Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Finansowy - Referat Podatków i Innych Opłat,
budynek A, pok. 22, tel. 77 419-03-34 lub 77 419-03-32.

Sposób załatwienia sprawy:

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami:

  • pierwsza deklaracja - właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć w/w deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, przy czym przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 6j ust. 3b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej poprzez wypełnienie i złożenie stosownej deklaracji;
  • nowa deklaracja - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, natomiast w związku ze śmiercią mieszkańca, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania do:

  • 15 marca - za miesiące styczeń i luty,
  • 15 maja - za miesiące marzec i kwiecień,
  • 15 lipca - za miesiące maj i czerwiec,
  • 15 września - za miesiące lipiec i sierpień,
  • 15 listopada - za miesiące wrzesień i październik,
  • 15 stycznia - za miesiące listopad i grudzień poprzedniego roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być wnoszona na otrzymany w jednorazowym zawiadomieniu indywidualny numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Na terenie wiejskim Gminy Namysłów opłatę można uiszczać u sołtysa w miejscu zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia:

Na bieżąco.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

Dodatkowe informacje:

Właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Formularz do druku:

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 163/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r.