20 kwietnia br. o godz. 10 odbędzie się II Konwent Sołtysów.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że w dniu 9 kwietnia br. o godz. 10 odbędzie się II wizyta studyjna związana z działalnością spółki "Ekowod". Tematem wyjazdu będzie gospodarka wodno-ściekowa. Burmistrz przekazał życzenia świąteczne.

Ad. 9.

Uwag do protokołu nie wniesiono. Protokół został przyjęty.

Ad. 10.

Radny Wiciak podziękował Burmistrzom, p. Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - Bogusławie Ciupie oraz pracownikom tego wydziału za sprawne przeprowadzenie wyborów na sołtysa we wszystkich sołectwach Gminy Namysłów.

Radny Drapiewski poinformował, że kilka dni temu Sejm przyjął uchwałę o ochronie krajobrazu. Obecnie ustawa przechodzi proces legislacyjny, a niedługo zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Dodał, że umowy na dotychczasowe korzystanie z zasobów krajobrazowych miasta i gminy wygasają. Zwrócił uwagę na pkt 2 ustawy, który otwiera przed gminą możliwość ustalenia, w drodze uchwały, zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz wprowadzenia opłat od reklam. Złożył wniosek o podjęcie prac nad stworzeniem regulaminu w formie uchwały, o którym mowa wyżej. Poinformował, że z jego informacji wynika, że wiele umów reklamowych wygasa niebawem i prosił, aby kolejne umowy, zwłaszcza te wieloletnie, były podpisywane zgodnie z uchwałą o ochronie krajobrazu.

Radny Dzidowski, w imieniu wszystkich byłych przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów, podziękował wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Namysłowie za cierpliwość i wszelką pomoc. Wyraził nadzieję, że nowo wybrani przewodniczący osiedli i sołtysi, będą również wspomagani przez pracowników Urzędu.

Członek Rady Sołeckiej w Smarchowicach Wielkich Władysław Siejka zapytał, na jakiej podstawie prawnej przeprowadzane są wybory sołtysów i do rad sołeckich. Dlaczego musi być 25% osób uprawnionych do głosowania, a jak tyle osób nie ma, to przekłada się wybory o 1 h. Stwierdził, że jest to demokracja kontrolowana. Dlaczego na 400 osób uprawnionych, 15 osób wybiera sołtysa. Następnie poinformował, że kupił budynek gospodarczy o powierzchni 10 arów, ma akt notarialny. Został on jednak wypisany z ewidencji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dodał, że w poprzedniej kadencji, kiedy można było składać wnioski do planu, złożył pismo, dotyczące braku budynku gospodarczego w planie. Na zebraniu dotyczącym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wniosek został przegłosowany. Obecnie płaci ubezpieczenie za budynek, który kupił do remontu. Poinformował, że zdaniem pracowników Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Namysłowie budynek ten nie odpowiadał definicji budynku. Pan Siejka poinformował jednak, że przepisy mówią, że tylko na wniosek właściciela gruntu można nanieść bądź wykreślić budynek z ewidencji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stwierdził, że w tym przypadku zostało złamane prawo. Poinformował, że odwołał się do Geodety Wojewódzkiego i szykuje skargę do Wojewody Opolskiego. Poinformował, że nie płaci podatku od nieruchomości, czym Rada Miejska powinna być zainteresowana.

Przewodniczący Rady, odpowiadając na pytanie dotyczące wyborów, zauważył, że  skoro tylko 15% wybiera sołtysa, to znaczy, że dana społeczność nie jest wystarczająco zintegrowana. Zaznaczył przy tym, że wstrzymałby się z używaniem sformułowania, że jest to demokracja kontrolowana. Dodał, że jeśli p. Siejka chciał zostać sołtysem, to jedynym warunkiem było przekonanie do swojej kandydatury odpowiedniej ilości mieszkańców.

Pan Władysław Siejka poruszył sprawę własności gruntu przylegającego do zabytkowego parku krajobrazowego w Smarchowicach Wielkich.

Pani Jadwiga Bartosińska podziękowała za umieszczenie w "Gazecie Namysłowskiej" artykułu na temat zanieczyszczenia środowiska. Poparła radną Marię Teodorczyk i wyraziła nadzieję, że skończy się w końcu wojna namysłowsko-namysłowska o szpital. Zaproponowała, aby zastanowić się nad sprywatyzowaniem przychodni kardiologicznej, co być może zmniejszy kolejki do lekarza.

Radna Łukasiak poinformowała, że poprzedni Komendant Komendy Powiatowej Policji informował o zmianie dzielnicowego na terenie Jastrzębia. Dodała, że najprawdopodobniej od 1 marca br. zmienił się dzielnicowy, a jako sołtys Jastrzębia nie została o tym poinformowana. Podziękowała wszystkim radnym, którzy uczestniczyli w pogrzebie jej teścia.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że widział na stronie internetowej Urzędu Miejskiego wersję elektroniczną nowego wydania "Gazety Namysłowskiej" i są tam fotografie nowych dzielnicowych z informacjami kontaktowymi oraz wpisane są rejony, które dany dzielnicowy obsługuje.

Pan Zdzisław Jeziorski przypomniał, że na poprzedniej sesji poinformowano, że w Gminie Namysłów znajduje się 11 osób bezdomnych, a jest ich 20. Tylko 7 z nich ma zasiłek chorobowy, a 8 korzysta z obiadów. Żadnej innej żywności te osoby nie pobierają. Zapytał, jak można pomóc tym osobom.

Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zofia Sławenta-Birska poinformowała, że każda z tych osób może skorzystać z obiadu.

Zdzisław Jeziorski stwierdził, że osoba otrzyma obiad tylko wtedy, jeśli zostanie zarejestrowana w Urzędzie Pracy, a ci, którzy nie są zameldowani, nie mogą się w Urzędzie Pracy zarejestrować.

Pani Zofia Sławenta-Birska poinformowała, że taka osoba musi podpisać zgodę na rozpoczęcie terapii, leczenia.

Następnie Pan Jeziorski poruszył temat osoby, która 3 razy popełniała samobójstwo; dodał, że wysyła osoby na leczenie, a od Ośrodka Pomocy Społecznej nie otrzymuje żadnej pomocy.

Ad. 11.

Przewodniczący Rady przekazał wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia wielkanocne, poinformował, że kolejna sesja odbędzie się w dniu 21 maja br. i zakończył obrady VI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny

Protokołowała
Justyna Cieślak