Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestracja działalności gospodarczej - zmiana do wpisu

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich,
budynek B, pok. 6, tel. 77 419-03-48.

Terminy:

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG:

 1. w terminie 7 dni od dnia zmiany danych ewidencyjnych, tj:
  • imię i nazwisko przedsiębiorcy,
  • dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa (nazwa firmy),
  • informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy,
  • adres do doręczeń oraz - jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada - adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
  • inne niż wyżej wymienione dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu,
  • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.
 2. w przypadku zmiany danych informacyjnych, tj:
  • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
  • data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,
  • data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej,
  • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Zgłoszenia będzie można dokonać w każdym czasie.

Uwaga!
Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych.

Procedura zmiany w działalności gospodarczej:

 1. Złożenie wniosku CEIDG-1
  • w dowolnym Urzędzie Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport.
   (Uwaga! Przygotowanie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG - wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy).
  • przez PEŁNOMOCNIKA;
   - zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
   - na żądanie strony, upoważniony pracownik organu, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu przedstawionego przez stronę (art. 76a § 2b KPA) - w takim przypadku należy wnieść opłatę skarbową w wys. 5 zł za każdą pełną lub rozpoczętą stronę zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień,
   - pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości,
   - każdorazowe dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej,
   - jeżeli pełnomocnik reprezentuje osobę zagraniczną, nie posiadającą nr PESEL, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne lub kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca potwierdzoną notarialnie,
   - jeżeli przedsiębiorca wskazał w CEIDG pełnomocnika, osoba taka nie przedstawia papierowej formy jej umocowania tym samym nie występują przesłanki do wniesienia opłaty skarbowej.
  • pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie), za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu do Urzędu.
  • za pośrednictwem CEIDG (www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl) - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.
 2. Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość składającego wniosek, wydaje potwierdzenie przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 3. Dane z wniosku CEIDG-1 zostają przesłane do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
 4. Informacja o wznowieniu publikowana jest we wpisie zazwyczaj po paru minutach.

Informacje dodatkowe:

Wniosek CEIDG-1 jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej, zgłoszenia zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności;

 • w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN.

W celu zgłoszenia zmian we wpisie w CEIDG należy w rubryce 01 wniosku CEIDG-1, (Rodzaj wniosku) wybrać pozycję 2 i wpisać datę powstałej zmiany. Podstawowe pola jakie należy uzupełnić przy każdej zmianie pokazane są na wzorze. Na wniosku wskazuje się tylko nowe dane, nie należy powtarzać wcześniejszych zgłoszeń. Wskazanie rubryki lub pola, których zmiana dotyczy następuje poprzez wstawienie znaku „x” w kwadracie po lewej stronie nazwy rubryki/pola. Następnie należy wprowadzić nowe dane.

Więcej informacji na: