Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Namysłowie (dz. 163/1)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem nr 50/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie, obejmującej działkę
nr 163/1, k. m. 1, o powierzchni 1,2200 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00042317/1.

Nieruchomość położona jest w peryferyjnej części miasta, poza obszarem zabudowanym, w pobliżu drogi powiatowej (ul. Grunwaldzkiej). Działka w kształcie trójkąta, nieużytkowana, na jej terenie znajduje się niewielki staw.

Dojazd do utwardzonej drogi i dostęp do sieci uzbrojenia technicznego (w odległości ok. 150 m) możliwy poprzez pas gruntowej drogi gminnej.

Nieruchomość położona na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej.

Cena wywoławcza - 373 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące 00/100 złotych)
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto - do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (23%).
Wadium - 38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy 00/100 złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2015 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
ul. Dubois nr 3, bud. B, pok. 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 16 listopada 2015 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o podatek VAT oraz koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 2.06.2015 r. został rozstrzygnięty negatywnie ze względu na brak wpłat wadium.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-77 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 7 października 2015 r.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński