Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dokonywanie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych (przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe)

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia
budynek B, pokój 1 b, tel. 77 419-03-90.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji

Wymagane dokumenty:

 • wniosek, osoby prawnej lub fizycznej (organu prowadzącego) zakładającej szkołę lub placówkę oświatową, o dokonanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
 • określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,
 • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • realizację innych zadań statutowych,
  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • statut szkoły lub placówki,
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań dotyczących realizacji programu,
 • w przypadku szkoły podstawowej pozytywna opinia kuratora oświaty.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas oczekiwania:

Do 30 dni od momentu złożenia wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami).

Tryb odwoławczy:

Odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)

Kategoria archiwalna:   B