Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.7.2015 Namysłów, dnia 21.08.2015 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu X sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) zwołuję X sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 3 września 2015 r. (czwartek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów,
  2) zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4,
  3) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  4) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów",
  5) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  6) skargi na działanie sołtysa wsi Mikowice,
  7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  8) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad X sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny