Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dokonywanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia
budynek B, pokój 1 b, tel. 77 419-03-90.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek podmiotu zamierzającego prowadzić żłobek lub klub dziecięcy o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu,
 • NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano,
 • decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych,
 • decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych
 • w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek/ klub dziecięcy,
 • w przypadku osoby fizycznej numer PESEL,
 • informacja o godzinach pracy żłobka/klubu dziecięcego,
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka/klubu dziecięcego, i
 • informacja, czy żłobek/klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych,
 • wysokość opłat w żłobku/klubie dziecięcym

Ponadto, w celu sprawdzenia zgodności danych, podmiot może być zobowiązany do przedstawienia:

 • odpisu z odpowiedniego rejestru,
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • zaświadczenia o niekaralności,
 • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas oczekiwania:

Do 7 dni od momentu złożenia wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami).

Tryb odwoławczy:

Odmowa wpisu do rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r., poz. 409).

Dodatkowe informacje:

Wniosek o wpis do rejestru składa się poprzez system teleinformatyczny Emp@tia.

Kategoria archiwalna:  B 5