Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczono dzień wyborów na niedzielę
25 października 2015 r.


Zmiana siedziby lokalu obwodowej komisji wyborczej

Informujemy, że nastąpiła zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej dla obwodu głosowania nr 4. Siedziba została przeniesiona z Zespołu Szkół Rolniczych do Przedszkola Integracyjnego, ul. Parkowa 3, Namysłów.

Pełnomocnik ds. wyborów
- urzędnik wyborczy
w Gminie Namysłów
/-/ Adam Lupa


Namysłów, dnia 5 października 2015 r.

Informacja

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Nr 188/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 października 2015 r. zostały powołane składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Namysłów.

W związku z powyższym zwołuje się pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu
15 października 2015 r. (czwartek) następująco:

 • o godz. 9.00 - komisje od nr 1 - 6,
 • o godz. 10.00 - komisje od nr 7 - 12,
 • o godz. 11.00 - komisje od nr 13 - 18,
 • o godz. 12.00 - komisje od nr 19 - 24,
 • o godz. 13.00 - komisje od nr 25 - 28.

Posiedzenia komisji odbędą się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

W razie niemożności przybycia na pierwsze posiedzenie o przyczynie nieobecności należy powiadomić pisemnie (można elektronicznie na adres: ) Urząd Miejski w Namysłowie w terminie do
14 października 2015 r. Brak usprawiedliwienia spowoduje odwołanie członka ze składu komisji.

Na pierwszym posiedzeniu komisja:

 1. wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę, w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego; w razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie;
 2. omawia swoje zadania i tryb pracy, a także  obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w skład komisji;
 3. ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i nakładek na karty do głosowanie sporządzonych w alfabecie Braille’a, formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów;
 4. zapoznaje się z wytycznymi dla obwodowych komisji wyborczych;
 5. sporządza protokół z posiedzenia komisji.

Pełnomocnik ds. wyborów
- urzędnik wyborczy
w Gminie Namysłów
/-/ Adam Lupa


Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie uprzejmie informuje, że spis wyborców jest udostępniony dla mieszkańców Gminy Namysłów w okresie od 5 października 2015 r. do 23 października 2015 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 z tym, że w dniu 23 października 2015 r. spis będzie wyłożony do godz. 17:00.

Pełnomocnik ds. wyborów
- urzędnik wyborczy
w Gminie Namysłów
/-/ Adam Lupa


Komunikat
z dnia 2 października 2015 r.

Urząd Miejski w Namysłowie informuje, że stosownie do art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w dniu 5 października 2015 r. o godz. 10.00 w pok. nr 11 Urzędu Miejskiego w Namysłowie odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych o numerach: 26, 27 i 28, do których została zgłoszona liczba kandydatów przekraczająca dopuszczalny skład komisji, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.

Pełnomocnik ds. wyborów
- urzędnik wyborczy
w Gminie Namysłów
/-/ Adam Lupa


Dokumenty do pobrania:

 • Zarządzenie Nr 194/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 października 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 188/VII/15 Bursmitrza Namysłowa w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polski i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 188/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 • Obwieszczenie Burmistrza Namysłowa z dnia 16 września 2015 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Namysłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
 • Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 • Uchwała Nr 107/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4
 • Uchwała Nr 106/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 146/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej I Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.