Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.8.2015 Namysłów, dnia 28.09.2015 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) zwołuję XI sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 8 października 2015 r. (czwartek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie p. Januszowi Klimaszewskiemu tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".
 3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2016-2019,
  2) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję w latach 2016-2019,
  3) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję w latach 2016-2019,
  4) określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli,
  5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
  6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Jednostki Wojskowej we wsi Jastrzębie,
  7) wyrażenia zgody na zbycie na zasadzie pierwszeństwa nieruchomości zabudowanej oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej,
  8) zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia,
  9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
 5. Informacja za I półrocze 2015 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Namysłów za rok szkolny 2014/2015.
 7. Informacja z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Namysłowie za 2014 r.
 8. Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "Ekowod" sp. z o.o. w Namysłowie za 2014 r.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 11. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad XI sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny