Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Finansowy - Referat Podatków i Innych Opłat,

 • miasto: budynek A, pok. 2 i 8, tel. 77 419-03-23, 77 419-03-24, lub 77 416-03-30,
 • miasto i wieś: budynek A, pok. 3 i 19, tel. 77 419-03-67 (wymiar) lub 77 419-03-16 (księgowość).

Sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenie do wymiaru podatku od nieruchomości zmian mających wpływ na wysokość podatku:

 • osoby fizyczne:
  • informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, sporządzona na formularzu wg ustalonego wzoru,
  • wydanie decyzji,
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej:
  • deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami do dnia 31 stycznia roku podatkowego, sporządzona na formularzu wg ustalonego wzoru,
  • deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,
  • wpłata podatku bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami /deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami
  Do pobrania: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ 
 • kserokopia aktu notarialnego z oryginałem do wglądu,
 • kserokopia umowy najmu - dzierżawy z oryginałem do wglądu.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwiania:

Na bieżąco.

Podstawa prawna:

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.