Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.9.2015 Namysłów, dnia 13.11.2015 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję XII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 25 listopada 2015 r. (środa) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów",
  2) nadania nazwy ronda,
  3) ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej,
  4) zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów,
  5) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  6) przystąpienia Gminy Namysłów do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego Statutu,
  7) uchwalenia Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok,
  8) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy,
  9) zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Ligocie Książęcej wchodzącej w skład Biblioteki Publicznej w Namysłowie,
  10) zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Głuszynie wchodzącej w skład Biblioteki Publicznej w Namysłowie,
  11) określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli,
  12) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
  13) określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
  14) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
  15) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  16) określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego,
  17) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  18) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
 4. Informacja z działalności Zakładu Administracji Nieruchomości "ZAN" za 2014 r.
 5. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.
 6. Informacja o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 9. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad XII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny