Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.4.2015 Namysłów, dnia 11.05.2015 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu VII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) zwołuję VII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się w dniu 21 maja 2015 r. (czwartek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  2) ustalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług,
  3) zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie,
  4) zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Namysłów,
  5) określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,
  6) powołania koordynatorów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  7) odstąpienia od realizacji projektu pod nazwą "LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND",
  8) wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia Gminy Namysłów z Gminą Nielisz,
  9) wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia Gminy Namysłów z Gminą Krosno,
  10) wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia Gminy Namysłów z Gminą Porąbka,
  11) wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia Gminy Namysłów z Gminą Łęczna,
  12) wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Namysłów w spółce "Led Pack Management Namysłów sp. z o. o." z siedzibą w Namysłowie,
  13) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
  14) przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Kamiennej,
  15) przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele filialnym pw. Krzyża Świętego w Smarchowicach Śląskich,
  16) przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele filialnym pw. Trójcy Świętej w Baldwinowicach,
  17) przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie,
  18) przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Ligocie Książęcej,
  19) przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele filialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krasowicach,
  20) skargi na działalność dyrektora i pracowników Przedszkola w Bukowie Śląskiej,
  21) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  22) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015, za rok 2014.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Namysłów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad VII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny

Metryczka
 • wytworzono:
  12-05-2015
  przez: Justyna Cieślak
 • opublikowano:
  12-05-2015 12:07
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1696
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu