Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w pokoju nr 38B, w godz.: poniedziałek - piątek od 9:00 do 14:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w Dużej Sali Narad, o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 wyżej wymienionej ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2016 r. Ponadto uwagi mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres , zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany studium, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany studium, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.

Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Namysłowa, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Burmistrz Namysłowa.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Dokumenty do pobrania:

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2015
  przez: Karolina Gogół
 • opublikowano:
  26-11-2015 08:07
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  06-04-2016 08:25
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2896
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu