Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dokumentu

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
budynek B, pok.10, tel. 77 419-03-50.

Sposób załatwienia sprawy:

Przyjęcie formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty:

Formularz nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Formularz zgłoszenia musi być wydrukowany w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji.

Formularz zgłoszenia przeznaczony do wypełnienia on-line można wysyłać w formie elektronicznej przez ePUAP.

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2021r. poz. 816 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Inne informacje:

 • Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej RP. Zgłoszenia można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
 • Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
 • W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun lub kurator.
 • Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności.
 • Posiadacz dowodu osobistego może zgłosić Policji utratę dowodu osobistego w wyniku przestępstwa. Wtedy nie musi już ponawiać takiego zgłoszenia w urzędzie.
 • Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony w przypadku jego odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W przypadku stwierdzenia przez funkcjonariusza publicznego, że dowód osobisty okazany przez jego posiadacza został zgłoszony jako utracony, jest obowiązany zatrzymać ten dokument i przekazać organowi, który ten dowód wydał.

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych:

 • Zgłoszenia dokonuje się osobiście na formularzu zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego bądź w formie dokumentu elektronicznego w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
 • W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun lub kurator.
 • Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności.