Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich,
budynek B, pok. 13, tel. 77 419-03-52.

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie pobytu stałego.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu /do wglądu/. Tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 • Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa UE lub EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania się na pobyt stały przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument  "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
 • Cudzoziemiec będący obywatelem państwa UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
 • Członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a gdy brak takiej możliwości – przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela UE.
 • Obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, dokonując zameldowania na pobyt stały, przedstawia ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu albo ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, a członek jego rodziny, przedstawia ważną kartę pobytową lub ważną kartę stałego pobytu.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

​​​​​​​Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Inne Informacje:

 • Wniosek może złożyć osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.
 • Zameldowania się można dopełnić przez pełnomocnika, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 • Zameldowania należy dokonać:
  • najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce - jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
  • najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce - jeśli nie zaliczasz się do powyższej grupy.