Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Namysłów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe- art. 168

Miejsce złożenia wniosku o wpis do ewidencji:

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Namysłowie- budynek „B” pokój 1B

Kto może skorzystać z usługi:

 • Osoby prawne, którymi są m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne;
 • Osoby fizyczne

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Namysłów, które powinno zawierać:

 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. określenie nazwy przedszkola;
 3. określenie typu i rodzaju placówki (ogólnodostępne / z oddziałami integracyjnymi / integracyjne / specjalne);
 4. określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania placówki;
 5. w przypadku szkoły podstawowej– informację, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży, czy dla dorosłych;
 6. wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
 • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • realizację innych zadań statutowych,
 • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
 1. statut placówki,
 2. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu,
 3. dane niezbędne do wpisania przedszkola do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej;
 4. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe- w przypadku szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną;
 5. pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnianiu przez niepubliczną szkołę wymagań określonych w art. 14 ust. 3 – Prawo oświatowe (w przypadku szkoły podstawowej),
 6. osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej. Oświadczenie to może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji;
 7. dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego prowadzić szkołę lub placówkę tj. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osób prawnych).

Opłaty:

Postępowanie to jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

Termin załatwienia sprawy:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji przysługuje odwołanie, które wnosi się do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną.

Wykreślenie wpisu do ewidencji następuje w wyniku:

 • niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
 • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej są również nieprzestrzegane wymagania, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6  albo nie są spełnione warunki funkcjonowania szkoły określone zgodnie z art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
 • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Uwagi:

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana zgłosić w terminie 14 dni organowi, który dokonał wpisu do ewidencji, zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.