Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie przy ul. Dworcowej 7

Na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490), w związku z zarządzeniem Nr 252/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie najmu lokali,

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na
oddanie w najem  lokal użytkowy, usytuowany
w budynku dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie ul. Dworcowa 7

Lokal użytkowy na parterze o powierzchni 22,82m², z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem usług gastronomicznych.

W/w lokal jest wolny od obciążeń, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, cieplną i elektryczną.

Koszty wyposażenia lokalu zgodnie z przeznaczeniem ponosi najemca, bez możliwości żądania rozliczenia go w trakcie najmu lub w chwili zwrotu lokalu. Budynek dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie wraz z opisanym powyżej lokalem, jest własnością Gminy Namysłów, położony na działce oznaczonej numerem 1073/30, k.m.9, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi  księgę wieczystą nr OP1U/00077048/8.

Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1m² wynosi 15,16 zł (słownie: piętnaście złotych 16/100), do której należy doliczyć obowiązujący w danym roku podatek VAT.

Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej netto za 1m², z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia kosztów zużycia mediów oraz podatku od nieruchomości. Umowa będzie zawarta na czas  nieokreślony.

Lokal można oglądać w dniu 3 i 4 czerwca 2016 r. w godz. 10.00 - 12.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 200,00 zł., najpóźniej do godz. 14.00 w dniu 15 czerwca 2016 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu, osobie która wygra przetarg.

W przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy najmu - wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy.

Najemca będzie zobowiązany do uiszczania opłat z tytułu najmu lokalu w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

Stawki czynszu będą ulegały corocznie zmianie, w zależności od prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń usytuowanej na terenie Namysłowa, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tel. 77 419-03-75.

Namysłów, 10 maja 2016 r.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński

Metryczka
 • wytworzono:
  12-05-2016
  przez: Bogusława Ciupa
 • opublikowano:
  12-05-2016 08:51
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1257
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu