Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
budynek B, pokój 29, tel. 77 419-03-26.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
 • umowa o pracę z pracownikiem młodocianym,
 • dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracodawcy lub osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

oraz dokumenty dotyczące pomocy de minimis:

 • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis - na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku zmieniającego Rozporządzenie R.M.z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543).

Opłaty:

Opłat nie pobiera się.

Czas oczekiwania:

Do 30 dni od momentu złożenia wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami).

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz.2156 ze zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014, poz. 232.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r.w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010, Nr 244, poz. 1626.),
 • rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dn. 24.12.2013, ztr.1).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Dofinansowanie przyznaje burmistrz (wójt, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. Pracodawca może złożyć jeden wniosek dotyczący kilku młodocianych pracowników. W przypadku odbywania przez młodocianego nauki zawodu u kilku pracodawców dofinansowanie należy się każdemu pracodawcy proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy prowadzonej przez nich nauki. Dofinansowanie nie należy się jednak pracodawcy, który rozwiązał umowę w celu przygotowania zawodowego z własnej winy. Kopie dokumentów dołączanych do wniosku winny posiadać stwierdzenie zgodności z oryginałem.

Z dniem 1 września 2012 r. w art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis.

Metryczka
 • opublikowano:
  08-02-2016 09:41
  przez: Monika Rybak
 • zmodyfikowano:
  31-05-2016 07:48
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2669
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×