Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt protokołu Nr XI/15 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2015 roku

Projekt protokołu Nr XI/15
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
8 października 2015 roku

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie Sylwester Zabielny otworzył sesję, stwierdzając, na podstawie listy obecności, że uczestniczy w niej 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad (załącznik nr 1 do protokołu). Przewodniczący powitał: Wicestarostę Namysłowskiego Bartłomieja Stawiarskiego, Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego z podległymi służbami, sekretarza gminy Adama Lupę, skarbnika gminy Iwonę Wilczyńską, naczelników Urzędu Miejskiego, radczynię Monikę Wojnowską, przewodniczących zarządów osiedli, sołtysów, prezesów spółek gminnych, dyrektorów placówek oświatowych, kierowników jednostek organizacyjnych, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztofa Gacka, Komendanta Straży Miejskiej Krzysztofa Jankowiaka, przedstawicieli Izby Rolniczej, mieszkańców Gminy Namysłów, radnych powiatowych oraz radnych Rady Miejskiej.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.

Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie do pkt. 4. projektu uchwały nr 11) - zmieniająca Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015.

"Za" wprowadzeniem zmiany do porządku obrad głosowało 20 radnych. Więcej zmian do porządku obrad nie zgłoszono.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie p. Januszowi Klimaszewskiemu tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".
 3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2016-2019,
  2) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję w latach 2016-2019,
  3) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję w latach 2016-2019,
  4) określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli,
  5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
  6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Jednostki Wojskowej we wsi Jastrzębie,
  7) wyrażenia zgody na zbycie na zasadzie pierwszeństwa nieruchomości zabudowanej oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej,
  8) zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia,
  9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,
  11) zmieniająca Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015.
 5. Informacja za I półrocze 2015 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Namysłów za rok szkolny 2014/2015.
 7. Informacja z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Namysłowie za 2014 r.
 8. Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "Ekowod" sp. z o.o. w Namysłowie za 2014 r.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 11. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad XI sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady przypomniał, że 1 października br. została zmieniona ustawa o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady poinformował, że na sali można podziwiać zwycięski wieniec dożynkowy wykonany przez mieszkańców sołectwa Ziemiełowice oraz - przed wejściem na dużą salę narad - fotogalerię z dożynek gminnych, które odbyły się w Kamiennej 12-13.09.2015 r. Następnie poinformował, że pracownik Urzędu Miejskiego - Adam Wojtowicz został uhonorowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, który odebrał 5 października z rąk Wojewody Opolskiego i Marszałka Województwa Opolskiego.

Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński, w imieniu wszystkich radnych, pracowników Urzędu i mieszkańców Gminy Namysłów, pogratulował Panu Adamowi Wojtowiczowi przyznania Medalu, odczytując list gratulacyjny.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę 109/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Januszowi Klimaszewskiemu.

Burmistrz Kruszyński podziękował radnym za przyjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Januszowi Klimaszewskiemu. Stwierdził, że gdyby radni mogli przyznawać tytuł dla zasłużonej rodziny, to na pewno, w przypadku rodziny Pana Klimaszewskiego, wybór ten byłby jak najbardziej trafiony.

Przewodniczący Rady odczytał list Posła na Sejm RP Łukasza Tuska skierowany do Pana Klimaszewskiego.

Pan Janusz Klimaszewski powiedział, że cieszy się, że tytuł "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" został przyznany przez radnych Rady Miejskiej, a 40 lat pracy na rzecz kultury fizycznej i sportu oraz promocji Gminy Namysłów na arenach sportowych całego świata zostało docenione. Przyznał, że jest to dla niego ważny dzień, gdyż został uhonorowany przez władze namysłowskie. Poinformował, że dotychczas był nagradzany przez Ministra Sportu, Wojewodę Opolskiego, Marszałka Województwa Opolskiego, a nigdy przez władze lokalne. Dodał, że podobny los spotkał jego ojca, który promował lekkoatletykę. Przyznany tytuł zadedykował zmarłemu ojcu. Wyraził radość z tego, że obecni radni Rady Miejskiej są "bezpartyjni" i pomagają krzewić kulturę fizyczną wśród namysłowian. Wyraził również nadzieję, że przy obecnej władzy sport w Namysłowie jeszcze bardziej rozkwitnie.

Ad. 3.

Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od dnia 3 września 2015 r. do dnia 8 października 2015 r., oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na X sesji w dniu 3 września 2015 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń w kolejności, w jakiej odbywały się komisje:

 1. Tomasz Wiciak - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że Komisja swoje posiedzenie odbyła 5 października br. Podczas posiedzenia zapoznano się z informacją o działalności Gminnej Spółki Wodnej oraz z informacją o stanie szkód na urządzeniach wodnych spowodowanych przez bobry; pozytywnie zaopiniowano również przedłożone projekty uchwał.
 2. Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że członkowie komisji w okresie pomiędzy sesjami również obradowali 5 października br. Podczas posiedzenia zapoznano się z działalnością  spółki "ZEC" za 2014 r., którą zaopiniowano pozytywnie, a także pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał na bieżącą sesję Rady Miejskiej.
 3. Danuta Łukasiak, która przewodniczyła posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w zastępstwie nieobecnej przewodniczącej Leokadii Czarny, przekazała, że członkowie Komisji na posiedzeniu 6 października pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał na bieżącą sesję.
 4. Maria Teodorczyk - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że członkowie Komisji spotkali się 6 października br. Podczas posiedzenia radni zapoznali się z informacją na temat stanu opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Namysłów. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał na bieżącą sesję.
 5. Krzysztof Dzidowski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja swoje posiedzenie odbyła 7 października br., podczas którego zapoznano się z informacją na temat zagospodarowania mieszkań z zasobów Gminy Namysłów w Jastrzębiu. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał na bieżącą sesję.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2016-2019:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 114/VII/15.

2) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję w latach 2016-2019:

Przewodniczący Rady poprosił radną Marię Teodorczyk - członka Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych o przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach oraz przeprowadzenie autoprezentacji.

Radna Teodorczyk przedstawiła protokół z posiedzenia Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019 oraz pozytywną opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Opolu, tj. o:

 1. Pani Annie Bursy,
 2. Pani Monice Duraj,
 3. Pani Krystynie Grzegorczyk,
 4. Pani Barbarze Leszczyńskiej,
 5. Panu Wojciechu Zającu,

oraz do Sądu Rejonowego w Kluczborku - Pani Krystynie Katryk (protokół wraz z opinią o kandydatach na ławników stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Radna Teodorczyk dodała, że wszyscy kandydaci zostali zaproszeni na sesję w celu autoprezentacji oraz przedstawiła informację, kto zgłosił poszczególnych kandydatów.

Następnie odbyła się autoprezentacja nw. kandydatów na ławników:

 • Pani Moniki Duraj,
 • Pana Wojciecha Zająca,
 • Pani Krystyny Katryk.

Kandydaturę Pani Barbary Leszczyńskiej przedstawiła radna Urszula Łyżniak, natomiast kandydaturę Pani Krystyny Grzegorczyk przedstawił radny Krzysztof Dzidowski.

Ze względu na nieobecność nie odbyła się autoprezentacja Pani Anny Bursy.

Radna Teodorczyk poinformowała, że Kolegium Sądu Okręgowego na kadencję w latach 2016-2019 ustaliło dla Rady Miejskiej w Namysłowie wybór dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku oraz czterech ławników do Sądu Okręgowego w Opolu. Do Urzędu Miejskiego w ustawowym terminie wpłynęło odpowiednio 5 i 1 kandydatura.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej oraz zaproponował, aby Komisja, w niezmienionym składzie, przeprowadziła głosowanie w wyborach zarówno do Sądu Okręgowego w Opolu, jak też do Sądu Rejonowego w Kluczborku.

Radny Wiciak do składu Komisji Skrutacyjnej zgłosił radnego Lecha Konopkę.

Radna Łukasiak zgłosiła radnego Kazimierza Drapiewskiego.

Radna Teodorczyk zgłosiła radną Ewę Wolską.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracy Komisji Skrutacyjnej.

Komisja Skrutacyjna, po ukonstytuowaniu się, poinformowała o sposobie głosowania. Następnie przeprowadziła głosowanie do Sądu Okręgowego w Opolu. Po kolei, zgodnie z listą obecności, radni głosowali w sposób tajny.

Po ustaleniu wyników głosowania i sporządzeniu protokołu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Lech Konopka odczytał protokół, z którego wynikło, że ławnikami do Sądu Okręgowego w Opolu zostały Panie: Monika Duraj oraz Krystyna Grzegorczyk.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję w latach 2016-2019.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 115/VII/15.

3) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję w latach 2016-2019:

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku. Po kolei, zgodnie z listą obecności, radni głosowali w sposób tajny.

Po ustaleniu wyników głosowania i sporządzeniu protokołu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Lech Konopka odczytał protokół, z którego wynikło, że ławnikiem do Sądu Rejonowego w Kluczborku została Pani Krystyna Katryk.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję w latach 2016-2019.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 116/VII/15.

4) określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 117/VII/15.

5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 118/VII/15.

6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Jednostki Wojskowej we wsi Jastrzębie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 119/VII/15.

7) wyrażenia zgody na zbycie na zasadzie pierwszeństwa nieruchomości zabudowanej oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 120/VII/15.

8) zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 121/VII/15.

9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 122/VII/15.

10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 123/VII/15.

11) zmieniająca Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 124/VII/15.

Informacja za I półrocze 2015 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury.

Przewodniczący Rady poinformował, że Uchwałą nr 311/2015 Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu wyraziła pozytywną opinię na temat informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. Informacja została przyjęta.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Namysłów za rok szkolny 2014/2015.

Informacja została przyjęta.

Informacja z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Namysłowie za 2014 r.

Informacja została przyjęta.

Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "Ekowod" sp. z o.o. w Namysłowie za 2014 r.

Informacja została przyjęta.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady poinformował, że od czasu ostatniej sesji interpelacje złożyli:

 • radna Urszula Łyżniak w sprawie bezpieczeństwa wzdłuż drogi krajowej nr 39 oraz dzierżawy działek nr 501/43 i 501/36,
 • radny Edward Marek w sprawie części pobocza przy chodniku pomiędzy kładką a ul. Kolejową, śmieci i gruzu znajdujących się przy murach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie oraz utrudnień w ruchu na ul. Kościuszki,
 • radny Jakub Włodarczyk w sprawie projektu budowy dróg na osiedlu Grunwaldzka-Oławska oraz budowy ciągu dla pieszych wzdłuż ulic Marii Dąbrowskiej i Wincentego Witosa,
 • radna Maria Teodorczyk w sprawie udziału Gminy Namysłów w programach realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Radna Teodorczyk wnioskowała o odczytanie treści interpelacji, którą złożyła.

Przewodniczący Rady odczytał treść interpelacji wraz z odpowiedzią udzieloną przez Burmistrza Namysłowa.

Radny Gęsiarz zapytał o remont linii kolejowej Kluczbork-Namysłów, Oleśnica-Wrocław. Zapytał, czy Burmistrz otrzymał odpowiedź od Premier Kopacz w tej sprawie.

Burmistrz Kruszyński odpowiedział, że bezpośrednio od Pani Premier nie otrzymał odpowiedzi. Dodał, że jest w stałym kontakcie z Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego Tomaszem Kostusiem, który w październiku spodziewa się informacji o wysokości środków finansowych, które będą przekazane na remont linii kolejowej. Burmistrz poinformował, że jeśli do końca października nie otrzyma konkretnych zapewnień, to wystąpi do PKP z wnioskiem o wykonanie chociażby remontu czterech przejazdów kolejowych na terenie Namysłowa. Poinformował, że w tej sprawie jest już po rozmowie z dyrektorami odpowiedzialnymi za przejazdy na terenie województwa opolskiego. Ponadto uzyskał zapewnienie, że w wyniku oszczędności poprzetargowych, linia kolejowa na trasie Kluczbork-Oleśnica zostanie wyremontowana.

Radny Konopka stwierdził, że radnemu Gęsiarzowi chodzi o remont całej linii kolejowej Wrocław-Kluczbork.

Burmistrz Kruszyński odpowiedział, że w najbliższym wydaniu "Gazety Namysłowskiej" zostanie opublikowany list, który został wysłany wspólnie z wójtami, burmistrzami i prezydentami do premier Kopacz w sprawie remontu omawianej linii kolejowej. Dodał, że marszałkowie województw opolskiego i dolnośląskiego wystosowali pismo oddzielnie, a Prezydent Wrocławia poparł remont linii kolejowej. Burmistrz stwierdził, że najlepszym przepisem na sukces w tej kwestii jest to, że wszystkie władze samorządów, przez miejscowości których przebiega przedmiotowa linia kolejowa, wspólnie popierają potrzebę remontu. Poinformował również, że w przypadku, gdy okaże się, że oszczędności poprzetargowych jest zbyt mało na wykonanie remontu, to wymusi na PKP remont przejazdów kolejowych.

Radny Gęsiarz zapytał Burmistrza, czy naprawdę wierzy, że zmieni się coś w tej sprawie, skoro premier Kopacz nawet nie dotrzymała obietnicy i nie przysłała odpowiedzi.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że otrzymał pismo od premier Kopacz - podziękowanie za okazaną gościnność w Namysłowie. Stwierdził również, że nie ma powodu, aby nie ufać w obietnice pani premier.

Radny Drapiewski poinformował, że na konferencji, ok. 2 dni wcześniej we Wrocławiu, zapytano panią Beatę Szydło, czy po wyborach podtrzyma obietnicę remontu linii kolejowej.

Radny Gęsiarz przyznał, że jest zdziwiony, że pani Premier przysłała podziękowanie za zorganizowanie pobytu w Namysłowie, a nie ustosunkowała się do remontu linii kolejowej.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady przedstawił następujące pisma:

 • analizę oświadczeń majątkowych osób, o których mowa w art. 24h ust. 3 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, złożoną przez Burmistrza Namysłowa,
 • analizę oświadczeń majątkowych radnych złożoną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie,
 • dotyczące wolontariatu i zarezerwowania w przyszłorocznym budżecie środków na działanie wolontariackie w Gminie Namysłów przesłane przez Prezesa Fabryki Aktywności Młodych z Gorzowa Wielkopolskiego,
 • w sprawie poprawy odbioru odpadów komunalnych od działkowców  Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Przyszłość" w Namysłowie,
 • od ok. 350 mieszkańców Namysłowa w sprawie zwiększenia środków finansowych w budżecie gminy na 2016 r. na pomoc bezdomnym i potrzebującym zwierzętom zamieszkującym Gminę Namysłów,
 • od państwa Ewy i Stanisława Święcickich - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale nr 110/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady zaprosił na:

 • IV Festiwal Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa, który odbędzie się w Namysłowie 10-12.10.2015 r.; przedstawił program,
 • wernisaż wystawy prac Zbigniewa Nytki 16.10.2015 r.,
 • konferencję pn. "Nowe środki psychotropowe. Dopalacze i co jeszcze?" 12.10.2015 r.

Ad. 7.

Uwag do protokołu nie wniesiono. Protokół został przyjęty.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady odczytał list od Premier RP Ewy Kopacz.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztof Gacek zwrócił uwagę na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowcu oraz zespołu teatralnego "ALARM", którzy obchodzili we wrześniu br. 70-lecie swojego istnienia. Poinformował, że stworzył folder, który radni otrzymali podczas dzisiejszej sesji. Dodał, że bardzo mu zależy, aby strażacy byli bezpieczni, wykonując wszelkie działania. Podkreślił wartość życia strażaka.

Następnie zostały wręczone strażakom - ochotnikom z Rychnowa dwa komplety aparatów oddechowych, posiadających odpowiednie atesty.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychnowie Romuald Woliński, w imieniu druhów jednostki, podziękował Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie oraz Burmistrzowi Namysłowa za cenny dar. Dodał, że przekazany sprzęt będzie prawidłowo wykorzystywany.

Burmistrz Kruszyński przekazał, że spotkania w Brzozowcu były bardzo wzruszające, bo na uroczystość zjechały się całe rodziny. Jubileusz w Brzozowcu pokazał, jak kultura potrafi jednoczyć społeczeństwo sołectwa. Stwierdził, że OSP to serce wielu sołectw, to nie tylko pomoc przeciwpożarowa, ale również życie duchowe i kulturowe. Całej społeczności Brzozowca podziękował za wspaniałe przygotowanie jubileuszu 70-lecia teatru "Alarm".

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr IV Włodzimierz Putowski, w imieniu Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej, podziękował za przeniesienie tablicy Polskiego Państwa Podziemnego i wyposażenie jej w podest.

Radna Łukasiak podziękowała Prezesowi spółki "Ekowod" za postawienie drugiego kontenera na odpady wielkogabarytowe we wsi Jastrzębie.

Radny Grzyb podziękował, w imieniu Zarządu Osiedla nr V i mieszkańców, Młodzieżowej Radzie Miejskiej za przychylenie się do projektu budowy Street Workout Park, który był zgłoszony do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Zgłosił wniosek, aby w regulaminie do budżetu obywatelskiego, w zapisie dotyczącym głosowania, wykreślić słowo "osobiście", ponieważ słyszał, że nie wszyscy osobiście wrzucali kartę do urny.

Radny Włodarczyk zaproponował, aby głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego przenieść na początek bądź koniec roku. Poinformował, że radni Młodzieżowej Rady Miejskiej podjęli uchwałę o budowie Street Workout Park. Dodał, że wraz z radnym Wiciakiem wziął udział w VI ogólnopolskim zjeździe Związku Młodzieży Wiejskiej, na którym odbywały się wybory Zarządu. Radny Wiciak został wiceprezesem zarządu na województwo opolskie, przewodniczący MRM Kacper Cecko został sekretarzem, natomiast podczas powiatowego zjazdu ZMW prezesem powiatowym wybrany został radny Wiciak.

Przewodniczący Rady dodał, że radny Włodarczyk został przewodniczącym wojewódzkiej i powiatowej Komisji Rewizyjnej.

Radna Wolska, w imieniu mieszkańców Kamiennej, dyrekcji Szkoły Podstawowej w Kamiennej oraz własnym, podziękowała Burmistrzowi za zorganizowanie dożynek gminnych w Kamiennej. Podziękowała również pracownikom Namysłowskiego Ośrodka Kultury, dyrektor SP w Kamiennej Irenie Rzewuckiej oraz Bogusławie Ciupie - Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

Radna Łyżniak prosiła o ściągnięcie baneru przy ul. 1 Maja, który promuje budżet obywatelski.

Radny Wiciak przypomniał, że siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 została przeniesiona z Zespołu Szkół Rolniczych do Przedszkola Integracyjnego.

Radna Medyk prosiła o wywieszenie informacji w ZSR o zmianie lokalu.

Władysław Jaśnikowski, sołtys Brzozowca, podziękował za finansowe wsparcie jubileuszu 70-lecia OSP oraz teatru "ALARM" w Brzozowcu.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady zakończył obrady XI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny

Protokołowała
Justyna Cieślak

Metryczka
 • wytworzono:
  04-11-2015
  przez: Justyna Cieślak
 • opublikowano:
  04-11-2015 08:56
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  12-02-2016 07:58
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1942
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu