Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich,
budynek B, pok. 6, tel. 77 419-03-40.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Wniosek należy wydrukować obustronnie.
 • Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 przez osoby, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.
 • Kserokopia prawa jazdy.
 • Kserokopia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego z przeznaczeniem TAXI.
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem.
 • Kserokopia świadectwa legalizacji taksometru.
 • Kserokopia zaświadczenia o zdaniu egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką.
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

Opłaty:

Wysokość opłaty zależy od okresu ważności licencji i wynosi:

 • od 2 do 15 lat - 200,00 zł,
 • powyżej 15 do 30 lat - 250,00 zł,
 • powyżej 30 do 50 lat - 300,00 zł.

W przypadku zmiany licencji, z powodu zmiany danych w niej zawartych, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, o której mowa powyżej, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji tj.:

 • od 2 do 15 lat - 20,00 zł,
 • powyżej 15 do 30 lat - 25,00 zł,
 • powyżej 30 do 50 lat - 30,00 zł.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści.

Opłatę za udzielenie/zmianę licencji uiszcza się w kasie Urzędu, przed złożeniem wniosku. Nr konta na jaki należy wpłacić opłatę: BS Namysłów nr konta 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Czas załatwienia sprawy:

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz.916 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2013 r., poz. 713 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa.

Inne informacje:

Wniosek może złożyć Przedsiębiorca, którego przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest działalność taksówek osobowych.

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udzielana jest na określony pojazd i obszar gminy na czas określony nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

Metryczka
 • opublikowano:
  13-06-2016 14:12
  przez: Grzegorz Kardaś
 • zmodyfikowano:
  25-11-2019 14:48
  przez: Karol Szczyrk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1061
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu