Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Imprezy masowe

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich,
budynek B, pok. 11, tel. 77 419-03-51.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 • Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
  • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.
 • Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, (w/w instrukcję należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej).
 • Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.
 • Informację o:
  • liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
  • przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
  • osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia,
  • sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
  • zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
  • odpłatności za wstęp na imprezę.
 • Informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe - dotyczy imprez masowych, podczas których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe (do 3,5 % alkoholu).
 • Oświadczenie organizatora o wyposażeniu obiektu wykorzystywanego do organizacji meczów piłki nożnej w kompatybilne systemy służące do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu  i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc (dotyczy meczów piłki nożnej: w ramach ligi zawodowej - przepis obowiązuje, w ramach I ligi piłki nożnej - przepis stosuje się od 01 stycznia 2013r.; w ramach pozostałych rozgrywek - przepis stosuje się od 01 stycznia 2014 r.).
 • Informację o powiadomieniu:
  • Komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,
  • Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
 • Opinie:
  • Komendanta Miejskiego Policji,
  • Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,
  • Dyrektora Pogotowia Ratunkowego,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach. Opinie w/w organów należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 82,00 zł (w momencie złożenia wniosku).
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17,00 zł.

Opłat należy dokonywać w Punktach Obsługi Bankowej lub przelewem na konto Urzędu: BS Namysłów nr konta 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Czas załatwienia sprawy:

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy składa wniosek o wydanie zezwolenia. Burmistrz Namysłowa wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Podstawa prawna:

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.  2018 poz. 1870 z pózn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia. Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Inne informacje:

Wniosek może złożyć:

 • osoba prawna,
 • osoba fizyczna,
 • jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej.

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić do Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Opinie w/w organów należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej:

 • do Komendanta oddziału Straży Granicznej z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej),
 • do Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej).
Metryczka
 • opublikowano:
  13-06-2016 12:24
  przez: Grzegorz Kardaś
 • zmodyfikowano:
  12-11-2019 13:41
  przez: Karol Szczyrk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1175
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu