Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt protokołu Nr XVI/16 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 roku

Projekt protokołu Nr XVI/16
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
19 maja 2016 roku

Przed rozpoczęciem sesji wystąpiła grupa "Sunflowers" w składzie: Alicja Sebzda, Julia Cichocka, Patrycja Wrótniak, Katarzyna Wojnicka, Natalia Słomka i Faustyna Turoń. Opiekunką zespołu jest Małgorzata Jaźwa. Grupa "Sunflowers" zwyciężyła, w kategorii zespołów wokalnych, w XVIII Przeglądzie Artystycznym "Chartynka" w Poznaniu.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował o konkursie pn. "Zabytkowe perełki Ziemi Namysłowskiej w fotografii", w którym uczestniczyła 10-osobowa grupa seniorów - amatorów fotografowania. Projekt został zrealizowany przez Bibliotekę Publiczną w Namysłowie, a zdjęcia ozdobiły salę sesyjną oraz korytarz.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny otworzył sesję, stwierdzając, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), że uczestniczy w niej 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Grażynę Łupińską.

Przewodniczący powitał: Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego wraz z zastępcami Arturem Włodarczykiem i Rafałem Nowowiejskim, sekretarza gminy Adama Lupę, skarbnika gminy Iwonę Wilczyńską, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, prezesów spółek gminnych, w tym nowego prezesa Zakładu Administracji Nieruchomości sp. z o.o. Mirosława Lewandowskiego, przewodniczącego Namysłowskiej Rady Seniorów Kazimierza Kosa, p.o. przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej Daniela Załuskiego, dyrektorów placówek oświatowych, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie st. bryg. Krzysztofa Gacka, Komendanta Straży Miejskiej Krzysztofa Jankowiaka, radcę prawnego Michała Bednarskiego, przedstawicieli Izby Rolniczej, klasę licealistów z I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie z opiekunem Przemysławem Paradowskim, mieszkańców Gminy Namysłów, gości oraz radnych Rady Miejskiej.

(W tym punkcie sesji doszedł radny Wiciak. Od tej pory w sesji uczestniczyło 21 radnych).

Przewodniczący Rady przekazał głos p. Zbigniewowi Kostrzewie z Jastrzębia, który podziękował Prezesowi "Ekowod" Krzysztofowi Szyndlarewiczowi za udzielenie pierwszej pomocy, dzień wcześniej, gdy uległ poważnemu wypadkowi w sąsiedztwie Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Następnie Prezes namysłowskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Stanisław Wojtasik poinformował, że Zarząd Główny ZNP wystąpił z inicjatywą ustawodawczą do Marszałka Sejmu RP, dotyczącą ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Dodał, że projekt ustawy znajduje się również w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu tut. Urzędu. Poinformował, że wnioskowana zmiana dotyczy wypłacania nauczycielom wynagrodzenia oraz jego pochodnych z budżetu państwa. Środki finansowe miałyby być przekazane samorządom w formie dotacji celowej, a nie, jak obecnie, w ramach subwencji oświatowej. Ww. projekt ustawy dotyczy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez samorządy.

Następnie Prezes Wojtasik rozdał materiały, dotyczące przedstawionej sprawy.

Przewodniczący Rady poinformował o posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, które rozpocznie się o godz. 13.00.

Ad. 2.

Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 24 marca 2016 r. do 19 maja 2016 r., oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XV sesji 24 marca 2016 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Następnie Burmistrz Kruszyński poinformował, że wniosek o dofinansowanie remontu Biblioteki Publicznej w Namysłowie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zdobył 12 miejsce na 255 wniosków z całej Polski. Dofinansowanie wynosi 897 tys. 800 zł. Pogratulował dyrektorowi Namysłowskiego Ośrodka Kultury Marcinowi Piekarkowi i pracownikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Krzysztofowi Kwietniewskiemu.

Dyrektor Piekarek stwierdził, że jest to wspólny sukces. Podziękował radnym Rady Miejskiej, którzy, uchwalając budżet, przyczynili się do zwiększenia środków na remont biblioteki, a następnie przegłosowali uchwałę w sprawie przekazania budynku Biblioteki Namysłowskiemu Ośrodkowi Kultury. Podziękował również Krzysztofowi Kwietniewskiemu za pomoc w przygotowaniu wniosku.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał. Zapytał, czy są propozycje zmian do porządku obrad. Uwag nie zgłoszono. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" ks. prałatowi Aleksandrowi Matyce,
  2) zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia z Kazachstanu celem osiedlenia na terenie Gminy Namysłów,
  3) przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele filialnym pw. Św. Jakuba Starszego w Bukowie Śląskiej,
  4) przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Ligocie Książęcej,
  5) przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Kamiennej,
  6) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Namysłów,
  7) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych,
  8) przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych,
  9) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów (Nowe Smarchowice),
  10) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów (Smarchowice Wielkie),
  11) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żaba na lata 2016-2022,
  12) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Brzezinka na lata 2016-2022,
  13) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Krasowice na lata 2016-2022,
  14) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  15) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  16) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  17) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  18) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  19) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  20) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  21) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  22) wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki "Led Pack Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Namysłowie,
  23) zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  24) powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie,
  25) powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie,
  26) powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie,
  27) powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie,
  28) powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie,
  29) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  30) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015, za rok 2015.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Namysłów.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 10. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Miejskiej.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń w kolejności, w jakich odbywały się komisje:

 1. Danuta Łukasiak - Przewodnicząca posiedzenia Komisji Rewizyjnej poinformowała, że od czasu ostatniej sesji Komisja obradowała dwukrotnie. Na posiedzeniu 22 kwietnia br. dokonano analizy działalności spółki gminnej "Ekowod", a w najbliższym czasie odbędzie się jej kontrola kompleksowa. Natomiast na posiedzeniu Komisji 13 maja br. przeprowadzono analizę działalności Namysłowskiego Ośrodka Kultury. Pozytywnie zaopiniowano również przedłożone projekty uchwał - nie głosowano nad projektami uchwał od nr 23) do nr 28). Radna Łukasiak dodała, że po uchwaleniu nowych składów komisji stałych Rady planuje się przeprowadzić kontrolę kompleksową w NOK.
 2. Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że członkowie Komisji w okresie pomiędzy sesjami obradowali 2 razy. Na posiedzeniu 25 kwietnia br. zapoznano się z informacją nt. zadłużenia gminy na koniec 2015 r. oraz kosztami finansowymi, związanymi z utrzymaniem dróg w 2015 r. oraz z dotychczasowymi kosztami napraw w 2016 r. Na posiedzeniu 16 maja br. radni zapoznali się z informacją nt. stopnia zaawansowania realizacji inwestycji rozpoczętych w 2015 r. oraz z wykorzystaniem funduszy sołeckich w 2015 r., następnie pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał na bieżącą sesję, poza projektami uchwał od nr 23) do nr 28), nad którymi nie głosowano. Ponadto członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem Burmistrza Namysłowa z realizacji Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015, za rok 2015 oraz z zasobami pomocy społecznej w Gminie Namysłów. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, dotyczący sprzedaży działek.
 3. Maria Teodorczyk - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że członkowie Komisji spotkali się 26 kwietnia oraz 17 maja. Podczas kwietniowego posiedzenia radni zapoznali się z działalnością placówek kulturalnych w Gminie Namysłów oraz z sytuacją oświatową na rok szkolny 2016/2017 w Gminie Namysłów w związku z odroczeniem obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich. Ponadto omówiono zagadnienie, dotyczące przygotowania obiektów sportowych do sezonu. Na majowym posiedzeniu Komisji radni zrealizowali temat pn. "Kierunki aktywności w zarządzaniu kulturą. 50-lecie Aneksu Twórczości Artystycznej" oraz pozytywnie zaopiniowali przedłożone projekty uchwał - nie głosowano nad projektami uchwał od nr 23) do nr 28).
 4. Tomasz Wiciak - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał, że Komisja swoje posiedzenia odbyła 26 kwietnia oraz 17 maja. Na swym pierwszym posiedzeniu zrealizowała temat, dotyczący działalności organizacji społecznych funkcjonujących na terenie gminy. Natomiast na posiedzeniu w maju wysłuchano sprawozdania nt. organizacji ferii zimowych w świetlicach wiejskich oraz zapoznano się z informacją nt. planowanej organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z terenów wiejskich Gminy Namysłów. Podczas posiedzenia dokonano również oceny pracy Przewodniczącego komisji oraz pozytywnie zaopiniowano przedłożone projekty uchwał, z wyłączeniem projektów uchwał od nr 23) do nr 28).
 5. Krzysztof Dzidowski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja swoje posiedzenie odbyła 21 kwietnia br., podczas którego poruszono kwestię dotyczącą ścieżek rowerowych w gminie - ich stanu oraz perspektyw inwestycyjnych. W posiedzeniu Komisji wzięli udział przedstawiciele "Rowerowego Patrolu". Po spotkaniu w Urzędzie odbyła się wizja lokalna ścieżek. Komisja ustaliła, że stan techniczny ścieżek rowerowych jest zadowalający, jednak przy ul. Reymonta zjazdy ze ścieżek na drogi osiedlowe mają różne wysokości. Ponadto oznakowanie na ścieżkach przy ul. Parkowej i ul. Reymonta sprzyja konfliktom między użytkownikami. Zalecenia, zgłoszone przez członków Komisji do realizacji, to uporządkowanie i ujednolicenie oznakowania pionowego i poziomego na ciągach pieszo-rowerowych przy ww. ulicach oraz bieżące konserwowanie oznakowania poziomego i stanu technicznego istniejących ścieżek. Na posiedzeniu 18 maja br. członkowie Komisji wysłuchali raportu nt. bezpieczeństwa na placach zabaw. Przewodniczący apelował o zgłaszanie uwag, dotyczących bezpieczeństwa na placach zabaw. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na bieżącą sesję.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1. nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" ks. prałatowi Aleksandrowi Matyce:

Radny Konopka podziękował Burmistrzowi za szybkie przychylenie się do jego sugestii odnośnie uhonorowania ks. prałata Matyki.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 183/VII/16.

2. zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia z Kazachstanu celem osiedlenia na terenie Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 184/VII/16.

3. przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele filialnym pw. Św. Jakuba Starszego w Bukowie Śląskiej:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 185/VII/16.

4. przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Ligocie Książęcej:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 186/VII/16.

5. przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Kamiennej:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 187/VII/16.

6. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 188/VII/16.

7. zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych:

Sekretarz gminy Adam Lupa poinformował, że z projektu uchwały w §1 pkt 3 wykreśla się zapis: "dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie".

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 189/VII/16.

8. przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych:

Radny Konopka wyraził wątpliwość, czy Ministerstwo wyrazi zgodę na tak wysokie dofinansowanie.

Wiceburmistrz Artur Włodarczyk stwierdził, że w związku z odroczeniem obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich środki finansowe, które otrzyma Gmina, będą niższe. W związku z powyższym Gmina Namysłów również popiera apel skierowany do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej o utworzenie zasiłków wyrównawczych.

Radny Konopka zapytał, dlaczego dzieci, które zostaną o rok dłużej w przedszkolu, powinno się traktować jak dzieci szkolne i żądać dofinansowania.

Wiceburmistrz Włodarczyk stwierdził, że jest to prośba, a nie żądanie.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 190/VII/16.

9. uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów (Nowe Smarchowice):

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 191/VII/16.

10. uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów (Smarchowice Wielkie):

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 192/VII/16.

11. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żaba na lata 2016-2022:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 193/VII/16.

12. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Brzezinka na lata 2016-2022:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 194/VII/16.

13. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Krasowice na lata 2016-2022:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 195/VII/16.

14. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 196/VII/16.

15. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 197/VII/16.

16. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 198/VII/16.

17. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 199/VII/16.

18. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 200/VII/16.

19. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 201/VII/16.

20. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 202/VII/16.

21. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 203/VII/16.

22. wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki "Led Pack Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Namysłowie:

Radny Konopka stwierdził, że żałuje tej decyzji, bo projekt opiewał na kwotę 40 mln € i miał być bezpośrednio finansowany z Unii Europejskiej, a wkład własny miał wynosić 5%. Gmina miała mieć zmodernizowane oświetlenie we wszystkich podległych jednostkach. Wyraził nadzieję, że gmina nawiąże współpracę w tym celu z inną firmą.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że gmina musi jak najszybciej wycofać się z tej spółki. Zawarta umowa była niekorzystna dla gminy i osób bezpośrednio w nią zaangażowanych. Spółka generuje koszty i jest obciążona wysokim ryzykiem.

Radny Konopka stwierdził, że spółka zaczęła funkcjonować w okresie zmiany władzy i nikt nie umiał się nią odpowiednio zająć.

Burmistrz Kruszyński odpowiedział, że zmiana władzy nie miała nic wspólnego ze spółką. Poinformował, że spółka była powołana do przeprowadzenia audytu i wstępnego etapu całego przedsięwzięcia, natomiast odpowiedzialność za całość projektu ciążyłaby na gminie.

Wiceburmistrz Włodarczyk dodał, że ze spółki wycofały się wszystkie gminy, a próby jej sprzedaży nie odniosły skutku.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 204/VII/16.

Radny Włodarczyk złożył wniosek formalny o wprowadzenie przerwy w obradach.

"Za" przyjęciem wniosku głosowało 21 radnych.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę.

23. zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie:

Przewodniczący Rady odczytał nazwiska radnych, którzy wyrazili chęć pracy w Komisji Rewizyjnej.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 205/VII/16.

Radna Wilczak zgłosiła kandydaturę radnej Danuty Łukasiak na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Radna Łukasiak wyraziła zgodę na kandydowanie.

"Za" wyborem radnej Danuty Łukasiak na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej głosowało 20 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Radna Danuta Łukasiak została wybrana Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

24. powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie:

Przewodniczący Rady odczytał nazwiska radnych, którzy wyrazili chęć pracy w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 206/VII/16.

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, aby członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi mogli wybrać ze swojego grona Przewodniczącego.

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnego Macieja Nawrota na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Radny Konopka zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Wiciaka.

"Za" wyborem radnego Macieja Nawrota na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi głosowało 10 radnych, 10 radnych głosowało "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu.

"Za" wyborem radnego Tomasza Wiciaka na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi głosowało 10 radnych, 7 radnych głosowało "przeciw", 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Radny Tomasz Wiciak został wybrany Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Radny Wiciak podziękował za poparcie i ponowne zaufanie. Stwierdził, że nie wie, po co ten cały cyrk, który się tutaj dzisiaj odbywa.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że to nie jest cyrk, tylko obrady Rady Miejskiej w Namysłowie.

Radny Wiciak poinformował, że w listopadzie 2014 r. radna Medyk wraz z radną Teodorczyk przyszły do niego i poprosiły, aby objął stanowisko Przewodniczącego Komisji. Radny stwierdził, że nie chciał tej funkcji, ale się jej podjął. Stwierdził, że radni, po półtora roku, mogą ocenić jego pracę. Powiedział, że nie wie, czy swoim wykształceniem był niekompetentny, czy swoją postawą wobec radnych i obywateli gminy był niegodny sprawowania funkcji. Dodał, że jest mu przykro, że w praktyce chciano go odwołać z funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stwierdził, że nie wie, czy jego odwołanie było efektem niepodporządkowania się komuś, czy tym, że coś źle robi. Następnie zapytał, czy Rada jest wolna od nacisków, i odpowiedział, że jego zdaniem nie jest. Przekazał, że się nie zmieni i nadal będzie człowiekiem rozważnym w tym, co robi, i w tym, co myśli. Zapewnił, że będzie prowadził komisję w najlepszym porządku.

Radny Konopka stwierdził, że dużo wcześniej radny Wiciak i radny Gęsiarz przychodzili z propozycją zorganizowania spotkania, dotyczącego powołania nowych Komisji.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie było takich prób.

Radny Konopka zapytał, czy zostało to ustalone na spotkaniu przed sesją.

Przewodniczący Rady dopytał, co zostało ustalone.

Radny Konopka odpowiedział, kto zostanie Przewodniczącym Komisji.

Przewodniczący Rady odparł, że kwestia, o którą pyta radny, została ustalona teraz, w tym głosowaniu.

25. powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie:

Przewodniczący Rady odczytał nazwiska radnych, którzy wyrazili chęć pracy w Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 207/VII/16.

Radna Medyk zgłosiła kandydaturę radnego Krzysztofa Dzidowskiego na Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.

Radny Dzidowski wyraził zgodę na kandydowanie.

"Za" wyborem radnego Krzysztofa Dzidowskiego na Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska głosowało 20 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Radny Krzysztof Dzidowski został wybrany Przewodniczącym Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.

Radny Dzidowski podziękował za poparcie i ponowne zaufanie.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Sroga. W sesji brało udział 20 radnych).

26. powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie:

Przewodniczący Rady odczytał nazwiska radnych, którzy wyrazili chęć pracy w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 208/VII/16.

Radny Włodarczyk zgłosił kandydaturę radnej Marii Teodorczyk na Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Radna Teodorczyk wyraziła zgodę na kandydowanie.

"Za" wyborem radnej Marii Teodorczyk na Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu głosowało 19 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Radna Maria Teodorczyk została wybrana Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Radna Teodorczyk podziękowała za poparcie i ponowne zaufanie.

27. powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie:

Przewodniczący Rady odczytał nazwiska radnych, którzy wyrazili chęć pracy w Komisji Budżetu i Gospodarki.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 209/VII/16.

Radny Wiciak zgłosił kandydaturę radnej Urszuli Łyżniak na Przewodniczącą Komisji Budżetu i Gospodarki.

Radna Łyżniak wyraziła zgodę na kandydowanie.

"Za" wyborem radnej Urszuli Łyżniak na Przewodniczącą Komisji Budżetu i Gospodarki głosowało 19 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

(W tym punkcie wszedł radny Sroga. W sesji brało udział 21 radnych).

Radna Urszuli Łyżniak została wybrana Przewodniczącą Komisji Budżetu i Gospodarki.

Radna Łyżniak podziękowała za poparcie i ponowne zaufanie.

28. powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie:

Przewodniczący Rady odczytał nazwiska radnych, którzy wyrazili chęć pracy w Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Radny Gęsiarz wnioskował o odczytanie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Sroga. W sesji brało udział 20 radnych).

Radny Gęsiarz zwrócił uwagę, że ma inny projekt uchwały, bez składu osobowego Komisji.

Radca prawny Michał Bednarski stwierdził, że radni przyjęli taki sposób procedowania uchwał ws. powołania komisji, że zgłaszają kandydatury przed sesją.

Radny Gęsiarz zapytał, kiedy przyjęto ten sposób procedowania. Stwierdził, że kiedy powoływali komisje na początku kadencji, to radni otrzymali projekt uchwał z naniesionymi nazwiskami radnych, którzy będą zasiadać w danej komisji, a głosowano jedynie nad Przewodniczącymi.

Radca prawny Michał Bednarski odpowiedział, że projekt uchwały Przewodniczący przedstawia na sesji i poddaje go pod głosowanie.

Radny Gęsiarz stwierdził, że zgodnie ze Statutem Gminy Namysłów projekty uchwał powinien dostać 7 dni przed sesją, a projekt uchwały, który dostał, różni się od tego, który przedstawia Przewodniczący.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 2 radnych głosowało "przeciw".
Uchwała została podjęta - Nr 210/VII/16.

Radny Grzyb zgłosił kandydaturę radnej Leokadii Czarny na Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Radna Czarny wyraziła zgodę na kandydowanie.

"Za" wyborem radnej Leokadii Czarny na Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych głosowało 11 radnych, 8 radnych głosowało "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu.

Radna Leokadia Czarny została wybrana Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Radna Czarny podziękowała za wybór i poinformowała, że świadomie zrezygnowała z przewodniczenia Komisji Rewizyjnej na rzecz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, gdyż te tematy są jej bliższe.

29. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 211/VII/16.

30. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.:

Radny Konopka zapytał o przekazanie kwoty 1 mln 100 tys. zł jako podniesienie kapitału poprzez wniesienie gotówki do spółki gminnej "Ekowod". Stwierdził, że te pieniądze pochodzą z kredytu, bo to nie są oszczędności, i zapytał, jak można z kredytu podnieść kapitał.

Skarbnik gminy wyjaśniła, że kredyt gmina planuje zaciągnąć na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego. Wyjaśniła, że deficyt jest to nadwyżka wydatków nad dochodami. Poinformowała, że nie jest określone, na jakie zadania zostanie zaciągnięty kredyt, i czy w ogóle zostanie zaciągnięty. W tej chwili nie wiadomo, czy zaciągnięte środki zostaną przeznaczone na podniesienie kapitału do spółki "Ekowod".

Radny Konopka dopytał, czy Pani Skarbnik przewiduje wystąpienie dochodu w budżecie.

Skarbnik gminy odpowiedziała, że w budżecie gminy dochody i przychody muszą być równe sumie wydatków i rozchodów. Następnie powtórzyła to, co wyjaśniała na Komisjach przed sesją, że w ramach kwoty 1 mln 100 zł spółka "Ekowod" zrealizuje zadanie, dotyczące budowy dróg ulic Konopnickiej oraz Żwirki i Wigury.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 212/VII/16.

Ad. 4.

Przewodniczący Komisji Statutowej Konrad Gęsiarz przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej. Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 5.

Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie przyjęto bez uwag.

Ad. 6.

Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015, za rok 2015.

Sprawozdanie przyjęto bez uwag.

Ad. 7.

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Namysłów.

Sprawozdanie przyjęto bez uwag.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady poinformował, że od czasu ostatniej sesji interpelacje złożyli:

 • radny Wiciak - 5 pism,
 • radny Włodarczyk - 2 pisma,
 • radny Łuczak - 1 pismo.

Radny Gęsiarz zapytał o uwagi Wojewody Opolskiego do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów, które spowodowały unieważnienie ww. uchwały.

Naczelnik Ciupa poinformowała, że Wojewoda Opolski złożył 7 uwag do ww. uchwały. Sześć uwag Wojewoda uznał za wytłumaczone, natomiast jedna uwaga, która dotyczyła odległości na mapie turbiny wiatrowej od pierwszych zabudowań, mimo wyraźnego zapisu, że odległość nie może być mniejsza niż 500 m, nie została uznana za wyjaśnioną i spowodowała unieważnienie Uchwały.

Radny Gęsiarz zapytał Burmistrza, czy to prawda, że w miejscowościach, w których miałyby powstać farmy wiatrowe, będzie przeprowadzone głosowanie w celu poznania opinii mieszkańców w tej sprawie.

Burmistrz Kruszyński odpowiedział, że jest to prawda. Na każdym spotkaniu, dotyczącym budowy farm wiatrowych na terenie Gminy Namysłów, jest mowa, że wiatraki nie powstaną wbrew woli mieszkańców. Poinformował, że planuje się przeprowadzić głosowanie w każdej wsi, w której powstanie elektrowni wiatrowej budzi sprzeciw. Będzie to głosowanie tajne, z komisją składającą się z osób popierających i przeciwnych wiatrakom. Stwierdził jednak, że w Sejmie procedowana jest tzw. ustawa antywiatrakowa i istnieje możliwość, że farmy wiatrowe nie zdążą powstać na terenie gminy, gdyż żadne tereny nie spełniają warunków ustawy.

Radny Gęsiarz prosił o podanie podstawy prawnej przeprowadzenia głosowania.

Burmistrz Kruszyński odpowiedział, że w sołectwie nie może zostać przeprowadzone referendum, a jedynym sposobem, aby poznać zdanie pełnoletnich mieszkańców danej wsi odnośnie wiatraków, jest przeprowadzenie tajnego głosowania. Następnie przypomniał sytuację ze Smarchowic Wielkich, dotyczącą podejrzenia fałszowania podpisów.

Radny Gęsiarz zaproponował, aby wziąć pod uwagę także zdanie właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie wsi, niekoniecznie obecnych mieszkańców.

Burmistrz Kruszyński przyjął zgłoszoną propozycję.

Radny Włodarczyk zapytał, dlaczego w tym roku kampania, promująca budżet obywatelski, różni się od tej z roku ubiegłego. Zapytał  o cząstkowe statystyki głosowania porównujące lata 2015 i 2016.

Naczelnik Stramski odpowiedział, że tegoroczna kampania, dotycząca budżetu obywatelskiego, odbyła się w mediach i poprzez zarządy osiedli. Wyjaśnił również, że dotychczasowe wyniki nie są znane - zostaną przedstawione po zakończeniu głosowania.

Radny Gęsiarz pogratulował p. Lewandowskiemu objęcia stanowiska Prezesa spółki "ZAN" i zapytał go o stan zatrudnienia osób, związanych z obsługą strefy płatnego parkowania.

Prezes Lewandowski odpowiedział, że została zatrudniona jedna osoba i z Urzędu Pracy został skierowany stażysta.

Radny Gęsiarz zapytał, czy wynagrodzenie osoby zatrudnionej do obsługi strefy płatnego parkowania nie przekracza 2 615,00 zł, jak informował radnych Wiceburmistrz Nowowiejski.

Prezes Lewandowski odpowiedział, że w chwili obecnej nie udzieli odpowiedzi.

Radny Konopka zapytał, czy zostały zatrudnione osoby kontrolujące zakup biletów, ile, docelowo, osób miałoby zostać zatrudnionych i za jakie wynagrodzenie.

Prezes Lewandowski odpowiedział, że docelowo 2 osoby będą kontrolować płatność użytkowników, korzystających ze strefy płatnego parkowania, a w chwili obecnej zajmuje się tym 1 osoba.

Radny Konopka zapytał, czy druga osoba będzie również zatrudniona z Urzędu Pracy.

Prezes Lewandowski odpowiedział, że w chwili obecnej nie wie, na jakich zasadach zostanie zatrudniona kolejna osoba.

Radna Łyżniak zapytała, czy spółka będzie wydawała karty informujące o płatności telefonem.

Prezes Lewandowski odpowiedział, że w spółce można odebrać naklejkę informującą o płaceniu telefonem.

Wiceburmistrz Nowowiejski zachęcił do korzystania z dwóch aplikacji mobilnych, które umożliwiają płacenie za rzeczywisty czas parkowania.

Radny Konopka stwierdził, że, analizując, podczas posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej, wydatki z funduszu sołeckiego za 2015 r., zauważył, że znaczna część środków finansowych sołectwa przeznaczona jest na utrzymanie dróg. Są to wydatki, które powinna zapewnić gmina.

Skarbnik gminy wytłumaczyła, że to rada sołecka na zebraniach wiejskich decyduje, na co przeznaczy środki finansowe z funduszu sołeckiego. Gmina nie ma podstaw do kwestionowania uchwał zebrań wiejskich. Społeczność lokalna najlepiej wie, na jaki cel powinny zostać przeznaczone pieniądze.

Radny Wiciak wyraził żal, że Przewodniczącego Rady nie zorganizował spotkania ze wszystkimi radnymi, dotyczącego powołania komisji stałych Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady przypomniał, że o tym, jakie będą komisje, radni wiedzieli od kilku miesięcy, od momentu, kiedy Komisja Statutowa rozpoczęła prace nad zmianą statutu Gminy Namysłów. Propozycji spotkania ze strony radnych w tej kwestii nie było. Okazją do rozmów były zaś posiedzenia Komisji, które obradowały zwyczajowo, jak przed każdą sesją. Przewodniczący poinformował, że prowadził też korespondencję elektroniczną, m.in. z radnym Wiciakiem, a na zawarte w tej korespondencji pytanie o termin spotkania, odpisał, że odbędzie się ono, tak jak zawsze, czyli przed sesją Rady Miejskiej. Dodał, że wszystko było jawne, Państwo radni mogli wpisywać się do wybranych przez siebie komisji w trojaki sposób: telefonicznie, e-mailowo lub osobiście. Odnośnie wyrażenia żalu przez radnego Wiciaka, Przewodniczący Rady odparł, że nie widzi nic zdrożnego w tym, że, ubiegając się o funkcję, rywalizuje ze sobą dwóch kandydatów. Dziwi go to, że taką sytuację radny nazywa "cyrkiem". Przewodniczący Rady podkreślił, że głosowanie było jawne, odbyło się zgodnie z obowiązującymi zasadami, a wszelkie informacje zostały przekazane z  odpowiednim wyprzedzeniem.

Radny Wiciak przeprosił za użycie słowa "cyrk", uznał, że było ono nie na miejscu. Wyraził jednak zdziwienie, że po dwóch latach przewodniczenia przez niego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi coś się stało, że radni go nie chcą na zajmowanym dotychczas stanowisku.

Radny Konopka poparł radnego Wiciaka i zauważył, że radni głosowali nad projektami uchwał, dotyczącymi powołania Komisji bez podania ich składów osobowych. Stwierdził, że nie mając wymienionych danych, mogliby zamknąć sesję. Poinformował, że gdyby Przewodniczący zorganizował wcześniej spotkanie, to nie byłoby tych nieporozumień.

Radny Gęsiarz zwrócił uwagę, że postępowanie Przewodniczącego Rady odnośnie ustalenia składu osobowego komisji doprowadziło do tego, że w wymaganym terminie radni nie otrzymali projektu uchwały ze składem osobowym komisji.

Przewodniczący Rady odparł, że jest to zdanie radnego Gęsiarza.

Radny Włodarczyk, nawiązując do tematu, zwrócił się do radnych i stwierdził, że niepotrzebnie odbywa się dyskusja na powyższy temat, ponieważ w tej sprawie odbyło się spotkanie przed sesją, podczas którego Przewodniczący Rady przedstawił składy osobowe komisji, a wcześniej każdy z radnych miał możliwość kontaktu z Przewodniczącym. Uwagi, że radni nie otrzymali projektu uchwały z wymienionymi nazwiskami są, jego zdaniem, bez sensu.

Radna Łyżniak prosiła o przybliżenie informacji, dotyczącej etapów budowy dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja i harmonogramu zmiany organizacji ruchu.

Naczelnik Kania odpowiedział, że harmonogram dostępny jest w Wydziale, którym kieruje.

Radna Łyżniak ponowiła prośbę odnośnie wywozu przez spółkę "Ekowod" worków z bioodpadami.

Radny Włodarczyk zapytał, kto ze strony Urzędu nadzoruje prace budowlane przy budowie dróg na tzw. osiedlu wschodnim oraz czy będzie to stały nadzór.

Naczelnik Kania odpowiedział, że z ramienia Gminy nadzór sprawuje p. Henryk Miarka. Harmonogram nadzoru jest przygotowywany, a następnie zostanie przekazany Burmistrzowi do akceptacji. Nadzór zależeć będzie od tego, czy firma będzie sprawnie działać, i czy nie będzie opóźnień.

Radna Teodorczyk podziękowała za zrealizowanie wniosku Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury, dotyczącego zabezpieczenia najwyższego piętra w budynku przy Muzeum Techniki Młynarskiej ze względu na brak w nim okien i szyb. Wnioskowała o wyczyszczenie zbiornika z prawej strony Muzeum.

Radny Włodarczyk prosił, aby wzrosły opłaty dzierżawne za nieruchomości, na których dzierżawę Radni wyrazili zgodę na bieżącej sesji.

Radna Wilczak podzieliła zdanie przedmówcy i prosiła o odpowiedź, czy te opłaty zostaną zmienione.

Naczelnik Ciupa odpowiedziała, że zostanie przygotowane Zarządzenie Burmistrza, które określi wysokość opłat.

Radna Wilczak prosiła o ustosunkowanie się do problemu, który niejednokrotnie zgłaszała, a mianowicie o fetor, wydobywający się ze studzienek kanalizacyjnych w Rynku.

Naczelnik Kania wyraził nadzieję, że prace monitorujące stan kanalizacji deszczowych w centrum zostaną przeprowadzone do końca czerwca br.

Radny Grzyb wnioskował o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami ul. Reymonta, Namysłowską Spółdzielnią Mieszkaniową i inwestorem w sprawie budowy drogi na osiedlu ul. Reymonta między blokami a ogrodami działkowymi, łączącej ul. Skłodowskiej-Curie z ul. Ogrodową.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że inwestor planuje zbudować 3 bloki dla 200 mieszkańców, więc droga musi powstać. Poinformował, że na razie nie wiadomo, jaką szerokość będzie miała ta droga, i zostaną poczynione starania, aby wykonać ją jak najmniejszym kosztem mieszkańców, którzy użytkują ogródki działkowe najbliżej drogi. Przypomniał, że ta sytuacja jest efektem zamiany działek dokonanej przez byłego burmistrza.

Radny Włodarczyk zapytał, kto sfinansuje budowę drogi.

Burmistrz odpowiedział, że na czas budowy sfinansuje ją inwestor i będzie to droga tymczasowa; do tego celu nie będzie jej poszerzał.

Radny Włodarczyk dopytał, czy po zakończeniu budowy gmina nie będzie musiała jej wybudować. Zauważył, że trzeba będzie mądrze rozwiązać przebudowę skrzyżowania z ul. Skłodowskiej-Curie.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że w planie zagospodarowania przestrzennego droga ta ma mieć 12 m szerokości, więc trzeba się zastanowić, jak ją wykonać, aby nie zrujnować działek, aby stać było gminę na wybudowanie drogi i na wypłatę odszkodowania.

Radny Włodarczyk stwierdził, że to inwestor powinien sfinansować budowę tej drogi.

Burmistrz Kruszyński odpowiedział, że rozmowy dotyczą partycypowania inwestora w kosztach budowy drogi.

Radny Dzidowski stwierdził, że jest to poważny problem.

Radna Łukasiak zapytała, czy planowane jest poszerzenie drogi, prowadzącej do Jednostki Wojskowej w Jastrzębiu.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że w związku z rozbudową magazynów na terenie Jednostki droga ta ma być poszerzona przy wsparciu Jednostki.

Radny Włodarczyk podziękował za bezpłatny parking na dawnym placu PKS.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady poinformował, że 17 maja br. powstał "Klub Radnych Nasza gmina" w składzie: Konrad Gęsiarz, Lech Konopka, Tomasz Łuczak, Danuta Łukasiak, Tadeusz Węglarz, Ewa Wolska oraz Tomasz Wiciak - pełniący funkcję Przewodniczącego Klubu.

Następnie poinformował, że od czasu ostatniej sesji wpłynęły następujące pisma:

 • z Regionalnej Izby Obrachunkowej wpłynęła uchwała nr 105/2016, dotycząca pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r.,
 • uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach ws. przyjęcia Apelu do Premier Szydło i Minister Zalewskiej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych,
 • uchwała Rady Powiatu w Nysie w sprawie poparcia Apelu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu,
 • uchwała Rady Gminy w Pokoju w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opole mających na celu powiększenie terytorium Opola.

Poinformował o zaproszeniach:

 • z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie na obchody Dnia Strażaka,
 • na 50. jubileuszową edycję konkursu Aneks Twórczości Artystycznej,
 • na 26. Przegląd Artystyczny Przedszkolaków,
 • na spektakl teatralny pt. "Wariacje na temat miłości" Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie,
 • na inicjatywę czytelniczą "Maraton z Sienkiewiczem".

Poinformował o apelu do mieszkańców Gminy Namysłów, a mianowicie, że  Muzeum Techniki Młynarskiej poszukuje starych przedmiotów związanych z młynarstwem i piekarnictwem. Przedmioty są potrzebne do zorganizowania wystawy w Młynie.

Przewodniczący poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 17 czerwca br.

Ad. 10.

"Za" przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 21 radnych.

Ad. 11.

Radny Dzidowski, w związku z zakończeniem pracy w Komisji Budżetowo-Gospodarczej, podziękował i pogratulował Przewodniczącej Komisji Urszuli Łyżniak sprawnego prowadzenia i merytorycznego przygotowania do każdego posiedzenia Komisji.

Radna Łukasiak podziękowała radnym za zaufanie w związku z jej wyborem na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Poinformowała, że nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu, p. Szkutnik-Orlikowska, zdobyła największą ilość głosów w plebiscycie NTO na "Człowieka Roku". Następnie zaprosiła na festyn do Jastrzębia.

Asystent posła Ryszarda Wilczyńskiego, Mateusz Magda, przekazał informację, dotyczącą przebudowy linii kolejowej nr 143, biegnącej przez powiat namysłowski, łączącej Namysłów z Wrocławiem. Poinformował, że w odpowiedzi na złożoną, przez Posła Wilczyńskiego, interpelację Marszałek Sejmu odpisał, że remont przedmiotowej linii kolejowej rozpocznie się w sierpniu 2018 r. i potrwa do września 2019 r. Ponadto dodał, że zadanie zakłada zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 120km/h, a towarowych do 80km/h. Wykonanie zadania skróciłoby czas podróży do Wrocławia z 88 min do 45 min.

Wiceburmistrz Nowowiejski poinformował o deklaracji Zarządu PKP PLK w Opolu, że do końca lipca 2016 r. trzy przejazdy, znajdujące się na terenie Namysłowa, zostaną przebudowane.

Pan Władysław Siejka stwierdził, że ma kilka informacji dla radnych, w tym dla członków Komisji Rewizyjnej. Poinformował, że 10 maja br., gdy pracował w lesie, przyjechał do niego syn sołtysa Paczkowskiego i zaczął mu grozić.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że nie jest to informacja dla Komisji Rewizyjnej i przywołał p. Siejkę "do rzeczy".

Pan Siejka poinformował, że zgłosił to na policję. Następnie poinformował, że 4 maja Poseł RP Ryszard Wilczyński obraził mieszkańców wsi Smarchowice Wielkie, którzy byli obecni na sali, i byli przeciwni budowie farmy wiatrowej na terenie wsi Smarchowice Wielkie, nazywając ich "incybilami". Stwierdził, że jak na posła Platformy Obywatelskiej nazwanie drugiej strony "incybilami" i wyprowadzenie z równowagi jest bynajmniej wątpliwe. Następnie przekazał, że całe spotkanie nagrywała telewizja TVN, ale nie puściła tego nagrania, ponieważ były to słowa posła PO. Stwierdził, że gdyby on to powiedział, to materiał byłby puszczony. Złożył prośbę, aby radni, zastanowili się, gdy będą w przyszłości przyznawać tytuł Zasłużony dla samorządności, bo ten człowiek otrzymał ten tytuł w tamtym roku. Pan Siejka stwierdził, że p. Pinior, któremu radni przyznali tytuł "Honorowego Obywatela Namysłowa", jest kolegą p. Frasyniuka i razem przekręcili 80 mln zł solidarności.

Przewodniczący Rady powiedział, że nakręcili o tym film, a nie przekręcili. Waldemar Krzystek nakręcił film pt. "80 milionów".

Pan Siejka stwierdził, że Burmistrz wyrzuca gminne pieniądze na wznowienie miejscowego planu. Zauważył, że Burmistrz twierdzi, że sprawę bada Prokuratura, co, jego zdaniem, jest nieprawdą, bo był w Prokuraturze i żadna sprawa nie została zgłoszona. Stwierdził, że uchylenie Uchwały Rady Miejskiej, a potem wznowienie procedury wymaga nowych faktów i dowodów, których nie ma. Poinformował, że 315 przeciwników budowy farm wiatrowych na terenie Smarchowic Wielkich indywidualnie zaskarży decyzję poprzez Burmistrza Namysłowa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Stwierdził, że generuje to dodatkowe koszty, bo każdą skargę trzeba skserować i jest to pole dla Wiceburmistrza Nowowiejskiego, który przekazał kserokopiarkę na Policję, bo będzie ją musiał odebrać, żeby mieć na czym kserować wszystkie dokumenty. Stwierdził, że jest to 300 rozpraw, a działanie sądu to ok. 3-4 lata. Następnie poruszył temat 1 mln 100 zł przekazanych przez Gminę w formie podniesienia kapitału zakładowego do spółki "Ekowod". Pan Siejka zapytał również, czy może uzyskać pełne uzasadnienie Wojewody Opolskiego do pisma unieważniającego Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Studium.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że uzasadnienie znajduje się w biurze obsługi Rady oraz jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Następnie Pan Siejka stwierdził, że reprezentuje grupę 315 osób, a radnych jest tylko 21.

Przewodniczący Rady odparł, że za każdym z radnych również stoi kilkusetosobowa grupa wyborców.

Pan Siejka poinformował, że 15 maja br. dowiedział się, że jak dalej będzie mieszał, to straci następnego syna, że go zabiją, nie wróci z pola. Poinformował, że w 2003 r. stracił syna i synową, zabito świadka, chodziło o prywatyzację śląskiej spółki cukrowej. Stwierdził, że można tę sprawę wyjaśnić jednym działaniem prokuratora. Stwierdził, że sprzedający spółkę Adam Sebzda sprzedał ją sam sobie. Dodał, że razem z Michnikiem przejęli spółkę za darmo.

Przewodniczący Rady poinformował p. Siejkę, że to nie jest informacja dla radnych.

Pan Siejka powiedział, że Burmistrz może zabijać.

Przewodniczący Rady ponownie przywołał p. Siejkę "do rzeczy" i poinformował, że będzie zmuszony odebrać mu głos.

Pan Siejka stwierdził, że lepiej, żeby go zabili, niż żeby straszyli jego syna, bo to boli.

Przewodniczący Rady poinformował p. Siejkę, że jest to oskarżenie i że prawdopodobnie p. Siejka odpowie za to przed sądem. Następnie poinformował Pana Siejkę, że zakłóca powagę sesji i po przywołaniu "do porządku" odbierze mu głos, co następnie uczynił.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że zbyt długa pobłażliwość przy tego typu wystąpieniach prowadzi do nieuchronnego. Zwracając się do p. Siejki, stwierdził, że spotkają się na sali sądowej. Dodał, że chciał tego uniknąć, ale p. Siejka sam o to prosi. Poinformował, że przemyśli tę rzecz poważnie z prawnikami, bo p. Siejka zdecydowanie przebrał miarkę.

Przewodniczący Rady nie udzielił głosu p. Siejce i wnioskował do Burmistrza, aby spowodował reakcję Komendanta Straży Miejskiej wobec osoby, która zakłóca porządek obrad i uchybia powadze sesji. Ponadto wnioskował o dokładne zaprotokołowanie wypowiedzi p. Siejki.

Ad. 12.

Przewodniczący Rady zakończył obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny

Protokołowała
Grażyna Łupińska

Metryczka
 • wytworzono:
  09-06-2016
  przez: Grażyna Łupińska
 • opublikowano:
  09-06-2016 09:03
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 3568
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu