Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zastosowanie ulg uznaniowych i ustawowych przy podatku rolnym

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Finansowy - Referat Podatków i Innych Opłat,
budynek A, pok. 3 i 19, tel. 77 419-03-67 (wymiar) lub 77 419-03-16 (księgowość).

Sposób załatwienia sprawy:

- złożenie podania o zastosowanie ulg:

 • uznaniowych:
 1. Odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty - wniosek składa się przed terminem płatności podatku.
 2. Odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - wniosek składa się po terminie płatności podatku.
 3. Umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej - wniosek składa się po terminie płatności. Należy dodać, że umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.
 • ustawowych:
 1. Z tytułu nabycia gruntów.
 2. Inwestycyjnych.
 3. Odłogowania gruntów.

- wydanie decyzji.

Wymagane dokumenty:

 • w przypadku ulg uznaniowych:

Zgodnie z przepisami regulującymi zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, każdorazowo należy analizować zasadność ich udzielenia. W tym celu należy zbadać stan materialny i rodzinny zobowiązanych osób fizycznych, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą, a także osób prawnych przeanalizować sytuację ekonomiczno - finansową firmy (gospodarstwa rolnego) oraz zweryfikować warunki dopuszczalności takiej pomocy w kontekście przepisów o pomocy publicznej, w przypadku gdy wniosek o ulgę złoży przedsiębiorca. Wydanie decyzji wymaga więc zebrania i oceny materiału dowodowego.

W sprawach stosowania ulg podatkowych ocenie podlega stan faktyczny, w tym głównie sytuacja finansowa podatnika istniejąca w dacie rozstrzygnięcia sprawy.

 1. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej należy złożyć:
 • oświadczenie o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej, rolniczej 
 • oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym,
 • zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. zaświadczenie o średniej wysokości wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy z zakładu pracy, odcinki od emerytury lub renty, zaświadczenie lub do wglądu inny dokument potwierdzający zarejestrowanie w PUP oraz pobieranie zasiłku dla bezrobotnych i inne),
 • do wglądu zeznania podatkowe wraz z załącznikami potwierdzone przez Urząd Skarbowy lub zaświadczenia o osiągniętym dochodzie, z wyszczególnieniem kwoty dochodu i odliczeń oraz kwoty nadpłaty lub zapłaty podatku,
 • udokumentowane wydatki ponoszone na miesięczne utrzymanie mieszkania (np. do wglądu  rachunek za czynsz, prąd, gaz, wodę, wywóz śmieci, zakup węgla i inne),
 • informacje o zadłużeniu Wnioskodawcy np. zaległości w opłatach eksploatacyjnych (wymienić z jakich tytułów i na jaką kwotę), zaciągnięte kredyty, pożyczki – wskazać kiedy i na jaki cel zostały zaciągnięte i jaka jest wysokość miesięcznych obciążeń z tego tytułu (dołączyć stosowne dokumenty np. zaświadczenia, wezwania do zapłaty, harmonogramy spłaty), 
 • inne dokumenty mające wpływ na sytuację wnioskodawcy np. wypadek, kradzież, choroba (dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające te sytuacje, a w przypadku chorób dołączyć zaświadczenia o ich leczeniu ze wskazaniem wysokość miesięcznych kosztów tego leczenia oraz wypisy ze szpitala).
 1. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez rolników, oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1, należy przedłożyć:
 • do wglądu dokumenty odnośnie przyznanych płatności bezpośrednich,
 • formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, której wzór został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis  w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810),
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 1. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, oprócz dokumentów wymienionych w pkt 1, wniosek powinien zawierać dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną firmy tj.:
 • informacje na temat rodzaju i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, 
 • do wglądu zeznania podatkowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. PIT-36, PIT-28, PIT-16A),
 • informację o liczbie zatrudnionych osób,
 • wyposażenie związane z prowadzoną działalnością i jego wartość (np. ewidencje środków trwałych o ile jest prowadzona),
 • wykaz wysokości zaległości z podziałem na: zaległości wobec kontrahentów, ZUS, podatkowe, kredyty bankowe pobrane na działalność gospodarczą,
 • informacje o zaciągniętych kredytach na działalność gospodarczą (np. harmonogramy ich spłaty),
 • wykaz należności,
 • wykaz stanu magazynowego (ilościowo i wartościowo) na koniec ubiegłego roku o ile jest sporządzany,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, której wzór został określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543),
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 1. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę prawną należy przedłożyć:
 • informacje na temat zakresu i rodzaju prowadzonej działalności – zasięgu terytorialnego, szacunkowego udziału i konkurencji na rynku, 
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (np. bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia., opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu),
 • informacje na temat bieżącej sytuacji finansowej (np. wstępna wersja bilansu, rachunku zysków i strat, inne)
 • informację o liczbie zatrudnionych osób,
 • plan przychodów i wydatków na dany rok,
 • wykaz wysokości zaległości z podziałem na: zaległości wobec kontrahentów, ZUS, podatkowe, kredyty bankowe pobrane na działalność gospodarczą,
 • wykaz należności,
 • odpisu KRS - dotyczy spółek prawa handlowego,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, której wzór został określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) - druk do pobrania, 
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 • w przypadku ustawowych ulg:
  • z tytułu nabycia gruntów lub przejęcia w trwałe zagospodarowanie gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego: Podanie wraz z oświadczeniem, że łączna pow. gospodarstwa wraz z nabytą nieruchomością rolną nie przekracza 100 ha, w razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych oświadczenie, wnioskodawcy, że nie jest małżonkiem, krewnym w linii prostej, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntu; kserokopia umowy nabycia lub objęcia w trwałe zagospodarowanie gruntów; formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, której wzór został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810); wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  • inwestycyjnych: podanie z ujętym zestawieniem poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub uwierzytelnionymi odpisami stwierdzającymi wysokość tych wydatków, pod warunkiem, że wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych; formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, której wzór został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.).
  • odłogowania gruntów: podanie zawierające informację o dacie zaprzestania produkcji rolnej, okresie na jaki zamierza się zaprzestać produkcji rolnej, położeniu gruntów rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, numerze działki, rodzaju i klasie oraz powierzchni gruntów rolnych,

Czas oczekiwania:

Do 30 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.),

Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.