Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
budynek B, pok.10, tel. 77 419-03-50.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty:

Dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata. Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP wydany przez właściwy organ, jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

30 dni od dnia złożenia wniosku. Gotowość do odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 653 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Inne informacje:

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Wyjątki od powyższej reguły stanowią następujące przypadki:

 • odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie wymaga osobistego stawiennictwa, jeżeli była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu albo nie ukończyła 5 roku życia,
 • odbioru dowodu osobistego w przypadku wniosku składanego poza siedzibą organu gminy (art.26 ust.1 ustawy o dowodach osobistych – dot. choroby i niepełnosprawności) może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru,
 • odbioru dowodu osobistego w przypadku wniosku złożonego przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, jeśli wnioskodawca nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.

Jeżeli odbioru dowodu osobistego w siedzibie organu gminy dokonuje jego posiadacz, organ gminy:

 • zapewnia warunki pozwalające posiadaczowi na ustalenie pozostających wyłącznie w jego posiadaniu kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenia podpisu osobistego oraz
 • przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego do jego wyłącznej dyspozycji kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w formie umożliwiającej odczytanie zapisanych danych osobom z dysfunkcjami wzroku.

W przypadku gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nienadającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do której złożono wniosek.

Ustalenie kodów dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego:

 1. Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów.
 2. Ustalenie w/w kodów następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze.
 3. Po ustaleniu w/w kodów posiadacz dowodu osobistego może w każdym czasie dokonać zmiany kodów.
 4. W przypadku zablokowania kodu dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może odblokować certyfikat przy użyciu kodu odblokowującego, który otrzymał przy odbiorze dowodu osobistego.
 5. Czynności, o których mowa w ust. 3 i 4 posiadacz dowodu osobistego może dokonać w dowolnym organie gminy lub przy użyciu przeznaczonej do tego aplikacji. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej aplikację umożliwiającą dokonanie takiej czynności.