Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 61 i 91 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.), a także na podstawie wniosku złożonego przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie tranzytowej sieci wodociągowej w miejscowościach Baldwinowice - Głuszyna na działkach nr 898/4, 898/5, i 898/6 k.m. 2, położonych w miejscowości Głuszyna.

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zastępca Burmistrza Namysłowa
/-/ Artur Włodarczyk