Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich

budynek B, pok.10, tel. 77 419-03-50.

Sposób załatwienia sprawy: 

Wydanie dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty:

Dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata. Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP wydany przez właściwy organ, jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

30 dni od dnia złożenia wniosku. Gotowość do odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 816 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 05 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. 2021 r. poz. 1865.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz.735 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego ( Dz. U. z 2019 r. poz. 400 ).

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Inne informacje:

 • Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
 • Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. Wyjątek stanowi dziecko, które:

 • nie ukończyło 5. roku życia,                                                                                                                                                 
 • ukończyło 5. rok życia i nie ukończyło 12. roku życia, jeśli było obecne przy składaniu wniosku.

Odbioru dowodu może dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne jeżeli przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego nastąpiło w miejscu pobytu osoby, której dowód osobisty ma być wydany lub gdy po złożeniu wniosku o wydanie dowodu nastąpiły okoliczności uniemożliwiające osobisty odbiór dokumentu. Przy odbiorze dowodu osobistego przedkłada się dowód osobisty posiadany przez osobę, której wydano nowy dowód osobisty. Kod PUK może być odebrany jedynie przez posiadacza dowodu osobistego w urzędzie gminy, który wydał dowód osobisty.

Ustalenie kodów dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego:

 1. Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów.
 2. Ustalenie kodów PIN dla poszczególnych certyfikatów może być aktywowana wyłącznie przez posiadacza dowodu osobistego i wyłącznie w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym innym czasie po jego odbiorze.
 3. Po ustaleniu w/w kodów posiadacz dowodu osobistego może w każdym czasie dokonać zmiany kodów.
 4. W przypadku zablokowania kodu dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może odblokować certyfikat przy użyciu kodu odblokowującego ( kod PUK ), który otrzyma przy odbiorze dowodu osobistego.
 5. Kod PUK może być odebrany jedynie przez posiadacza dowodu osobistego w urzędzie gminy, który wydał dowód osobisty.