Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia
budynek B, pokój 1 b, tel. 77 419-03-90.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
  • umowa o pracę z pracownikiem młodocianym,
  • dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracodawcy lub osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

oraz dokumenty dotyczące pomocy de minimis:

  • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis - na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku zmieniającego Rozporządzenie Rady Ministrów .z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 Nr 53, poz. 311; zm. w 2013 r., poz. 276, 2014 r., poz. 1543).

Opłaty:

Opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia:

Do 30 dni od momentu złożenia wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami).

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. .2019.1148),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2018.2010),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017, poz. 1644) oraz z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 391),
  • rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dn. 24.12.2013, ztr.1).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje:

Dofinansowanie przyznaje burmistrz (wójt, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. Pracodawca może złożyć jeden wniosek dotyczący kilku młodocianych pracowników. W przypadku odbywania przez młodocianego nauki zawodu u kilku pracodawców dofinansowanie należy się każdemu pracodawcy proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy prowadzonej przez nich nauki. Dofinansowanie nie należy się jednak pracodawcy, który rozwiązał umowę w celu przygotowania zawodowego z własnej winy. Kopie dokumentów dołączanych do wniosku winny posiadać stwierdzenie zgodności z oryginałem.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy, które są są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu.

Zgodnie z art.122 ust.11 ustawy Prawo oświatowe, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowi pomoc de minimis.

Kategoria archiwalna:   B 5