Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis do rejestru wyborców

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich,
budynek B, pok. 13, tel. 77 419-03-52.

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

W ciągu 5 dni wydana zostaje decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U z 2019 r., poz. 684, z późn. zm..

Tryb odwoławczy:

Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa, w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

Inne informacje:

Wniosek mogą złożyć:

  • wyborcy stale zamieszkali w Gminie Namysłów bez zameldowania na pobyt stały,
  • wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający w Gminie Namysłów,
  • wyborcy stale zamieszkali w Gminie Namysłów pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały w Gminie Namysłów.

Z uwagi na to, że zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Burmistrz Namysłowa jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania w Gminie Namysłów należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie np. tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowę najmu), zameldowanie na pobyt czasowy w lokalu, zeznania świadków itp.