Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich

budynek B, pok.10, tel. 77 419-03-50.

Sposób załatwienia sprawy:

Przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego:
  • formularz musi być wydrukowany w całości na jednej kartce formatu A4 ( dwustronnie), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji,
  • formularz przeznaczony do wypełnienia on-line można wysyłać w formie elektronicznej przez ePUAP wyłącznie dla osób, które nie ukończyły 12 roku życia ),
 • aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 marca 2021 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 r. poz. 573),
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dowód osobisty lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
 • na żądanie organu, w przypadku wątpliwości co do obywatelstwa osoby, której wydany ma być dowód osobisty – dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego.

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

30 dni

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2021r. poz. 816 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 05 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. 2021 r. poz. 1865.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz.735).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego ( Dz. U. z 2019 r. poz. 400).
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2467 ).

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Inne informacje:

 • Z wnioskiem wystąpić może każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium kraju w formie pisemnej osobiście a w formie dokumentu elektronicznego wyłącznie dla osób, które nie ukończyły 12 roku życia.
 • Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator (w  obecności tej osoby, wyjątek stanowią osoby, które  nie ukończyły 5 roku życia).
 • Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego z wyłączeniem osoby:
  • która nie ukończyła 12 roku życia,
  • od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców ( wówczas dowód wydaje się na 12 miesięcy ),
  • od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
 • O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu okaże się nieuzasadnione, organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności złożenia wniosku na ogólnych zasadach (art.26 ustawy o dowodach osobistych).
 • Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
 • Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 lat, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 • Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 • Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.
 • Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:
  • uwierzytelnienie w usługach on-line za pomocą profilu osobistego;
  • składanie podpisu osobistego;
  • potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.
 • Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:
  • certyfikat potwierdzenia obecności zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu osobistego bez względu na zdolność do czynności prawnych,
  • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo – w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia – zgodę tę wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby,
 • Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z tego certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.
 • Kurator lub opiekun posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowity lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie. Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego.
 • W momencie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego strona może wyrazić  zgodę na przekazanie do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail.  Wpis do RDK jest dobrowolny i bezpłatny. Odbywa się ponadto wyłącznie za zgodą osoby, której dane mają zostać wpisane do RDK. Każda osoba pełnoletnia, która posiada numer PESEL, a w związku z tym figuruje w rejestrze PESEL może przekazać swoje dane kontaktowe do RDK.  Może to zrobić samodzielnie, w urzędzie miasta lub gminy albo poprzez e-usługi. Osoba uprawniona zdecyduje, które dane kontaktowe przekaże, jak długo będą one przechowywane w RDK, a w razie potrzeby zmieni je lub usunie.

Wysyłanie powiadomień z RDO nastąpi w 4 przypadkach:

 • Unieważnienie dowodu osobistego – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie, gdy dowód osobisty zostanie w systemie oznaczony jako unieważniony;
 •  Masowe unieważnienie warstwy elektronicznej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie o unieważnieniu warstwy elektronicznej i przedłużeniu daty ważności dowodu osobistego;
 • Zmiana statusu dowodu na „Przyjęty przez urząd” – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie, gdy dowód osobisty będzie gotowy do odbioru przez posiadacza;

Zbliżający się termin upływu ważności dowodu osobistego – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie o zbliżającym się terminie upływu ważności na:

 • 90 dni przed datą upływu terminu ważności;
 • 60 dni przed datą upływu terminu ważności;
 • 30 dni przed datą upływu terminu ważności;
 • 14 dni przed datą upływu terminu ważności.

Powiadomienia o upływie terminu ważności przestaną być wysyłane w momencie, gdy posiadacz złoży wniosek o nowy dowód osobisty.

Poniżej link do strony z przykładami prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć do dowodów:

https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu