Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt protokołu Nr XIII/15 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 roku

Projekt protokołu Nr XIII/15
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
30 grudnia 2015 roku

Przed rozpoczęciem sesji, w programie bożonarodzeniowym, wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej I st. im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie - Wojciech Pawlak i Piotr Mikołajów pod kierownictwem pedagogów Róży Gerlach i Stanisława Szymanowskiego.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie Sylwester Zabielny otworzył sesję, stwierdzając, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), że uczestniczy w niej 21 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał: Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego wraz z zastępcami Arturem Włodarczykiem i Rafałem Nowowiejskim, sekretarza gminy Adama Lupę, skarbnika gminy Iwonę Wilczyńską, naczelników Urzędu Miejskiego, Komendanta Straży Miejskiej Krzysztofa Jankowiaka, prezesów spółek gminnych, radców prawnych, dyrektorów placówek oświatowych, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów i przedstawicieli rad sołeckich, przewodniczących zarządów osiedli i członków rad osiedlowych, przewodniczącego Namysłowskiej Rady Seniorów Kazimierza Kosa oraz radnych Namysłowskiej Rady Seniorów, przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej Kacpra Ceckę, Zasłużonego Obywatela Gminy Namysłów Zbigniewa Nytkę, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztofa Gacka, mieszkańców Gminy Namysłów, gości oraz radnych Rady Miejskiej.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Grażynę Łupińską.

Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał. Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie zgłoszono.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Zbigniewowi Nytce.
 3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 4. Podsumowanie działalności Burmistrza Namysłowa w 2015 r.
 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Pani Annie Kos,
  2) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2016 roku,
  3) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
  4) określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
  5) wyrażenia/niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Namysłowie,
  6) skargi na działanie sołtysa wsi Mikowice,
  7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  8) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,
  9) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  10) uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały nr 125/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z 25 listopada 2015 r., na mocy której p. Zbigniew Nytko został uhonorowany tytułem "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Następnie odbyło się wręczenie dyplomu, statuetki oraz gratulacji p. Zbigniewowi Nytce.

Pan Zbigniew Nytko poinformował, że w 1945 r. przyjechał do Namysłowa w transporcie towarowym. Powiedział, że od 70 lat jest namysłowianinem. Podziękował za wyróżnienie i stwierdził, że jest mu ono bardzo bliskie, bo przyznano je w miejscu, z którym związał swoje losy. Podziękował Burmistrzowi i radnym Rady Miejskiej.

Następnie p. Nytko wręczył Burmistrzowi oraz Przewodniczącemu Rady swoje foldery zatytułowane "Od ojcowizny do nowej ojczyzny".

Ad. 3.

Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 25 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r., oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XII sesji 25 listopada 2015 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady powitał Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę inż. Mieczysława Morytę.

Prezes Mieczysław Moryto podziękował władzom Namysłowa za wszelką pomoc okazywaną poszkodowanym przez III Rzeszę. Poinformował, że na terenie miasta i okolic zostało już tylko 110 członków stowarzyszenia, a było ich ponad 1000. Poinformował, że Zarząd Główny, na wniosek Zarządu Wojewódzkiego, odznaczył medalem, za pomoc i służbę dla członków stowarzyszenia, Burmistrza Namysłowa p. Juliana Kruszyńskiego.

Następnie wręczył medal i dyplom.

Burmistrz Kruszyński, wyrażając swoje wzruszenie i podziękowanie, zadeklarował dalszą pomoc dla osób poszkodowanych przez III Rzeszę.

Ad. 4.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że chciałby podsumować działalność swoją oraz swoich pracowników za 2015 r. Dodał, że jest to praca zbiorowa zarówno jego, jak też wiceburmistrzów, pracowników Urzędu, spółek, jednostek podległych, sołtysów.

Dyrektor Namysłowskiego Ośrodka Kultury Marcin Piekarek przedstawił wydarzenia organizowane w 2015 r. przez NOK, do których należały m.in.:

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
 • ferie zimowe i wakacje na świetlicach wiejskich,
 • inscenizacja "Marszu Upamiętniającego Zsyłki Polaków na Sybir",
 • Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
 • koncerty, m.in. Krzysztofa Krawczyka i Małżeństwa z Rozsądku,
 • I Dzień Wiosny z NOK,
 • "Idzie miłość" w wykonaniu namysłowskich seniorów,
 • Rajd Namysłowski,
 • Piknik Prozdrowotny,
 • Dni Namysłowa,
 • Maraton z Panem Tadeuszem,
 • Czochraj Bobra Fest,
 • 25-lecie samorządności w gminie Namysłów,
 • dożynki gminne, parafialne, wiejskie,
 • wernisaże, wystawy,
 • pokaz ekskluzywnych samochodów,
 • 4. Festiwal Aktorstwa Filmowego im. T. Szymkowa,
 • Zaduszki Jazzowe,
 • Namysłowskie Dni Protestantyzmu.

Dyrektor Piekarek podziękował pracownikom NOK za zaangażowanie w pracę oraz Burmistrzowi za przychylność i wsparcie. Zaprosił do udziału w wydarzeniach.

Burmistrz Kruszyński podziękował dyrektorowi Piekarkowi i jego współpracownikom za pracę, jaką wykonują. Burmistrz poinformował, że Gmina Namysłów jest gminą obywatelską. W 2015 r. została powołana Namysłowska Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada Miejska. Został wprowadzony budżet obywatelski, w ramach którego wygrało zadanie pn. "Tereny zielone dla pokoleń" zgłoszone przez Zarząd Osiedla nr III. Poinformował, że w 2016 r. każde osiedle otrzyma, w ramach budżetu obywatelskiego, 10 tys. zł i oprócz tego, na realizację wygranego zadania zostanie przeznaczone 50 tys. zł. Działa również Konwent Sołtysów. Na drugim miejscu w ramach budżetu obywatelskiego znalazło się zadanie pn. "Street Workout Park", które zostało ufundowane z budżetu Młodzieżowej Rady Miejskiej. Podziękował radnym MRM oraz ich opiekunom. Następnie podziękował Przewodniczącemu Namysłowskiej Rady Seniorów za działalność NRS, m.in. za zorganizowanie Olimpiady Seniorów i Białej Soboty. Burmistrz podziękował również p. Danucie Łukasiak - przewodniczącej Konwentu Sołtysów. Poinformował, że fundusz sołecki został powiększony w 2015 r. o 25% w porównaniu do roku 2014. Burmistrz dodał, że wszystkie ważniejsze sprawy są konsultowane z mieszkańcami, a dotyczące m.in. budowy ulic, Rynku czy farm wiatrowych.

Następnie głos zabrał Wiceburmistrz Rafał Nowowiejski.

Wiceburmistrz Nowowiejski poinformował, że Gmina Namysłów jest gminą gospodarną, czyli taką, która współpracuje z biznesem, z sąsiadami - gminami i powiatami. Gmina realizuje inwestycje, które wynikają z potrzeb mieszkańców.

W 2015 r. gmina wstąpiła do Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-Olesno-Namysłów, Lokalnej Grupy Działania "Stobrawski Zielony Szlak", Związku Gmin Śląska Opolskiego. Poinformował, że od kilku lat Gmina Namysłów jest partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wiceburmistrz przedstawił korzyści, jakie może pozyskać Gmina, funkcjonując w ramach ww. stowarzyszeń. Następnie wiceburmistrz Nowowiejski przedstawił informację na temat współpracy Gminy Namysłów z biznesem. Poinformował, że gmina posiada ponad 100 ha terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod przemysł, usługi i mieszkalnictwo m.in. przy ul. Oleśnickiej. Aby podnieść wartość tego terenu, Gmina, wraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich i firmą Velux, zrealizuje zadanie, polegające na wykonaniu dodatkowego pasa drogowego do skrętu z drogi wojewódzkiej nr 451 do firmy Velux i do gminnych terenów inwestycyjnych. Efektem tego zadania jest rozbudowa firmy i zatrudnienie w 2015 r. 40 osób oraz zamiar zatrudnienia 40 osób w 2016 r. Ponadto firma planuje zbudować żłobek dla ok. 100 dzieci - gmina przekazuje teren, a całość budowy sfinansuje fundacja Velux. Przy projekcie planowane jest również  powstanie strefy rodziny, gdzie rodzice będą mogli skorzystać z porad logopedycznych, rehabilitacyjnych, psychologicznych. Miałaby także powstać szkoła rodzenia. Następnie wiceburmistrz poinformował o równie dobrych kontaktach z firmą Diehl. Dzięki ujęciu nowego terenu firmy w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej nastąpiła decyzja o rozbudowaniu zakładu, co wiąże się z powstaniem nowych miejsc pracy. Po zrealizowaniu inwestycji zakład zatrudniałby 1800 osób. Odnośnie farm wiatrowych, wiceburmistrz poinformował, że w ośmiu lokalizacjach na terenie Gminy Namysłów planowanych jest 51 wiatraków. Przedstawił proces powstawania farm wiatrowych. Przyznał, że dochód gminy z planowanych 51 wiatraków wyniósłby ponad 4 mln zł. Pozyskane środki miałyby służyć kolejnym inwestycjom, ale 10% tej kwoty będzie przeznaczone na potrzeby sołectw, czyli 3x więcej niż obecnie.

Wiceburmistrz Nowowiejski poinformował o planowanych inwestycjach:

 • remonty i budowa dróg, chodników, ścieżek rowerowych,
 • budowa kanalizacji,
 • budowa budynku socjalnego na 35 lokali przy ul. Łączańskiej,
 • rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej,
 • inwestycje w ochronę krajobrazu i dziedzictwa kulturowego,
 • utworzenie centrum bioróżnorodności - park miejski, zbiornik w Michalicach, staw, wyspa na Widawie.

Poinformował, że został złożony wniosek na budowę dróg tzw. osiedla wschodniego na 6 mln zł. Przedstawił również inwestycje zrealizowane w 2015 r., czyli np.: przebudowa ul. Fabrycznej, budowa kanalizacji w Smogorzowie i Ligotce.

Wiceburmistrz Artur Włodarczyk poinformował, że:

 • w 2015 r. 13 stowarzyszeń sportowych otrzymało 19 dotacji na kwotę 230 tys. zł. W 2016 r. kwota będzie powiększona o 30 tys. zł,
 • Gmina Namysłów otrzymała dotację celową w kwocie 162 tys. zł na wyposażenie szkół podstawowych,
 • Gmina przystąpiła do programu "Książka naszych marzeń" i 6 szkół podstawowych otrzymało książki niebędące podręcznikami na łączną kwotę 11 tys. 500 zł przy 80% wsparciu programu,
 • w 2015 r. został rozbudowany Żłobek o dwie dodatkowe sale z programu "Maluch". Pozyskano środki na rozbudowę i wyposażenie oraz utrzymanie żłobka w okresie od września do grudnia, dotacja wynosiła 95 tys. zł, natomiast gminę przebudowa żłobka kosztowała 124 tys. zł,
 • w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu złożono projekt edukacyjny pn. "Klucz do kompetencji w szkołach podstawowych powiatu namysłowskiego" oraz "Klucz do kompetencji szkół gimnazjalnych Gminy Namysłów". W ramach projektu zostanie doposażonych 19 pracowni przyrodniczych i 17 pracowni matematycznych, 2 337 uczniów i 63 nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje. Projekt opiewa na kwotę 4 mln 579 tys. zł i jest w 95% finansowany ze środków unijnych i tylko w 5% ze środków gminy - wkład własny w formie zadań i prac.
 • Gmina zorganizowała kolonie letnie dla 135 dzieci szkół podstawowych, odbyły się III jednotygodniowe turnusy, 61 dzieci pojechało na kolonie bezpłatnie, koszt kolonii wyniósł 82 tys. zł,
 • Gmina przystąpiła do programu profilaktycznego "Fioletowa wstążka", który obejmuje szczepienia przeciwko wirusowi HPV wśród 107 uczennic drugich klas gimnazjalnych, całkowita kwota 50 tys. 700 zł,
 • Gmina pozyskała ok. 50 tys. zł na wyposażenie szkół podstawowych w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, 45 tys. zł na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, przeprowadzono akcję profilaktyki stomatologicznej dla uczniów klas I szkół podstawowych,
 • przyznano 10-miesięczne stypendia szkolne 195 uczniom, 6 uczniom zasiłki szkolne oraz 6 uczniom zasiłki losowe,
 • Gmina dofinansowała 64 uczniom zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Następnie Wiceburmistrz Włodarczyk poinformował, że budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 r. wyniósł 8 mln 600 tys. zł, z tego środki własne gminy to ok. 2 mln 800 tys. zł. Poinformował, że OPS realizuje zadania własne i zadania zlecone. Następnie je wymienił. Przekazał, że Gmina Namysłów w 2015 r. przeznaczyła na Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. kwotę ponad 1 mln zł, z czego 300 tys. zł na podwyższenie kapitału zakładowego, 56 tys. zł na umorzenie podatku od nieruchomości i prawie 700 tys. zł na zakup aparatu ultrasonograficznego.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że budżet Gminy Namysłów na 2016 r. jest rekordowy i wynosi ponad 93 mln zł. Podziękował radnym i pracownikom za wspólne przepracowanie 2015 r. oraz prosił o aktywność obywatelską.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń w kolejności, w jakiej odbywały się komisje:

 1. Leokadia Czarny - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przekazała, że członkowie Komisji na posiedzeniu 22 grudnia br. zbadali skargę p. Waldemara Justyńskiego na działanie sołtysa wsi Mikowice p. Dariusza Litwina oraz pozytywnie zaopiniowali przedłożone projekty uchwał na bieżącą sesję.

Radny Gęsiarz stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej nie wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. Projekt uchwały nr 5) pozostał bez rozstrzygnięcia, gdyż w głosowaniu 1 radny był "za", 1 "przeciw" i 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Rady potwierdził zgłoszoną uwagę.

 1. Tomasz Wiciak - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poinformował, że Komisja swoje posiedzenie odbyła 23 grudnia br. Podczas posiedzenia pozytywnie zaopiniowano przedłożone projekty uchwał, poza projektem uchwały nr 5).
 2. Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że członkowie komisji w okresie pomiędzy sesjami obradowali 23 grudnia. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał od nr. 1) do nr. 4) i od nr. 7) do 10), nie głosowano nad projektem uchwały nr 6). Natomiast projekt uchwały nr 5), jako niewyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną, został zaopiniowany większością głosów pozytywnie. Członkowie komisji zapoznali się z autopoprawkami Burmistrza Namysłowa do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali również wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami dotyczący sprzedaży działek, z zastrzeżeniem pewnych warunków do pkt. 1 wniosku.

Radny Wiciak zauważył, że projekt uchwały nr 5) pozostał nierozstrzygnięty, ponieważ 4 radnych głosowało "za" wyrażeniem zgody i 4 radnych głosowało "przeciw" wyrażeniu zgody.

Przewodniczący Rady poprosił mecenasa Bednarskiego o opinię w tej sprawie.

Mecenas Bednarski poinformował, że głosowanie przeprowadzone na posiedzeniu komisji nie ma większego znaczenia, bo radni podczas sesji, głosując nad uchwałą, podejmują decyzję w sprawie.

 1. Krzysztof Dzidowski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja swoje posiedzenie odbyła 28 grudnia br., podczas którego dokonała analizy stanu bezpieczeństwa w Gminie Namysłów na podstawie informacji z policji, straży pożarnej i straży miejskiej. Ponadto pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał na bieżącą sesję. Przewodniczący dodał, że zdaniem policji powiat namysłowski jest najbezpieczniejszym w województwie opolskim. Przypomniał, że w 1., 2. i 3.  wtorek miesiąca znakowane są rowery w gminie, natomiast w 4. wtorek miesiąca rowery są znakowane w Gminie Pokój. Poinformował, że namysłowscy strażacy najczęściej brali udział w gaszeniu palącej się sadzy. Ponadto pomagali przy usuwaniu połamanych drzew po wichurach, a także wyjeżdżali do wypadków i innych zdarzeń drogowych. W 2015 r. namysłowska straż pożarna otrzymała nowy samochód gaśniczy, sprzęt oddechowy oraz ubrania ochronne. W lutym 2016 r. ukaże się broszura obrazująca działalność strażaków w 2015 r. Dodał, że na posiedzeniu komisji Komendant Straży Miejskiej przedstawił prezentację ukazującą zakres działania strażników miejskich.
 2. Maria Teodorczyk - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że członkowie Komisji spotkali się 29 grudnia br. Podczas posiedzenia radni zapoznali się z działalnością wolontariatu na terenie Gminy Namysłów. Podziękowała wszystkim wolontariuszom oraz ich opiekunom za udział w posiedzeniu komisji. Stwierdziła, że działalność wolontariuszy jest imponująca. Członkowie komisji dowiedzieli się o wielu akcjach prowadzonych przez namysłowskich wolontariuszy. Ponadto członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał na bieżącą sesję. Przy projekcie uchwały nr 5) "za" niewyrażeniem zgody głosowało 5 radnych, a 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1. nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Pani Annie Kos:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 143/VII/15.

2. Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2016 roku:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 144/VII/15.

3. przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 145/VII/15.

4. określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 146/VII/15.

5. wyrażenia/niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Namysłowie:

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie Zbigniew Juzak poinformował, że wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej p. Leokadią Czarny złożył po otrzymaniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu decyzji, w której zakwestionowane zostały dwa zwolnienia lekarskie p. Czarny. Dyrektor Juzak odczytał fragment uzasadnienia ZUS i na jego podstawie stwierdził, że radna Czarny była nieobecna w pracy przez 3 tygodnie bez żadnego usprawiedliwienia. Dodał, że radny powinien był traktowany jak każdy inny pracownik. Poinformował, że na Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury spotkał się z zarzutami, że jego działania mają charakter polityczny. Zapytał, czy orzecznik ZUS również jest osobą polityczną. Stwierdził, że jako pracodawca nie może podważać opinii ZUS, tylko musi ją respektować. Prosił, aby radni merytorycznie odnieśli się do tego, co odczytał.

Przewodniczący Rady stwierdził, że radny, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, jest funkcjonariuszem publicznym. Radna Czarny dwukrotnie pojawiła się publicznie, raz na komisji, raz na sesji, będąc w tym czasie na zwolnieniu lekarskim. Były to działania epizodyczne, radna nie nadużywała swojego zwolnienia lekarskiego, jej dwukrotna obecność była wówczas niezbędna. Przewodniczący Rady przypomniał, że dyrektor Juzak również był kiedyś radnym i dobrze wie, że mandat radnego jest mandatem zaufania społecznego. Radny, wygrywając zwłaszcza w jednomandatowym okręgu wyborczym, ponosi dużą odpowiedzialność przed swoimi wyborcami. Przyznał, że lojalność wobec pracodawcy jest rzeczą świętą, ale konsekwencje, jakie dyrektor PUP chce wyciągnąć wobec radnej Czarny są niewspółmierne do jej działań. Przypomniał, że dyrektor zamierza zwolnić p. Czarny w trybie dyscyplinarnym, bez wypowiedzenia. Przewodniczący Rady dodał, że opinia radnych ma wymiar symboliczny, jest gestem i, w jego opinii, powinna być jednoznaczna.

Mecenas Bednarski zwrócił uwagę na to, że decyzja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest nieprawomocna i radna odwołała się od niej do sądu. W jego ocenie stanowisko dyrektora PUP jest co najmniej przedwczesne. Zwrócił uwagę na treść przepisu art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Dodał, że jeśli radna uczestniczyła, tak jak Przewodniczący Rady zauważył - epizodycznie w pracach komisji i w sesji rady, to są to ewidentnie działania związane z wykonywaniem przez nią mandatu radnego i w takiej sytuacji zgoda nie powinna być udzielona.

Dyrektor Juzak zapytał, czy Przewodniczący Rady kwestionuje decyzję ZUS.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że czeka na ostateczną decyzję w tej sprawie, a takiej decyzji wciąż nie ma.

Dyrektor Juzak, w odniesieniu do słów mecenasa Bednarskiego, wyjaśnił, że odwołanie od decyzji ZUS wniosła radna i Urząd Pracy nie ma z tym nic wspólnego. Przypomniał, że jako dyrektor ma miesiąc na podjęcie jakiejkolwiek decyzji od czasu powzięcia wiedzy.

Radny Konopka wnioskował, aby radna Czarny odniosła się do zarzutów.

Radny Drapiewski przyznał, że cała sprawa go żenuje. Jego zdaniem wypowiedzi Przewodniczącego Rady i mecenasa Bednarskiego wyczerpały temat. Dodał, że radna musiała kontynuować rozpoczęte zadania lub je przekazać; wypełniała swoją powinność względem mieszkańców. Apelował, aby odnieść się do tej sytuacji, jakby dotyczyła nas samych. Stwierdził, że działalność radnej Czarny nie była działalnością zarobkową, tylko społeczną.

Radna Czarny odpowiedziała, że ma prawo pójść na zwolnienie lekarskie, jeśli wymaga tego jej stan zdrowia. Poinformowała, że leczy się na górne drogi oddechowe. Dodała, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przydzielił jej sanatorium. Stwierdziła, że to p. Juzak zawiadomił ZUS o jej uczestnictwie w wydarzeniach publicznych. Dodała również, że p. Juzak zawiesił swoją emeryturę i dzięki jej chorobie powrócił na stanowisko dyrektora PUP.

Radny Konopka zauważył, że, będąc, pracownikiem ma się pewne obowiązki. Stwierdził, że pracodawca ma obowiązek kontrolować pracowników, bo inaczej ZUS wyciąga konsekwencje. Zwrócił się do Przewodniczącego, aby nie wypowiadał się w imieniu wszystkich radnych. Wnioskował o przeprowadzenie głosowania nad projektem uchwały.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie wypowiada się w imieniu całej Rady, prezentuje tylko swoją opinię w tej sprawie. Następnie przeszedł do podejmowania uchwały. Przypomniał, że z mocy przepisów prawa radna Czarny nie bierze udziału w głosowaniu.

W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za wyrażeniem zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną.

"Za" wyrażeniem zgody głosowało 4 radnych, "za" niewyrażeniem zgody głosowało 10 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Radny Gęsiarz zgłosił wniosek formalny o reasumpcję głosowania.

"Za" przyjęciem wniosku o reasumpcję głosowania głosowało 15 radnych, "przeciw" reasumpcji głosował 1 radny, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Rady ponownie zapytał, kto z radnych jest za wyrażeniem zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną.

"Za" wyrażeniem zgody głosowało 4 radnych, "za" niewyrażeniem zgody głosowało 11 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Rada Miejska, większością głosów, nie wyraziła zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Namysłowie. Uchwała została podjęta - Nr 147/VII/15.

6. skargi na działanie sołtysa wsi Mikowice:

Radny Włodarczyk wnioskował o omówienie tematu skargi.

Radna Wilczak poinformowała, że 22 grudnia 2015 r. członkowie Komisji Rewizyjnej rozpatrywali skargę wniesioną przez p. Waldemara Justyńskiego na działanie sołtysa wsi Mikowice, p. Dariusza Litwina.
(dane usunięte)
Dodała, że członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie uznali skargę za nieuzasadnioną.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 148/VII/15.

7. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 149/VII/15.

8. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 150/VII/15.

9. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:

Przewodniczący Rady odczytał wyciąg z Uchwały nr 518/2015 z 1 grudnia 2015 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Następnie radni głosowali nad autopoprawką, złożoną przez Burmistrza Namysłowa, do projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

"Za" przyjęciem autopoprawki Burmistrza Namysłowa głosowało 21 radnych. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 151/VII/15.

10. uchwalenia budżetu gminy na 2016 r:

Przewodniczący Rady odczytał wyciąg z Uchwały nr 517/2015 z 1 grudnia 2015 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej oraz wyciąg z Uchwały nr 516/2015 z 1 grudnia 2015 r. na temat pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2016 r. Głosowano również nad przyjęciem autopoprawki Burmistrza Namysłowa do projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r., którą zaopiniowano 17 głosami "za" i 4 głosami "wstrzymującymi się". Autopoprawka została przyjęta.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 152/VII/15.

Burmistrz Kruszyński podziękował za uchwalenie budżetu Gminy Namysłów na 2016 r. Pogratulował p. skarbnik Iwonie Wilczyńskiej i jej pracownikom z Wydziału Finansowego.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady poinformował, że od czasu ostatniej sesji radny Wiciak złożył 4 interpelacje. Interpelacje dotyczyły: szamba znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w Kowalowicach, kanalizacji w przysiółku Nowy Dwór, wycinki drzew oraz kapliczki w Kowalowicach.

Radny Włodarczyk zapytał o wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, dotyczący sprzedaży działek skierowany do Komisji Budżetowo-Gospodarczej, celem zaopiniowania.

Radna Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej odpowiedziała, że wniosek dotyczył nw. działek:

 1. działki nr 501/43 przy ul. 1 Maja w Namysłowie, z której planowane jest wydzielenie części działki pod drogę, a następnie przeznaczenie jej do sprzedaży w drodze przetargu,
 2. działki nr 237/5 w Namysłowie, która planowana jest do podziału na 3 części i przekazania do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu powiększenia nieruchomości sąsiednich,
 3. działki nr 47 położonej w Namysłowie, planowanej do sprzedaży w drodze przetargu na powiększenie nieruchomości sąsiednich,
 4. działki nr 14/1 położonej w Pawłowicach Namysłowskich przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz powiększenia nieruchomości sąsiednich,
 5. działki gminnej nr 501/254, którą przeznacza się do zamiany na prawo użytkowania wieczystego działki nr 501/258.

Radna Łukasiak wnioskowała o dostosowanie do stanu faktycznego przysiółków w Gminie Namysłów. Wyjaśniła, że ościenne gminy już to zrobiły, a figurujący przysiółek wsi Jastrzębie - Wszemil od wielu lat nie istnieje.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek radnej został zaprotokołowany i służby Burmistrza odniosą się do niego na piśmie.

Radny Wiciak podziękował za odpowiedź na interpelacje i wyraził nadzieję, że w budżecie gminy znajdą się jednak środki na remont kapliczki w Kowalowicach. Podziękował pracownikom spółki "Ekowod" za pomoc przy pracach porządkowych w Kowalowicach.

Radny Dzidowski skierował prośbę do kolegów radnych o zachowanie powagi podczas obrad sesji. Zasugerował, że jeśli radni mają jakieś wątpliwości, to mogą je rozwiać, zaglądając do protokołów z sesji i komisji, dostępnych w biurze obsługi rady.

Radny Gęsiarz zapytał, na podstawie jakiej uchwały pobierane są opłaty za parkowanie.

Wiceburmistrz Nowowiejski odpowiedział, że opłaty są pobierane na podstawie uchwały, która obowiązywała dotychczas. Natomiast uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, podjęta przez radnych na poprzedniej sesji, będzie obowiązywała od przyszłego roku. Dodał, że uchwała została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Radny Gęsiarz zwrócił się do radcy prawnego. Poinformował, że 25 listopada Rada Miejska podjęła uchwałę nr 127/VII/15, w której, w §7, znajduje się zapis, że uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Dodał, że uchwała została opublikowana 2 grudnia i zapytał, czy uchwała nie powinna być wykonywana.

Radca Bednarski odpowiedział, że w chwili obecnej nie wie, kiedy przedmiotowa uchwała została opublikowana.

Radny Gęsiarz poinformował radcę, że uchwała została opublikowana 2 grudnia. Zapytał, czy mieszkańcy nie powinni od kilkunastu dni płacić opłat za parkowanie wg nowej uchwały.

Radca Bednarski stwierdził, że tak powinno być.

Radna Łyżniak wnioskowała o uwzględnienie wniosków mieszkańców, złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Namysłów. Dodała, że właściciele działek przy ul. 1 Maja, Grunwaldzkiej i na tzw. osiedlu wschodnim od kilku lat czekają na wprowadzenie zmian.

Radna Teodorczyk zapytała, na jakim etapie są prace nad przygotowaniem nowego statutu gminy.

Radny Gęsiarz odpowiedział, że Komisja Statutowa zakończyła prace nad projektem statutu gminy i przedłożyła go do zaopiniowania radcy prawnemu. Dodał, że po otrzymaniu pozytywnej opinii projekt statutu zostanie omówiony na komisjach, a następnie poddany pod głosowanie na sesji.

Radna Łyżniak wnioskowała o uwzględnienie w nowej umowie, dotyczącej oczyszczania miasta, możliwości postawienia koszy na nieczystości zwierzęce wraz z torebkami papierowymi.

Radny Włodarczyk apelował, aby kosze ustawione na osiedlach domków jednorodzinnych zostały zabrane, ponieważ tworzą się przy nich śmietniska. Podziękował prezesowi "Ekowod" sp. z o.o. za czyszczenie terenu, na którym stoją śmietniki.

Radna Medyk podziękowała Burmistrzowi i spółce "Ekowod" za cykliczne sprzątanie Parku Miejskiego i zaprosiła do odwiedzenia parku oraz korzystania z nowo powstałej PZU Trasy Zdrowia.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady poinformował, że 1 grudnia br. zmarł Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów p. Jan Nowojski.

Jego pamięć uczczono minutą ciszy.

Następnie poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynął wniosek p. Władysława Siejki o odwołanie, przez Radę Miejską, sołtysa wsi Smarchowice Wielkie, p. Kazimierza Paczkowskiego. Zaproponował, aby pismo przekazać do Komisji Rewizyjnej celem zbadania zasadności wniosku.

Przewodniczący Rady:

 • odczytał pismo sołtysa wsi Minkowskie, p. Zbigniewa Banasiaka - podziękowanie za wykonanie chodnika we wsi,
 • odczytał podziękowanie dla Burmistrza i radnych od wolontariuszy z I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie za przyłączenie się do zbiórki artykułów dla dzieci wychowywanych przez jednego z rodziców,
 • podziękował za życzenia świąteczne, jakie wpłynęły do Rady Miejskiej od wielu osób i instytucji.

Ad. 8.

"Za" przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 21 radnych.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady, dla usprawnienia przebiegu obrad, odczytał treść §32 i §33 Statutu Gminy Namysłów, dotyczącą prowadzenia sesji oraz udzielania głosu.

Pani Jadwiga Bartosińska:

 • poinformowała, że rozumie radnych, którzy musieli głosować nad wyrażeniem bądź niewyrażeniem zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną. Przyznała, że kiedyś, jako radna, również musiała podjąć decyzję i wtedy głosowała za zwolnieniem z pracy kolegi radnego, czego do dziś żałuje,
 • podziękowała dyrektorowi NOK za działania zmierzające do ożywienia Rynku w Namysłowie,
 • podziękowała Burmistrzowi za ufundowanie prezentów mikołajkowych, a dyrektorowi NOK za organizację mikołajek dla dzieci z klubu sportowego NKS Start Namysłów,
 • poruszyła temat zamku przy Browarze Namysłów; prosiła Burmistrza o podjęcie rozmów z właścicielem browaru celem odzyskania zamku dla społeczności gminy.

Radny Włodarczyk podziękował naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji R. Kani i skarbnikowi gminy - p. I. Wilczyńskiej oraz ich wydziałom za prace związane z powstaniem Street Workout Park.

Radny Konopka podziękował Przewodniczącemu za odczytanie przepisów Statutu Gminy Namysłów i przeprosił, że się uniósł w czasie dyskusji nad projektem uchwały nr 5).

Pan Władysław Paluch poinformował, że w 2013 r. złożył skargę na ówczesnego Burmistrza, dotyczącą chęci zamknięcia centrum Namysłowa dla ruchu samochodowego. Komisja Rewizyjna poprzedniej kadencji odrzuciła skargę. Wnioskował, aby obecny Burmistrz nie zamknął Rynku dla ruchu pojazdów.

Pan Władysław Siejka zapytał, kto zlecił opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Smarchowic Wielkich.

Naczelnik Bogusława Ciupa odpowiedziała, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany studium dla terenu Gminy Namysłów.

Władysław Siejka zapytał, dlaczego ignorowana jest wola 128 mieszkańców wsi, którzy w piśmie do Przewodniczącego Rady wnioskowali o zaniechanie jakichkolwiek prac prowadzących do powstania na terenie Smarchowic Wielkich elektrowni wiatrowych. Następnie prosił o zabezpieczenie nagrania z monitoringu przy Szkole w Smarchowicach Wielkich z 29.12.2015 r., ponieważ po zebraniu wiejskim żona sołtysa Paczkowskiego napadła na jego syna. Zapytał, skąd sołtys na zebraniu wiejskim 29.12.2015 r. wiedział, że został złożony wniosek o jego odwołanie.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie ma wiedzy na ten temat. Poza tym trudno mu się odnieść do kwestii poruszanych na zebraniu wiejskim, w którym nie uczestniczył.

Pan Siejka zapytał, dlaczego prowadzone są czynności związane z zamiarem powstania farmy wiatrowej, skoro mieszkańcy wsi nie wyrazili na to zgody.

Wiceburmistrz Nowowiejski odpowiedział, że władze gminy liczą się ze zdaniem mieszkańców i dlatego organizowane są konsultacje społeczne. Również w sprawie powstania farm wiatrowych spotkania odbyły się już z mieszkańcami Bukowy Śląskiej i Rychnowa, a z mieszkańcami Smarchowic Wielkich odbędą się 8 stycznia 2016 r.

Pan Siejka stwierdził, że mieszkańcy Smarchowic Wielkich nie wyrazili zgody na jakiekolwiek konsultacje w sprawie farm wiatrowych. Dodał, że lepiej byłoby, gdyby władze zajęły się legalizacją uboju bydła.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że są mieszkańcy, którzy nie życzą sobie farm wiatrowych w okolicy zamieszkania, ale są i tacy, którzy nie mają nic przeciwko. Należy wziąć oba stanowiska pod uwagę i dlatego konsultacje społeczne, dotyczące elektrowni wiatrowych w Smarchowicach Wielkich, będą przeprowadzone. Dodał, że społeczność Smarchowic Wielkich liczy ponad 500 osób, więc 128 ludzi podpisanych pod wnioskiem, o którym mówi p. Siejka, to nie jest większość. Poinformował również, że ze sprawą, dotyczącą uboju bydła, p. Siejka powinien zwrócić się do Rządu RP.

Ad. 10.

Przewodniczący Rady złożył zebranym życzenia noworoczne oraz zakończył obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny

Protokołowała
Grażyna Łupińska

Metryczka
 • wytworzono:
  15-01-2016
  przez: Grażyna Łupińska
 • opublikowano:
  15-01-2016 08:31
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  12-02-2016 07:59
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1780
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu