Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Namysłowie (dz. 534/74, 534/75, 534/76 i 534/77)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 177/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w Namysłowie w okolicach ul. Wileńskiej i Wschodniej, k. m. 5, obejmujących działki:

  1. nr 534/74, o powierzchni 0,0877 ha, cena wywoławcza - 43 000,00 zł,
  2. nr 534/75, o powierzchni 0,0875 ha, cena wywoławcza - 42 900,00 zł,
  3. nr 534/76, o powierzchni 0,0963 ha, cena wywoławcza - 47 300,00 zł,
  4. nr 534/77, o powierzchni 0,0934 ha, cena wywoławcza - 45 800,00 zł.

Podane ceny są cenami netto - po przetargu do wartości zostanie doliczony podatek VAT.

W/w działki zapisane są w księdze wieczystej nr OP1U/00051309/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Oferowane nieruchomości położone są na obrzeżach miasta, w pobliżu osiedla domów jednorodzinnych. Kształt działek opisanych w pkt. 1-2 regularny, prostokątny, kształt działek opisanych w pkt. 3-4 nieregularny, trapezoidalny.

Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Teren uzbrojony, istnieje możliwość przyłączenia sieci uzbrojenia technicznego.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2015 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 3 grudnia 2015 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu, powiększona o podatek VAT i koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-77 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 5 listopada 2015 r.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński

Ogłoszenie o przetargu 05-11-2015.jpeg